Personskade

ERSTATNING FOR PERSONSKADE

Du kan få erstat­ning for en per­sonska­de, hvis en fysisk eller psy­kisk skade for­rin­ger dit hel­bred.

For at få erstat­ning kræ­ver det, at din skade aner­ken­des som en per­sonska­de.

Der er er dog mange reg­ler, du skal tage højde for – og ikke mindst fald­gru­ber, du skal undgå – for at få aner­kendt en skade.

Der­for kan du alle­re­de tid­ligt i pro­ces­sen få brug for en advo­kat med spe­ci­a­le i erstat­nings­sa­ger.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med per­sonska­des­sa­ger.

Blandt kol­le­ger i bran­chen er vi aner­kend­te spe­ci­a­li­ster, lige­som vi med mere end 2000 førte rets­sa­ger om per­sonska­de­er­stat­ning er et af de advo­kat­fir­ma­er, der har ført flest rets­sa­ger for ska­de­lid­te.

Har du såle­des brug for at få afkla­ret, om du har en sag – og om det kan beta­le sig at føre sagen – så er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på +45 3367 6767 eller kh@elmer-adv.dk. Det koster dig ikke noget.

VIGTIGE RÅD EFTER PERSONSKADE

Hvis du er kom­met til skade, er det vig­tigt, du sik­rer dig doku­men­ta­tion for, at ska­den er sket. Tag der­for på ska­destu­en eller opsøg egen læge for at blive under­søgt og få klar­lagt, hvil­ke ska­der du har pådra­get dig.

Dine mulig­he­der for per­sonska­de­er­stat­ning afhæn­ger i høj grad af, om der kan påvi­ses en sam­men­hæng mel­lem ulyk­ken og dine gener. Det er der­for vig­tigt, du får doku­men­te­ret din per­sonska­de hur­tigst muligt. Ven­ter du for længe, risi­ke­rer du i vær­ste fald, at du ikke kan få per­sonska­de­er­stat­ning.

I den for­bin­del­se er det også vig­tigt at få doku­men­te­ret, hvor­dan ska­den skete. Beskriv der­for for­lø­bet i detal­jer, tag bil­le­der og ind­saml doku­men­ta­tion fra even­tu­el­le vid­ner.

Der­u­d­over er det vig­tigt, at du for­tæl­ler om alle dine symp­to­mer efter per­sonska­den. Kort efter ska­den foku­se­rer de fle­ste – natur­ligt nok – på de symp­to­mer, der er mest smer­te­ful­de. Men det er vig­tigt, du for­tæl­ler om alle symp­to­mer. Også de ”små” symp­to­mer. De fle­ste gener udvik­ler sig nem­lig først for alvor over tid, hvor­for det er vig­tigt, du for­tæl­ler om alle dine symp­to­mer efter ska­den.

Er din per­sonska­de for­år­sa­get af en ansvar­lig ska­de­vol­der, er det også vig­tigt, at du får ind­sam­let oplys­nin­ger om ska­de­vol­de­ren. Rig­tig mange ska­de­lid­te får ikke ind­sam­let oplys­nin­ger­ne, da det ”nok skal gå”. Men det er en fejl, og i mange til­fæl­de kan det få betyd­ning for dine mulig­he­der for per­sonska­de­er­stat­ning.

ANMELD PERSONSKADE

Det er vig­tigt, du anmel­der din per­sonska­de hur­tigst muligt. I de fle­ste til­fæl­de skal anmel­del­sen ske til en offent­lig myn­dig­hed eller ska­de­vol­ders for­sik­rings­sel­skab.

Har du teg­net ulyk­kes­for­sik­rin­ger og/eller tab af erhverv­sev­ne for­sik­rin­ger, skal du også anmel­de ska­den til dit eget for­sik­rings­sel­skab.

Hvor­når er der frist for anmel­del­se af ulyk­ke?

Som udgangs­punkt skal du anmel­de per­sonska­den inden for 3 år fra ska­des­tids­punk­tet.

Anmeld personskade

ERSTATNING OG GODTGØRELSE EFTER PERSONSKADE

Hvis din skade aner­ken­des som en per­sonska­de, kan du have krav på godt­gø­rel­se og erstat­ning.

Du kan få erstat­ning, hvis din per­sonska­de bety­der, at du lider et ind­tægtstab. Erstat­nin­gens stør­rel­se afhæn­ger af din ind­tje­ning før og efter ska­den, og om dit ind­tægtstab er varigt eller mid­ler­ti­digt.

Du kan få en godt­gø­rel­se, hvis din per­sonska­de bety­der, at du lider af vari­ge eller mid­ler­ti­di­ge gener. Gener­ne bety­der nød­ven­dig­vis ikke, at du lider et ind­tægtstab. Der­for vur­de­res en godt­gø­rel­se som en øko­no­misk kom­pen­sa­tion.

Læs mere om de for­skel­li­ge godtgørelses- og erstat­nings­po­ster neden­for.

Har du som følge af din per­sonska­de udgif­ter til kiro­p­rak­tor, fysi­o­te­ra­pe­ut eller psy­ko­log, så kan du få udgif­ter­ne dæk­ket. Andre udgif­ter til behand­ling kan også være omfat­tet.

Du kan få svie og smer­te godt­gø­rel­se, hvis du efter din per­sonska­de må syge­mel­des – helt eller del­vist – og du mod­ta­ger en eller anden form for læge­lig behand­ling eller må gå til genop­træ­ning.

Der er tale om en mid­ler­ti­dig godt­gø­rel­se, der enten ophø­rer, når du gen­op­ta­ger dit arbej­de i samme omfang som før ska­den eller hvis der fast­sæt­tes og udbe­ta­les godt­gø­rel­se for varigt mén. Der­u­d­over kan du mak­si­malt få udbe­talt godt­gø­rel­se sva­ren­de til en syge­mel­ding på ca. 1 år.

Læs mere om svie og smer­te

Du kan få erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste, hvis du lider et mid­ler­ti­digt ind­tægtstab som følge af din per­sonska­de.

Du kan såle­des få erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste, hvis du i en peri­o­de ikke kan arbej­de i samme omfang som tid­li­ge­re. Det kan enten være, at du får udbe­talt syge­dag­pen­ge for en peri­o­de, eller du mister dit arbej­de som følge af ska­den, men sene­re får et nyt eller omsko­les til anden funktion/uddannelse.

Vur­de­res det sene­re hen, at du lider et varigt erhverv­sev­ne­tab, så ophø­rer dit krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste.

Læs mere om tabt arbejds­fortje­ne­ste

Du kan få godt­gø­rel­se for varigt mén, hvis du frem­over må leve med vari­ge gener efter din per­sonska­de.

Dit vari­ge mén skal fast­sæt­tes til mini­mum 5 %, før du kan have krav på godt­gø­rel­se. Har du krav på godt­gø­rel­se, vil godt­gø­rel­sen udbe­ta­les efter nogle årligt fast­sat­te tak­ster. 

Læs mere om varigt mén

Du kan få erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, hvis du lider et varigt ind­tægtstab som følge af din per­sonska­de.

Du kan såle­des få erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, hvis du ikke læn­ge­re kan arbej­de i samme omfang som tid­li­ge­re og eksem­pel­vis til­ken­des fleksjob eller før­tids­pen­sion.

For at få erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning skal det kon­sta­te­res, at du har et erhverv­sev­ne­tab på mini­mum 15 %.

Læs mere om erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab

Du kan have krav på for­sør­gertab­ser­stat­ning for den miste­de ind­tægt, der føl­ger, hvis din ægtefælle/samlever dør som følge en skade. Børn kan også have ret til erstat­ning for mistet for­sør­ger.

HVAD KAN DU FÅ ERSTATNING FOR?

Per­sonska­der kan opstå på mange for­skel­li­ge måder her i livet, og de kan have vidt for­skel­li­ge kon­se­kven­ser.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi erfa­ring med at råd­gi­ve kli­en­ter inden for stort set alle erstat­nings­ret­li­ge områ­der. Vi kan bl.a. hjæl­pe dig med at sikre:

I alle typer sager kan vi hjæl­pe med at opgø­re og rejse dit krav over for ska­de­vol­der eller den­nes for­sik­rings­sel­skab. Sam­ti­dig hjæl­per vi dig med at opnå det bedst muli­ge for­lig sådan, at du kan undgå rets­sag og opnår en hur­tig afslut­ning.

Hvis ikke for­sik­rings­sel­ska­bet vil aner­ken­de et ansvar, eller hvis de ikke mener, du har krav på den erstat­ning, du gør gæl­den­de, kan vi også hjæl­pe dig med at ind­brin­ge sagen for dom­sto­le­ne.

Vi har nem­lig en helt sær­lig erfa­ring med at føre rets­sa­ger om per­sonska­de. Her­un­der prin­ci­pi­el­le sager ved Højeste­ret, som har haft stor betyd­ning for den enkel­te, men også mange ska­de­lid­te, der efter­føl­gen­de har søgt erstat­ning for deres per­sonska­de.

0
Over 2000 førte rets­sa­ger om per­sonska­de

VI GØR EN FORSKEL FORDI

  • Vi udgør et hold af spe­ci­a­li­ster
  • Vi har stor for­stå­el­se for de per­son­li­ge og øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, der føl­ger af en per­sonska­de
  • Vi er opmærk­som­me på dit fulde erstat­nings­krav, her­un­der krav på for­sik­ring­sy­del­ser
  • Vi altid har fokus på dine behov
  • Vi under­sø­ger altid mulig­he­den for, at du kan få dæk­ket udgif­ter til advo­kat

KONTAKT OS

Har du spørgs­mål eller brug for vores hjælp, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os for en ufor­plig­ten­de snak om dine mulig­he­der.

Beslut­ter du, at vi skal hjæl­pe dig vide­re, vil vi i fæl­les­skab afta­le ram­mer­ne for vores arbej­de.

Med andre ord. Det koster dig ikke noget, før vi har en afta­le om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det skal koste.

Advokat Karsten Høj

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785

Husk følgende

At sikre dig dokumentation for, at skaden er sket, og hvordan den skete (gå til lægen og få kontakt til eventuelle vidner).


At erstatning i de fleste tilfælde forudsætter, at du har oplysninger på din modpart, hvilket mange ikke sørger for, fordi det ”nok skal gå”.


At gøre dit krav gældende så hurtigt som muligt, og at dit krav som udgangspunkt forældes efter 3 år fra skadestidspunktet.


At du kun kan få fri proces eller retshjælpsdækning, hvis din sag er anlagt ved domstolene.


At forsikringsselskaberne dog bidrager til dækning af dine udgifter til advokat alt afhængig af, om og i givet fald med hvor meget selskabet udbetaler dig i erstatning.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev