Personskadeerstatning

Du kan få erstat­ning for en personskade, hvis en fysisk eller psykisk skade forrin­ger dit helbred.

For at få erstat­ning kræver det, at din skade aner­ken­des som en personskade.

Der er er dog mange regler, du skal tage højde for – og ikke mindst fald­gru­ber, du skal undgå – for at få aner­kendt en skade.

Derfor kan du alle­rede tidligt i proces­sen få brug for en advo­kat med speci­ale i erstatningssager.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med personskadessager.

Blandt kolle­ger i bran­chen er vi aner­kendte speci­a­li­ster, lige­som vi med mere end 2000 førte rets­sa­ger om personska­de­er­stat­ning er et af de advo­kat­fir­maer, der har ført flest rets­sa­ger for skadelidte.

Har du såle­des brug for at få afkla­ret, om du har en sag – og om det kan betale sig at føre sagen – så er du velkom­men til at kontakte os på +45 3367 6767 eller kh@elmer-adv.dk. Det koster dig ikke noget.

VIGTIGE RÅD EFTER PERSONSKADE

Hvis du er kommet til skade, er det vigtigt, du sikrer dig doku­men­ta­tion for, at skaden er sket. Tag derfor på skadestuen eller opsøg egen læge for at blive under­søgt og få klar­lagt, hvilke skader du har pådra­get dig.

Dine mulig­he­der for personska­de­er­stat­ning afhæn­ger i høj grad af, om der kan påvi­ses en sammen­hæng mellem ulyk­ken og dine gener. Det er derfor vigtigt, du får doku­men­te­ret din personskade hurtigst muligt. Venter du for længe, risi­ke­rer du i værste fald, at du ikke kan få personskadeerstatning.

I den forbin­delse er det også vigtigt at få doku­men­te­ret, hvor­dan skaden skete. Beskriv derfor forlø­bet i detal­jer, tag bille­der og indsaml doku­men­ta­tion fra even­tu­elle vidner.

Deru­d­over er det vigtigt, at du fortæl­ler om alle dine symp­to­mer efter personska­den. Kort efter skaden foku­se­rer de fleste – natur­ligt nok – på de symp­to­mer, der er mest smer­te­fulde. Men det er vigtigt, du fortæl­ler om alle symp­to­mer. Også de ”små” symp­to­mer. De fleste gener udvik­ler sig nemlig først for alvor over tid, hvor­for det er vigtigt, du fortæl­ler om alle dine symp­to­mer efter skaden.

Er din personskade forår­sa­get af en ansvar­lig skade­vol­der, er det også vigtigt, at du får indsam­let oplys­nin­ger om skade­vol­de­ren. Rigtig mange skade­lidte får ikke indsam­let oplys­nin­gerne, da det ”nok skal gå”. Men det er en fejl, og i mange tilfælde kan det få betyd­ning for dine mulig­he­der for personskadeerstatning.

ANMELD PERSONSKADE

Det er vigtigt, du anmel­der din personskade hurtigst muligt. I de fleste tilfælde skal anmel­del­sen ske til en offent­lig myndig­hed eller skade­vol­ders forsikringsselskab.

Har du tegnet ulyk­kes­for­sik­rin­ger og/eller tab af erhverv­sevne forsik­rin­ger, skal du også anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab.

Hvor­når er der frist for anmel­delse af ulykke?

Som udgangs­punkt skal du anmelde personska­den inden for 3 år fra skadestidspunktet.

Anmeld personskade

ERSTATNING OG GODTGØRELSE EFTER PERSONSKADE

Hvis din skade aner­ken­des som en personskade, kan du have krav på godt­gø­relse og erstatning.

Du kan få erstat­ning, hvis din personskade bety­der, at du lider et indtægtstab. Erstat­nin­gens stør­relse afhæn­ger af din indtje­ning før og efter skaden, og om dit indtægtstab er varigt eller midlertidigt.

Du kan få en godt­gø­relse, hvis din personskade bety­der, at du lider af varige eller midler­ti­dige gener. Generne bety­der nødven­dig­vis ikke, at du lider et indtægtstab. Derfor vurde­res en godt­gø­relse som en økono­misk kompensation.

Læs mere om de forskel­lige godtgørelses- og erstat­nings­po­ster nedenfor.

Har du som følge af din personskade udgif­ter til kiro­p­rak­tor, fysi­o­te­ra­peut eller psyko­log, så kan du få udgif­terne dækket. Andre udgif­ter til behand­ling kan også være omfattet.

Du kan få svie og smerte godt­gø­relse, hvis du efter din personskade må syge­mel­des – helt eller delvist – og du modta­ger en eller anden form for læge­lig behand­ling eller må gå til genoptræning.

Der er tale om en midler­ti­dig godt­gø­relse, der enten ophø­rer, når du genop­ta­ger dit arbejde i samme omfang som før skaden eller hvis der fast­sæt­tes og udbe­ta­les godt­gø­relse for varigt mén. Deru­d­over kan du maksi­malt få udbe­talt godt­gø­relse svarende til en syge­mel­ding på ca. 1 år.

Læs mere om svie og smerte

Du kan få erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste, hvis du lider et midler­ti­digt indtægtstab som følge af din personskade.

Du kan såle­des få erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste, hvis du i en peri­ode ikke kan arbejde i samme omfang som tidli­gere. Det kan enten være, at du får udbe­talt syge­dag­penge for en peri­ode, eller du mister dit arbejde som følge af skaden, men senere får et nyt eller omsko­les til anden funktion/uddannelse.

Vurde­res det senere hen, at du lider et varigt erhverv­sev­ne­tab, så ophø­rer dit krav på tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere om tabt arbejds­fortje­ne­ste

Du kan få godt­gø­relse for varigt mén, hvis du frem­over må leve med varige gener efter din personskade.

Dit varige mén skal fast­sæt­tes til mini­mum 5 %, før du kan have krav på godt­gø­relse. Har du krav på godt­gø­relse, vil godt­gø­rel­sen udbe­ta­les efter nogle årligt fast­satte takster. 

Læs mere om varigt mén

Du kan få erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, hvis du lider et varigt indtægtstab som følge af din personskade.

Du kan såle­des få erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, hvis du ikke længere kan arbejde i samme omfang som tidli­gere og eksem­pel­vis tilken­des fleksjob eller førtidspension.

For at få erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning skal det konsta­te­res, at du har et erhverv­sev­ne­tab på mini­mum 15 %.

Læs mere om erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab

Du kan have krav på forsør­gertab­ser­stat­ning for den mistede indtægt, der følger, hvis din ægtefælle/samlever dør som følge en skade. Børn kan også have ret til erstat­ning for mistet forsørger.

HVAD KAN DU FÅ ERSTATNING FOR?

Personska­der kan opstå på mange forskel­lige måder her i livet, og de kan have vidt forskel­lige konsekvenser.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi erfa­ring med at rådgive klien­ter inden for stort set alle erstat­nings­ret­lige områ­der. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at sikre:

I alle typer sager kan vi hjælpe med at opgøre og rejse dit krav over for skade­vol­der eller dennes forsik­rings­sel­skab. Samti­dig hjæl­per vi dig med at opnå det bedst mulige forlig sådan, at du kan undgå rets­sag og opnår en hurtig afslutning.

Hvis ikke forsik­rings­sel­ska­bet vil aner­kende et ansvar, eller hvis de ikke mener, du har krav på den erstat­ning, du gør gældende, kan vi også hjælpe dig med at indbringe sagen for domstolene.

Vi har nemlig en helt særlig erfa­ring med at føre rets­sa­ger om personskade. Herun­der prin­ci­pi­elle sager ved Højeste­ret, som har haft stor betyd­ning for den enkelte, men også mange skade­lidte, der efter­føl­gende har søgt erstat­ning for deres personskade.

0
Over 2000 førte rets­sa­ger om personskade

VI GØR EN FORSKEL FORDI

  • Vi udgør et hold af specialister
  • Vi har stor forstå­else for de person­lige og økono­mi­ske konse­kven­ser, der følger af en personskade
  • Vi er opmærk­somme på dit fulde erstat­nings­krav, herun­der krav på forsikringsydelser
  • Vi altid har fokus på dine behov
  • Vi under­sø­ger altid mulig­he­den for, at du kan få dækket udgif­ter til advokat

KONTAKT OS

Har du spørgs­mål eller brug for vores hjælp, er du altid velkom­men til at kontakte os for en ufor­plig­tende snak om dine muligheder.

Beslut­ter du, at vi skal hjælpe dig videre, vil vi i fælles­skab aftale rammerne for vores arbejde.

Med andre ord. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det skal koste.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Husk følgende

At sikre dig doku­men­ta­tion for, at skaden er sket, og hvor­dan den skete (gå til lægen og få kontakt til even­tu­elle vidner).


At erstat­ning i de fleste tilfælde forud­sæt­ter, at du har oplys­nin­ger på din modpart, hvil­ket mange ikke sørger for, fordi det ”nok skal gå”.


At gøre dit krav gældende så hurtigt som muligt, og at dit krav som udgangs­punkt foræl­des efter 3 år fra skadestidspunktet.


At du kun kan få fri proces eller rets­hjælps­dæk­ning, hvis din sag er anlagt ved domstolene.


At forsik­rings­sel­ska­berne dog bidra­ger til dækning af dine udgif­ter til advo­kat alt afhæn­gig af, om og i givet fald med hvor meget selska­bet udbe­ta­ler dig i erstatning.


Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev