Personskade

ERSTATNING VED PERSONSKADE

Elmer Advokater er et af de førende advokatfirmaer i Danmark inden for sager om erstatning for personskade. Vi arbejder stort set med alle erstatningsretlige områder, og vi har igennem årene ført mange sager om personskade ved domstolene – herunder også principielle sager ved Højesteret – som i høj grad har afklaret retsstillingen for de skadelidte. På den måde har vi været med til at gøre det nemmere for alle skadelidte at opnå erstatning for deres personskade.

 

VI BEHANDLER ALLE SAGER OM PERSONSKADEERSTATNING

Vi behandler alle sager om personskade – hvad enten det er erstatning efter trafikulykke, arbejdsskadepatientskade, produktskade, lægemiddelskade eller anden form for skade.

Vi kan hjælpe dig med at opgøre og rejse dit samlede krav overfor skadevolder eller dennes forsikringsselskab og hjælpe dig med at opnå det bedst mulige forlig sådan, at du kan undgå retssag og opnå en hurtig afslutning.

Hvis ikke forsikringsselskabet vil anerkende et ansvar, eller hvis de ikke mener, du har krav på den erstatning, du gør gældende, kan vi også hjælpe dig med at indbringe sagen for domstolene.

 

HVAD KAN DU FÅ ERSTATNING FOR?

Har du været udsat for en personskade er der forskellige muligheder for erstatning. Nedenfor ses en gennemgang af de forskellige erstatningsposter.

 • Tab af erhvervsevne: Erstatning for det varige løntab du lider, hvis du på grund af skaden ikke længere kan arbejde i samme omfang som tidligere og eksempelvis tilkendes fleksjob eller førtidspension.
 • Tabt arbejdsfortjeneste: Erstatning for det midlertidige løntab du har, hvis du mister dit arbejde som følge af skaden, men senere får et nyt eller omskoles til anden funktion/uddannelse eller indtil det tidspunkt, hvor der vurderes at være et varigt erhvervsevnetab.
 • Forsørgertabserstatning: Erstatning for den mistede indtægt, der følger, hvis din ægtefælle går bort som følge af skaden.
 • Varigt mén: Godtgørelse for de varige gener, som du er påført af skaden.
 • Svie og smerte: Godtgørelse for de sygedage du har i forbindelse med en skade. En længere sygemelding eller deltidssygemelding, hvor du ikke nødvendigvis er sengeliggende, berettiger også til godtgørelse.
 • Behandlingsudgifter: Eksempelvis udgifter til kiropraktor, fysioterapeut eller psykolog efter tilskadekomst. Andre udgifter til behandling kan også være omfattet.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

 • Vi udgør et hold af højt specialiserede og løsningsorienterede advokater, som gennem mange års erfaring med behandling af personskadesager har opnået indgående kendskab til alle aspekter af erstatningsretten – lovregler såvel som domstolspraksis.
 • Vores erfaring har givet os stor forståelse for de personlige og økonomiske konsekvenser en ulykke kan føre med sig for dig og din familie, og som kan indebære, at du har yderligere krav på hjælp og/eller erstatning, som du måske ikke selv er opmærksom på.
 • Vores erfaring dermed indebærer, at vi er fuldt opmærksomme på de muligheder, som ligger for dig i form af ikke blot erstatning fra skadevolder, men også i form af forsikringsydelser fra dine private forsikringer.
 • Vi altid har fokus på dine behov og derfor også har fokus på, om den optimale løsning for dig er en hurtig forligsmæssig løsning eller et sagsanlæg, der afsluttes ved dom.
 • Vi har forståelse for de økonomiske udgifter forbundet med advokatbistand. Derfor undersøger vi altid muligheden for, at du kan få dækket dine udgifter til advokat ad anden vej.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Som hovedregel fastsættes vores salær ud fra de timetakster, der gælder for vores advokater og advokatfuldmægtige. Inden vi starter med at behandle din sag, sørger vi dog altid for at sende dig et overslag på de omkostninger, der vil være forbundet med, at vi hjælper dig. Du kender derfor den økonomiske risiko, inden vi går i gang.

Hvis arbejdet bliver mere omfattende, end vi først troede, tager vi en snak med dig om den nye økonomiske risiko – også set i lyset af, hvad du kan opnå af erstatning i din sag. Du vil derfor ikke opleve, at vi uventet sender dig en regning.

Hvis vi skal hjælpe dig med at tage sagen videre til domstolene, vil vi også altid – og sammen med dig – undersøge dine muligheder for at søge retshjælp ved en forsikring eller at søge fri proces ved Civilstyrelsen.

 

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785

Husk følgende

At sikre dig dokumentation for, at skaden er sket, og hvordan den skete (gå til lægen og få kontakt til eventuelle vidner).


At erstatning i de fleste tilfælde forudsætter, at du har oplysninger på din modpart, hvilket mange ikke sørger for, fordi det ”nok skal gå”.


At gøre dit krav gældende så hurtigt som muligt, og at dit krav som udgangspunkt forældes efter 3 år fra skadestidspunktet.


At du kun kan få fri proces eller retshjælpsdækning, hvis din sag er anlagt ved domstolene.


At forsikringsselskaberne dog bidrager til dækning af dine udgifter til advokat alt afhængig af, om og i givet fald med hvor meget selskabet udbetaler dig i erstatning.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev