2 afgørelser om arbejdsgivers erstatningsansvar for medarbejders tilskadekomst under teambuildingsarrangementer

Denne nyhed tager afsæt i en kendelse fra Østre Lands­ret af 25. maj 2012 og en skrift­lig tilken­de­gi­velse fra Retten i Kolding af 2. maj 2012, som begge vedrø­rer teambuildingsarrangementer.

Sag 1:
For så vidt angår Østre Lands­rets kendelse af 25. maj 2012 vedrørte denne sag en tilska­de­komst under et team­bu­il­din­gar­ran­ge­ment, hvor skade­lidte skulle passere en tovbro. I forbin­delse med over­gan­gen kom skade­lidte ud af balance og blev hermed påført en række skader.

Sagen er tidli­gere beskre­vet i vores nyhed af 18. okto­ber 2010,  hvor Byret­ten fandt arbejds­gi­ver erstat­nings­ansvar­lig for skade­lid­tes tilskadekomst.

Lands­ret­ten stad­fæ­ster Byret­tens kendelse om, at arbejds­gi­ver er direkte erstat­nings­ansvar­lig for skade­lid­tes tilska­de­komst og dermed ansvar­lig for team­bu­il­dings­fir­maet mangel­fulde instruk­tion til tovba­neø­vel­sen. Det ende­lige ansvar blev pålagt teambuildingsfirmaet.

Sag 2:
I sagen fra Kolding var der tale om en afde­ling på et syge­hus, som havde arran­ge­ret en firmaudflugt/teambuilding.

I den forbin­delse skulle de ansatte prøve en række akti­vi­te­ter, blandt andet volti­ge­ring, som er en slags gymna­stik på hest.

Som et særligt element i ansvars­sa­gen var øvel­sen tilret­telagt såle­des, at man på heste­ryg ikke skulle bære hjelm, idet retnings­linjerne i profes­sio­nel volti­ge­ring ikke anbe­fa­ler dette. Lige­le­des blev delta­gerne ikke udsty­ret med sikkerhedsliner.

En af de ansatte, en dame i star­ten af 60’erne, der ikke havde kend­skab til heste, skulle efter cirka et minuts intro­duk­tion gennem­føre øvel­sen på heste­ryg, men hun snub­lede og faldt så uhel­digt ned, at hun blandt andet pådrog sig en hjerneskade.

Retten i Koldings skrift­lige tilken­de­gi­velse viser i lighed med de andre domme på dette område, at arbejds­gi­ver bærer det over­ord­nede ansvar for den ansat­tes tilska­de­komst, når de sendes ud til arran­ge­men­ter, som de ikke er instru­e­ret i eller uddan­net til at kunne gennemføre.

I denne sag valgte retten samti­dig at videre­føre ansva­ret over­for arran­gø­ren, som var adci­te­ret af arbejds­gi­ver, såle­des at de hver skulle bære halv­de­len af ansvaret.

Sagen blev ført af FOA – Fag og Arbejde på vegne deres medlem.

Kommen­ta­rer:
Resul­ta­tet af de to rets­sa­ger følger fuldt ud de tidli­gere domme på områ­det, som viser, at arbejds­gi­ver har en meget bety­de­lig omsorgs­for­plig­telse for de ansatte ved teambuildingarrangementer.

Bliver en arbejds­ta­ger under sådanne arran­ge­men­ter påført en skade, og kan der påvi­ses selv mindre risi­ko­mo­men­ter, der kunne være undgået, vil dette efter omstæn­dig­he­derne være nok til, at der pålæg­ges ansvar.

Der er såle­des tale om en ganske skær­pet ansvarsnorm for en arbejds­gi­ver, som efter vores opfat­telse må bære risi­koen, når sådanne arran­ge­men­ter ender med en tilskadekomst.

Even­tu­elle spørgs­mål til teambuilding-sagerne kan rettes til advo­kat Søren Kroer på sk@elmer-adv.dk, der førte begge sager for skade­lidte i både Byret­ten og Landsretten.