Akut lændehold var alligevel en arbejdsskade — ret til varigt mén på 12 %

Anke­sty­rel­sen har, efter rets­sag og fore­læg­gelse for Retslæ­ge­rå­det, ændret tidli­gere afslag på aner­ken­delse som ulykke til en aner­ken­delse og tilkendt godt­gø­relse for varigt mén på 12 %.

Udsat for et akut lændehold
En kvin­de­lig pæda­gog var i decem­ber 2011 udsat for et akut lænde­hold, da hun, siddende på en tabu­ret med hjul på, bøjede sig ned mod gulvet for at samle papir op. Men hun kom ud af balance da et barn rykkede ved bordet, hvor­ved hun pådrog sig et smæld i ryggen.

Lægen angav, at der udover rygge­ner desu­den var konsta­te­ret en diskuspro­laps. Anke­sty­rel­sen aner­kendte i første omgang rygge­nerne, men afvi­ste at diskuspro­lap­sen var en arbejdsskade.

Anke­sty­rel­sen vurde­rede efter­føl­gende, at de varige rygge­ner skyld­tes diskuspro­lap­sen og ikke arbejds­ska­den. Og efter sags­an­læg ændrede Anke­sty­rel­sen denne afgø­relse og afvi­ste nu, at der over­ho­ve­det skulle ske aner­ken­delse af ryggenerne.

Fore­læg­gelse for Retslægerådet
Heref­ter blev der stil­let spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det. Retslæ­ge­rå­det udtalte blandt andet, at: Der ikke var påvist egent­lige prolap­ser, men alene dege­ne­ra­tive foran­drin­ger, som er almin­de­lige og ikke udløst af episo­den og i øvrigt ofte ikke symp­tom­gi­vende. Retslæ­ge­rå­det udtalte endvi­dere, at generne efter et akut lænde­hold som regel svin­der med tiden, men at smer­terne hos op mod ca. 10 % kan blive kroni­ske eller tilbagevendende.

Ny afgø­relse
Heref­ter traf Anke­sty­rel­sen ny afgø­relse, hvor man nu både aner­kendte rygs­mer­terne og fast­satte det varige mén til 12 %. Af begrun­del­sen for aner­ken­del­sen frem­går, at hændel­sen har forår­sa­get ”den anmeldte skade i form af behand­lings­kræ­vende akut lænde­hold med lang­va­rige og ikke bare forbi­gå­ende smerter”.

Sagen er heref­ter hjem­vist til Arbejds­ska­desty­rel­sen med henblik på vurde­ring af et even­tu­elt erhvervsevnetab.

Sagens betyd­ning
Sagen og afgø­rel­sen har rele­vans for vurde­rin­gen af, hvilke betin­gel­ser der skal til for at få aner­kendt en skade som ulykke, herun­der betyd­nin­gen af dege­ne­ra­tive forandringer.

Henven­del­ser vedrø­rende sagen kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen, der på vegne BUPL har ført sagen. Øvrig infor­ma­tion om vores arbejds­ska­de­om­råde kan findes her.

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om