Arbejdsskade

ERSTATNING EFTER ARBEJDSSKADE

Har du fået en arbejds­skade, så kan vi hjælpe dig til erstat­ning. Vi er advo­ka­ter med speci­ale i arbejds­ska­desa­ger. Hvert år fører vi et stort antal sager på de skade­lid­tes vegne og med posi­tive resul­ta­ter for vores klien­ter. Vores hold af advo­ka­ter er blandt landets mest kompe­tente på områ­det, og vi kan hjælpe dig med at sikre, at du får den erstat­ning, du er beret­ti­get til.

Vi har mange års erfa­ring med at repræ­sen­tere skade­lidte fra hele landet i deres sag ved Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring og Anke­sty­rel­sen og i deres forhand­ling med forsik­rings­sel­ska­ber og arbejds­gi­vere.

Om nødven­digt fører vi også gerne din sag videre ved domsto­lene. Vi er det advo­kat­firma i Danmark, der gennem årene har ført flest rets­sa­ger på områ­det . Vi skaber posi­tive resul­ta­ter for vores klien­ter, og vi har ført et bety­de­ligt antal prin­ci­pi­elle sager ved Højeste­ret, som har været med til at forme rets­prak­sis til gavn for de skade­lidte. Ønsker du, at vi skal vurdere din sag, er du velkom­men til at kontakte os.

Er din skade ikke rela­te­ret til dit arbejde, så læs mere om dine mulig­he­der for erstat­ning på vores side om personskade.

 

DET TYPISKE FORLØB I EN SAG OM ARBEJDSSKADE

Man kan få aner­kendt en arbejds­skade, selvom der ikke er nogen som er ansvar­lig for skaden. Det er Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, der som myndig­hed behand­ler sager om arbejds­skade efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven.

Elmer Advo­ka­ter indtræ­der typisk i sagen, når der er truf­fet en afgø­relse i Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, som den skade­lidte ikke er tilfreds med. For eksem­pel hvis en skade ikke bliver aner­kendt som arbejds­skade, eller der gives afslag på erstat­ning, selvom skaden er aner­kendt.

Vi kan selv­føl­ge­lig også hjælpe tidli­gere i forlø­bet. Eksem­pel­vis hvis du har haft flere arbejds­ska­der gennem årene som kræver et over­blik over mulig­he­den for genop­ta­gelse af en eller flere even­tu­elle tidli­gere sager. Vi indhen­ter rele­vante oplys­nin­ger og akter, og hvis vi vurde­rer, at der er grund­lag for at anke en afgø­relse fra Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, indbrin­ger vi klagen for dig og repræ­sen­te­rer dig under sagen.

Når Anke­sty­rel­sen har truf­fet en afgø­relse, fore­ta­ger vi en vurde­ring af afgø­rel­sen og tager sammen med dig stil­ling til, om afgø­rel­sen skal accep­te­res, eller om vi skal gå videre med sagen. Da Anke­sty­rel­sen er eneste admi­ni­stra­tive klage­mu­lig­hed, vil dette betyde, at der skal anlæg­ges en rets­sag mod Anke­sty­rel­sen ved domsto­lene.

Som nævnt kan du få aner­kendt en arbejds­skade, selvom ingen er ansvar­lig for skaden. Er nogen deri­mod ansvar­lig for din arbejds­skade, er der også mulig­hed for at få erstat­ning efter reglerne i erstat­nings­ansvars­lo­ven. Eksem­pel­vis godt­gø­relse for svie og smerte og erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste. Når Elmer Advo­ka­ter vurde­rer arbejds­ska­desa­gen, under­sø­ger vi derfor altid, om der er grund­lag for at gøre et krav gældende over for en ansvar­lig skade­vol­der.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vi huser landets førende advo­ka­ter inden for sager om arbejds­skade, der gennem årene har opnået stor erfa­ring og indsigt i regler og prak­sis på områ­det.
  • Vi udeluk­kende fører sager på de skade­lid­tes vegne, og vores enga­ge­ment ligger ud over den enkelte sag.
  • Vi hele tiden vil være tæt på dig og din sag og bistå dig, hvor end du bor i landet eller bliver bedt om at møde op.
  • Vi alene træder til, når der er behov for juri­di­ske input. På den måde er du sikker på størst udbytte af vores arbejde, hvor vi i samar­bejde med dig hurtigt vil afklare de økono­mi­ske rammer for din sag.

 

 BETALING OG OMKOSTNINGER

Inden vi indgår i et samar­bejde med dig, oply­ser vi altid om de forven­tede omkost­nin­ger. På den måde kender du de økono­mi­ske betin­gel­ser ved, at vi repræ­sen­te­rer dig under sagen. Vi under­sø­ger altid mulig­he­derne for, at du kan få dækket dine omkost­nin­ger — enten helt eller delvist.

I sager med en ansvar­lig skade­vol­der er der for eksem­pel ofte gode mulig­he­der for at få dækket en del af sine udgif­ter til advo­kat af skade­vol­ders ansvars­for­sik­ring. Belø­bets stør­relse afhæn­ger af, hvor store erstat­nin­ger, der kommer til udbe­ta­ling.

Hvis vi repræ­sen­te­rer dig under en rets­sag, under­sø­ger vi dine mulig­he­der for at få rets­hjælp i henhold til en forsik­ring eller at få fri proces. Du kan læse mere om rets­hjælp og fri proces her.

Vores salær fast­sæt­tes efter time­tak­sten for den enkelte advo­kat eller advo­kat­fuld­mæg­tig. Hvis det viser sig, at arbej­det med din sag er mere omfat­tende, end vi oprin­de­ligt forven­tede, vil vi indgå en ny aftale med dig. På den måde risi­ke­rer du aldrig at få en uven­tet regning fra os, som du ikke har accep­te­ret på forhånd.

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

Husk følgende

At der gælder en klagefrist på 4 uger, hvis du er utilfreds med en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.


At din arbejdsgiver og læge har pligt til at anmelde mulige skader efter ulykker eller erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring– anmelder du selv, skal det ske inden for 1 år efter ulykken.


At sikre dig dokumentation for, at skaden er sket (lægejournaloplysninger eller eventuelle vidner).


At sikre dig, at skaden er anmeldt korrekt, og at den indeholder en præcis beskrivelse af hændelsen.


At du kan få anerkendt en arbejdsskade, uden at nogen er ansvarlig for skaden. Er nogen ansvarlig, har du mulighed for yderligere erstatning.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev