Arbejdsskade

ERSTATNING EFTER ARBEJDSSKADE

Har du fået en arbejds­skade, så kan vi hjælpe dig til arbejds­ska­de­er­stat­ning. Vi er advo­ka­ter med speci­ale i arbejds­ska­desa­ger. Hvert år fører vi et stort antal sager på de skade­lid­tes vegne og med posi­tive resul­ta­ter for vores klien­ter. Vores hold af advo­ka­ter er blandt landets mest kompe­tente på områ­det, og vi kan hjælpe dig med at sikre, at du får den arbejds­ska­de­er­stat­ning, du er beret­ti­get til.

Vi har mange års erfa­ring med at repræ­sen­tere skade­lidte fra hele landet i deres sag ved Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring og Anke­sty­rel­sen og i deres forhand­ling med forsik­rings­sel­ska­ber og arbejds­gi­vere.

Hvis det er nødven­digt fører vi også gerne din sag videre ved domsto­lene. Vi er det advo­kat­firma i Danmark, der gennem årene har ført flest rets­sa­ger på områ­det . Ønsker du, at vi skal vurdere din sag, er du velkom­men til at kontakte os.

Er din skade ikke rela­te­ret til dit arbejde, så læs mere om dine mulig­he­der for erstat­ning på vores side om personskade.

 

DET TYPISKE FORLØB I EN SAG OM ARBEJDSSKADE

Man kan få aner­kendt en arbejds­skade, selvom der ikke er nogen som er ansvar­lig for skaden. Det er Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, der som myndig­hed behand­ler sager om arbejds­skade efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven.

Elmer Advo­ka­ter træder typisk ind i sagen, når der er truf­fet en afgø­relse i Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, som den skade­lidte ikke er tilfreds med. For eksem­pel hvis en skade ikke bliver aner­kendt som arbejds­skade, eller der gives afslag på erstat­ning, selvom skaden er aner­kendt.

Vi kan selv­føl­ge­lig også hjælpe tidli­gere i forlø­bet. Eksem­pel­vis hvis du har haft flere arbejds­ska­der gennem årene og du har brug for at få dannet et over­blik over mulig­he­den for at få genop­ta­get din sag. Vi indhen­ter rele­vante oplys­nin­ger og akter, og hvis vi vurde­rer, at der er grund­lag for at anke en afgø­relse fra Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, indbrin­ger vi klagen for dig og repræ­sen­te­rer dig under sagen.

Når Anke­sty­rel­sen har truf­fet en afgø­relse, fore­ta­ger vi en vurde­ring af afgø­rel­sen og tager sammen med dig stil­ling til, om afgø­rel­sen skal accep­te­res, eller om vi skal gå videre med sagen. Da Anke­sty­rel­sen er eneste admi­ni­stra­tive klage­mu­lig­hed, vil dette betyde, at der skal anlæg­ges en rets­sag mod Anke­sty­rel­sen ved domsto­lene.

Som nævnt kan du få aner­kendt en arbejds­skade, selvom ingen er ansvar­lig for skaden. Er nogen deri­mod ansvar­lig for din arbejds­skade, har du mulig­hed for yder­li­gere erstat­ning. Eksem­pel­vis godt­gø­relse for svie og smerte og erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste. Når Elmer Advo­ka­ter vurde­rer arbejds­ska­desa­gen, under­sø­ger vi derfor altid, om det er muligt at gøre et krav gældende over for en ansvar­lig skade­vol­der.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vi huser landets førende advo­ka­ter inden for sager om arbejds­skade, der gennem årene har opnået stor erfa­ring og indsigt i regler og prak­sis på områ­det.
  • Vi udeluk­kende fører sager på de skade­lid­tes vegne, og vores enga­ge­ment ligger ud over den enkelte sag.
  • Vi hele tiden vil være tæt på dig og din sag og bistå dig, hvor end du bor i landet eller bliver bedt om at møde op.
  • Vi alene træder til, når der er behov for juri­di­ske input. På den måde er du sikker på størst udbytte af vores arbejde, hvor vi i samar­bejde med dig hurtigt vil afklare de økono­mi­ske rammer for din sag.

 

 BETALING OG OMKOSTNINGER

Inden vi indgår i et samar­bejde med dig, oply­ser vi altid om de forven­tede omkost­nin­ger. På den måde kender du de økono­mi­ske betin­gel­ser ved, at vi repræ­sen­te­rer dig under sagen. Vi under­sø­ger altid mulig­he­derne for, at du kan få dækket dine omkost­nin­ger — enten helt eller delvist.

I sager med en ansvar­lig skade­vol­der er der for eksem­pel ofte gode mulig­he­der for at få dækket en del af sine udgif­ter til advo­kat af skade­vol­ders ansvars­for­sik­ring. Belø­bets stør­relse afhæn­ger af, hvor store erstat­nin­ger, der kommer til udbe­ta­ling.

Hvis vi repræ­sen­te­rer dig under en rets­sag, under­sø­ger vi dine mulig­he­der for at få rets­hjælp i henhold til en forsik­ring eller at få fri proces.

Vores salær fast­sæt­tes efter time­tak­sten for den enkelte advo­kat eller advo­kat­fuld­mæg­tig. Hvis det viser sig, at arbej­det med din sag er mere omfat­tende, end vi oprin­de­ligt forven­tede, vil vi indgå en ny aftale med dig. På den måde risi­ke­rer du aldrig at få en uven­tet regning fra os, som du ikke har accep­te­ret på forhånd.

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

Husk følgende

At der gælder en klage­frist på 4 uger, hvis du er util­freds med en afgø­relse fra Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring.


At din arbejds­gi­ver og læge har pligt til at anmelde mulige skader efter ulyk­ker eller erhvervs­syg­domme til Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring– anmel­der du selv, skal det ske inden for 1 år efter ulyk­ken.


At sikre dig doku­men­ta­tion for, at skaden er sket (lægejour­na­l­op­lys­nin­ger eller even­tu­elle vidner).


At sikre dig, at skaden er anmeldt korrekt, og at den inde­hol­der en præcis beskri­velse af hændel­sen.


At du kan få aner­kendt en arbejds­skade, uden at nogen er ansvar­lig for skaden. Er nogen ansvar­lig, har du mulig­hed for yder­li­gere erstat­ning.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev