ERSTATNING EFTER ARBEJDSSKADE

Har du fået en arbejds­skade, så kan vi hjælpe dig til arbejds­ska­de­er­stat­ning. Vi er advo­ka­ter med speci­ale i arbejds­ska­desa­ger. Hvert år fører vi et stort antal sager på de skade­lid­tes vegne og med posi­tive resul­ta­ter for vores klien­ter. Vores hold af advo­ka­ter er blandt landets mest kompe­tente på områ­det, og vi kan hjælpe dig med at sikre, at du får den arbejds­ska­de­er­stat­ning, du er beret­ti­get til.

Vi har mange års erfa­ring med at repræ­sen­tere skade­lidte fra hele landet i deres sag ved Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring og Anke­sty­rel­sen og i deres forhand­ling med forsik­rings­sel­ska­ber og arbejdsgivere.

Hvis det er nødven­digt fører vi også gerne din sag videre ved domsto­lene. Vi er det advo­kat­firma i Danmark, der gennem årene har ført flest rets­sa­ger på områ­det . Ønsker du, at vi skal vurdere din sag, er du velkom­men til at kontakte os.

Er din skade ikke rela­te­ret til dit arbejde, så læs mere om dine mulig­he­der for erstat­ning på vores side om personskade.

 

DET TYPISKE FORLØB I EN SAG OM ARBEJDSSKADE

Man kan få aner­kendt en arbejds­skade, selvom der ikke er nogen som er ansvar­lig for skaden. Det er Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, der som myndig­hed behand­ler sager om arbejds­skade efter arbejdsskadesikringsloven.

Elmer Advo­ka­ter træder typisk ind i sagen, når der er truf­fet en afgø­relse i Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, som den skade­lidte ikke er tilfreds med. For eksem­pel hvis en skade ikke bliver aner­kendt som arbejds­skade, eller der gives afslag på erstat­ning, selvom skaden er anerkendt.

Vi kan selv­føl­ge­lig også hjælpe tidli­gere i forlø­bet. Eksem­pel­vis hvis du har haft flere arbejds­ska­der gennem årene og du har brug for at få dannet et over­blik over mulig­he­den for at få genop­ta­get din sag. Vi indhen­ter rele­vante oplys­nin­ger og akter, og hvis vi vurde­rer, at der er grund­lag for at anke en afgø­relse fra Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, indbrin­ger vi klagen for dig og repræ­sen­te­rer dig under sagen.

Når Anke­sty­rel­sen har truf­fet en afgø­relse, fore­ta­ger vi en vurde­ring af afgø­rel­sen og tager sammen med dig stil­ling til, om afgø­rel­sen skal accep­te­res, eller om vi skal gå videre med sagen. Da Anke­sty­rel­sen er eneste admi­ni­stra­tive klage­mu­lig­hed, vil dette betyde, at der skal anlæg­ges en rets­sag mod Anke­sty­rel­sen ved domstolene.

Som nævnt kan du få aner­kendt en arbejds­skade, selvom ingen er ansvar­lig for skaden. Er nogen deri­mod ansvar­lig for din arbejds­skade, har du mulig­hed for yder­li­gere erstat­ning. Eksem­pel­vis godt­gø­relse for svie og smerte og erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste. Når Elmer Advo­ka­ter vurde­rer arbejds­ska­desa­gen, under­sø­ger vi derfor altid, om det er muligt at gøre et krav gældende over for en ansvar­lig skadevolder.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vi huser landets førende advo­ka­ter inden for sager om arbejds­skade, der gennem årene har opnået stor erfa­ring og indsigt i regler og prak­sis på området.
  • Vi udeluk­kende fører sager på de skade­lid­tes vegne, og vores enga­ge­ment ligger ud over den enkelte sag.
  • Vi hele tiden vil være tæt på dig og din sag og bistå dig, hvor end du bor i landet eller bliver bedt om at møde op.
  • Vi alene træder til, når der er behov for juri­di­ske input. På den måde er du sikker på størst udbytte af vores arbejde, hvor vi i samar­bejde med dig hurtigt vil afklare de økono­mi­ske rammer for din sag.

 

 BETALING OG OMKOSTNINGER

Inden vi indgår i et samar­bejde med dig, oply­ser vi altid om de forven­tede omkost­nin­ger. På den måde kender du de økono­mi­ske betin­gel­ser ved, at vi repræ­sen­te­rer dig under sagen. Vi under­sø­ger altid mulig­he­derne for, at du kan få dækket dine omkost­nin­ger — enten helt eller delvist.

I sager med en ansvar­lig skade­vol­der er der for eksem­pel ofte gode mulig­he­der for at få dækket en del af sine udgif­ter til advo­kat af skade­vol­ders ansvars­for­sik­ring. Belø­bets stør­relse afhæn­ger af, hvor store erstat­nin­ger, der kommer til udbetaling.

Hvis vi repræ­sen­te­rer dig under en rets­sag, under­sø­ger vi dine mulig­he­der for at få rets­hjælp i henhold til en forsik­ring eller at få fri proces.

Vores salær fast­sæt­tes efter time­tak­sten for den enkelte advo­kat eller advo­kat­fuld­mæg­tig. Hvis det viser sig, at arbej­det med din sag er mere omfat­tende, end vi oprin­de­ligt forven­tede, vil vi indgå en ny aftale med dig. På den måde risi­ke­rer du aldrig at få en uven­tet regning fra os, som du ikke har accep­te­ret på forhånd.

Søren Kjær Jensen

Partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Husk følgende

At der gælder en klage­frist på 4 uger, hvis du er util­freds med en afgø­relse fra Arbejds­mar­ke­dets Erhvervssikring.


At din arbejds­gi­ver og læge har pligt til at anmelde mulige skader efter ulyk­ker eller erhvervs­syg­domme til Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring– anmel­der du selv, skal det ske inden for 1 år efter ulykken. 


At sikre dig doku­men­ta­tion for, at skaden er sket (lægejour­na­l­op­lys­nin­ger eller even­tu­elle vidner).


At sikre dig, at skaden er anmeldt korrekt, og at den inde­hol­der en præcis beskri­velse af hændelsen.


At du kan få aner­kendt en arbejds­skade, uden at nogen er ansvar­lig for skaden. Er nogen ansvar­lig, har du mulig­hed for yder­li­gere erstatning.


Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev