Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
27.05.2013

Ankenævnet for Forsikring nægter forsikringsselskab at kræve tilbagebetaling

Elmer & Partnere


Ved kendelse af 21. maj 2013 har Ankenævnet for Forsikring pålagt et forsikringsselskab at anerkende, at der ikke er grundlag for at kræve tilbagebetaling af en erstatning, som var udbetalt under klagerens rejseforsikring. Begrundelsen var, at forsikringsbetingelserne var uklare. Sagen omhandler det forsikringsretlige spørgsmål om “usikkerhedsreglen”.


Sagen:

Klageren var indehaver af et Eurocard Gold Privat, hvortil der var knyttet en rejseforsikring. Det var anført i forsikringsbetingelserne, at ”Forsikringen dækker udelukkende på private ferierejser. Der dækkes ikke under erhvervsrejser eller kombinerede ferie- og erhvervsrejser”.


Begreberne ”private ferierejser”, ”erhvervsrejser” og ”kombinerede ferie- og erhvervsrejser” var ikke nærmere defineret i forsikringsbetingelserne.


Klageren er uddannet læge, og i sin fritid dyrker han skiløb. Den 20. januar 2011 rejste han til USA, hvor han dels skulle deltage i en lægefaglig konference, dels skulle løbe på ski samt besøge venner og familie.


Under rejsen afviklede klageren ferie fra sit arbejde som læge, og rejsen blev afholdt for hans egen regning. Således betalte han for flybilletterne med sit Eurocard Gold Privatkort, hvortil der som nævnt var tilknyttet en rejseforsikring.


Under rejsen kom han alvorligt til skade ved en skiulykke, hvor han brækkede sit venstre ben. Efter ulykken blev han opereret akut, og efter operationen måtte han afbryde rejsen og ledsages hjem til Danmark.


Forsikringsselskabet anså i første omgang skaden for omfattet af rejseforsikringen tilknyttet klagerens Eurocard Gold Privat, og selskabet udbetalte næsten 300.000 kr. til dækning af ambulanceudgifter, transportudgifter og udgifter til lægeordineret ledsager samt hospitalsudgifter.


Efterfølgende krævede selskabet imidlertid beløbet tilbagebetalt under henvisning til, at der var tale om en kombineret ferie- og erhvervsrejse, der ikke var omfattet af forsikringens dækning.


Kendelsen:

Under sagen gjorde klageren navnlig gældende, at forsikringsbetingelserne ikke definerede begrebet ”privat ferierejse”. Efter klagerens egen opfattelse måtte rejsen betragtes som en privat ferierejse, eftersom rejsen blev initieret, planlagt og foretaget udelukkende i egen interesse og for egen regning. Endvidere gjorde klageren gældende, at han ikke var forpligtet til at tilbagebetale erstatningen til selskabet, da betingelserne om tilbagesøgning ikke var opfyldt af selskabet.


Ved kendelse af 21. maj 2013 pålagde Ankenævnet for Forsikring selskabet at anerkende, at der ikke er grundlag for at kræve den udbetalte erstatning tilbagebetalt af klageren. I præmisserne til kendelsen anfører nævnet følgende:


”Klageren rejste den 20/1 2011 til USA, hvor han skulle tilbringe ca. 3 uger med besøg hos venner og familie samt skiløb. Han skulle endvidere deltage i en konference indenfor sit faglige område i ca. 5 dage, hvor der også var afsat tid til skiløb. Han skulle bruge feriedage på hele rejsen, og han betalte selv alle udgifter. Han kom til skade 3/2 2011 efter konferencens afslutning under skiløb. Selskabet betalte udgifterne ved tilskadekomsten, men kræver dem tilbagebetalt, da selskabet mener, at klagerens søn har afgivet urigtige oplysninger om rejsens formål.


Nævnet finder, at det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgår af forsikringsbetingelserne, at en rejse som den foreliggende ikke er dækket af forsikringen. Selskabet har derfor ikke krav på at få beløbet tilbagebetalt.”


Kommentar:

Ankenævnet for Forsikring er i flere tidligere kendelser nået frem til, at der er tale om en kombineret ferie- og erhvervsrejse, som er undtaget fra forsikringsdækning, hvis klageren under en rejse har deltaget i selv kortvarige møder, konferencer eller lignende med erhvervsmæssigt indhold eller relevans.


I sin kendelse af 21. maj 2013 har Ankenævnet imidlertid ladet det komme forsikringsselskabet til skade, at forsikringsbetingelserne ikke indeholder retningslinjer for sondringen imellem private og erhvervsmæssige rejser. Resultatet er i fuld overensstemmelse med den almindeligt gældende forsikringsretlige ”uklarhedsregel”, hvorefter risikoen for usikkerhed om forståelsen af forsikringsbetingelserne påhviler forsikringsselskabet, og hvorefter forsikringsbetingelserne i tvivlstilfælde skal fortolkes til ugunst for selskabet.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Gert Willerslev, der førte sagen for klageren.


Flere nyheder
Om os