Forsikringssager

FORSIKRINGSSAGER

Forsik­rin­ger er til for os, når uhel­det er ude. Desværre ople­ver mange, at forsik­rings­sel­ska­bet afvi­ser at dække skaden. Det sker ofte med den begrun­delse, at betin­gel­serne for at opnå dækning ikke er opfyldt. Forsik­rings­sel­ska­bets afvis­ning kan få stor betyd­ning for din økono­mi­ske eller helbreds­mæs­sige situ­a­tion. Derfor kan du alle­rede tidligt i proces­sen få brug for en advo­kat med speci­ale i forsik­rings­sa­ger.

Hos Elmer Advo­ka­ter er vi speci­a­li­ster i forsik­rings­ret og har mange års erfa­ring i at vurdere, om du har ret til dækning under din forsik­ring. I sager, hvor der opstår konflikt med forsik­rings­sel­ska­bet, kan vi rådgive og hjælpe dig med at nå til enig­hed med forsik­rings­sel­ska­bet, så du får den dækning, du har krav på. Om nødven­digt kan vi også føre din sag for Anke­næv­net for Forsik­ring eller for domsto­lene.

Har du brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakte os for en drøf­telse af dine mulig­he­der.

 

HVILKE FORSIKRINGSSAGER KAN VI HJÆLPE MED?

Vi rådgi­ver og fører sag for både private og virk­som­he­der. Fælles for vores rådgiv­ning er, at vi er uafhæn­gige af forsik­rings­sel­ska­berne. De eneste inter­es­ser vi vare­ta­ger, er private eller virk­som­he­ders inter­es­ser over for deres forsik­rings­sel­skab.

For private hjæl­per vi blandt andet med at opnå forsik­rings­dæk­ning i tilfælde af kritisk sygdom og tab af erhverv­sevne. Endvi­dere hjæl­per vi private med forsik­rings­sa­ger vedrø­rende syge­for­sik­rin­ger, ulyk­kes­for­sik­rin­ger og ansvars­for­sik­rin­ger samt sager vedrø­rende skader på priva­tes båd eller bolig, herun­der indbrud­sty­veri.

Vi har lavet en over­sigt over de mest almin­de­lige privat­for­sik­rin­ger samt en beskri­velse af, hvor­dan den enkelte forsik­ring dækker — se den her.

For virk­som­he­der hjæl­per vi blandt andet med at opnå forsik­rings­dæk­ning ved skader på virk­som­he­dens bygnin­ger og køre­tø­jer, herun­der sager om indbrud og erstat­ning for drift­stab. Endvi­dere hjæl­per vi virk­som­he­der med forsik­rings­sa­ger vedrø­rende erhvervsansvars­for­sik­rin­ger, produktansvars­for­sik­rin­ger, rådgi­ve­ransvars­for­sik­rin­ger og ledelsesansvarsforsikringer.I sager vedrø­rende medar­bej­de­res tab af erhverv­sevne hjæl­per vi også virk­som­he­der med at få udbe­talt erhverv­sev­ne­tab­sy­delse fra tab af erhverv­sevne forsik­rin­gen, når den erhverv­sev­ne­tabs­ramte medar­bej­der fast­hol­des i arbej­det.

Vi har lavet en over­sigt over de mest almin­de­lige erhvervs­for­sik­rin­ger samt en beskri­velse af, hvor­dan den enkelte forsik­ring dækker — se den her.

 

LÆS VORES PERSPEKTIV PÅ FORSIKRINGSRET

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi altid ytret os, hvis vi har ople­vet uhen­sigts­mæs­sige juri­di­ske forhold for ansatte, borgere og skade­lidte – men med udgi­vel­sen af vores forsikrings­retlige maga­sin, perspek­tiv, så foku­se­rer vi nu også på forsik­rings­kun­derne.

For med perspek­tiv kaster vi flere gange årligt lys over proble­ma­tik­ker, temaer eller udvik­lin­ger, som vi ople­ver har konse­kven­ser for mange forsik­rings­kun­der.

Vi ønsker såle­des at bidrage med viden om et ellers kompli­ce­ret område, samt stille skarpt på nogle af de juri­di­ske eller etiske spørgs­mål, som måtte rejse sig.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vores erfa­ring og indsigt gør os til speci­a­li­ster i forsik­rings­ret – derfor kan vi altid sikre dig, at du opnår den mest opti­male løsning ud fra dine mulig­he­der og behov.
  • Vi har stor forstå­else for de økono­mi­ske og helbreds­mæs­sige konse­kven­ser, som et afvist krav på erstat­ning kan få for dig. Derfor forsø­ger vi altid at opnå en hurtig afkla­ring med dit forsik­rings­sel­skab, så du kan få den erstat­ning, du har krav på.
  • Vi kan bistå dig uanset hvor du bor i landet.
  • Vi vil følge dig tæt i hele forlø­bet, og vi vil løbende infor­mere dig om udvik­lin­gen i din sag.
  • Vi altid afkla­rer dine mulig­he­der for at opnå rets­hjælps­dæk­ning eller fri proces, så du helt eller delvist kan få dækket dine advo­ka­tom­kost­nin­ger, hvis din sag skal anlæg­ges ved domsto­lene.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Når vi hjæl­per dig med forsik­rings­sa­gen, hjæl­per vi dig samti­dig med at under­søge, om du eller din virk­som­hed kan få dækket de omkost­nin­ger, som er forbun­det med at føre sagen.

Det kan nemlig være, at forsik­rings­sel­ska­bet skal dække omkost­nin­gerne helt eller delvist. Det kan også være, at du eller din virk­som­hed har en rets­hjælps­for­sik­ring, som dækker omkost­nin­gerne, eller du kan være beret­ti­get til fri proces. I disse tilfælde kan du dog kun få dækket omkost­nin­gerne, hvis sagen er anlagt ved domsto­lene.

 

Advokat Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

Husk følgende

At det er dig, der skal dokumentere, at der er sket en skade, som er dækket af forsikringen.


At du altid skal anmelde skaden til forsikringsselskabet. Dette gøres nemmest via selskabets hjemmeside, og du bør oplyse policenummeret på forsikringen.


At du skal registrere dit sygefravær, hvis du er forsikret mod tab af erhvervsevne. Kontakt også din læge og kommunen, hvis du ikke længere kan udføre dit arbejde.


At du kan klage over en afgørelse til forsikringsselskabets egen klageinstans eller ved Ankenævnet for Forsikring – vi hjælper gerne med begge dele.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev