Forsikringssager

FORSIKRINGSSAGER

Forsik­rin­ger er til for os, når uhel­det er ude. Desværre ople­ver mange, at forsik­rings­sel­ska­bet afvi­ser at dække skaden. Det sker ofte med den begrun­delse, at betin­gel­serne for at opnå dækning ikke er opfyldt. Forsik­rings­sel­ska­bets afvis­ning kan få stor betyd­ning for din økono­mi­ske eller helbreds­mæs­sige situ­a­tion. Derfor kan du alle­rede tidligt i proces­sen få brug for en advo­kat med speci­ale i forsik­rings­sa­ger.

Hos Elmer Advo­ka­ter er vi speci­a­li­ster i forsik­rings­ret og har mange års erfa­ring i at vurdere, om du har ret til dækning under din forsik­ring. I sager, hvor der opstår konflikt med forsik­rings­sel­ska­bet, kan vi rådgive og hjælpe dig med at nå til enig­hed med forsik­rings­sel­ska­bet, så du får den dækning, du har krav på. Om nødven­digt kan vi også føre din sag for Anke­næv­net for Forsik­ring eller for domsto­lene.

Har du brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakte os for en drøf­telse af dine mulig­he­der.

 

HVILKE FORSIKRINGSSAGER KAN VI HJÆLPE MED?

Vi rådgi­ver og fører sag for både private og virk­som­he­der. Fælles for vores rådgiv­ning er, at vi er uafhæn­gige af forsik­rings­sel­ska­berne. De eneste inter­es­ser vi vare­ta­ger, er private eller virk­som­he­ders inter­es­ser over for deres forsik­rings­sel­skab.

For private hjæl­per vi blandt andet med at opnå forsik­rings­dæk­ning i tilfælde af kritisk sygdom og tab af erhverv­sevne. Endvi­dere hjæl­per vi private med forsik­rings­sa­ger vedrø­rende syge­for­sik­rin­ger, ulyk­kes­for­sik­rin­ger og ansvars­for­sik­rin­ger samt sager vedrø­rende skader på priva­tes båd eller bolig, herun­der indbrud­sty­veri.

Vi har lavet en over­sigt over de mest almin­de­lige privat­for­sik­rin­ger samt en beskri­velse af, hvor­dan den enkelte forsik­ring dækker — se den her.

For virk­som­he­der hjæl­per vi blandt andet med at opnå forsik­rings­dæk­ning ved skader på virk­som­he­dens bygnin­ger og køre­tø­jer, herun­der sager om indbrud og erstat­ning for drift­stab. Endvi­dere hjæl­per vi virk­som­he­der med forsik­rings­sa­ger vedrø­rende erhvervsansvars­for­sik­rin­ger, produktansvars­for­sik­rin­ger, rådgi­ve­ransvars­for­sik­rin­ger og ledelsesansvarsforsikringer.I sager vedrø­rende medar­bej­de­res tab af erhverv­sevne hjæl­per vi også virk­som­he­der med at få udbe­talt erhverv­sev­ne­tab­sy­delse fra tab af erhverv­sevne forsik­rin­gen, når den erhverv­sev­ne­tabs­ramte medar­bej­der fast­hol­des i arbej­det.

Vi har lavet en over­sigt over de mest almin­de­lige erhvervs­for­sik­rin­ger samt en beskri­velse af, hvor­dan den enkelte forsik­ring dækker — se den her.

 

LÆS VORES PERSPEKTIV PÅ FORSIKRINGSRET

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi altid ytret os, hvis vi har ople­vet uhen­sigts­mæs­sige juri­di­ske forhold for ansatte, borgere og skade­lidte – men med udgi­vel­sen af vores forsikrings­retlige maga­sin, perspek­tiv, så foku­se­rer vi nu også på forsik­rings­kun­derne.

For med perspek­tiv kaster vi flere gange årligt lys over proble­ma­tik­ker, temaer eller udvik­lin­ger, som vi ople­ver har konse­kven­ser for mange forsik­rings­kun­der.

Vi ønsker såle­des at bidrage med viden om et ellers kompli­ce­ret område, samt stille skarpt på nogle af de juri­di­ske eller etiske spørgs­mål, som måtte rejse sig.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vores erfa­ring og indsigt gør os til speci­a­li­ster i forsik­rings­ret – derfor kan vi altid sikre dig, at du opnår den mest opti­male løsning ud fra dine mulig­he­der og behov.
  • Vi har stor forstå­else for de økono­mi­ske og helbreds­mæs­sige konse­kven­ser, som et afvist krav på erstat­ning kan få for dig. Derfor forsø­ger vi altid at opnå en hurtig afkla­ring med dit forsik­rings­sel­skab, så du kan få den erstat­ning, du har krav på.
  • Vi kan bistå dig uanset hvor du bor i landet.
  • Vi vil følge dig tæt i hele forlø­bet, og vi vil løbende infor­mere dig om udvik­lin­gen i din sag.
  • Vi altid afkla­rer dine mulig­he­der for at opnå rets­hjælps­dæk­ning eller fri proces, så du helt eller delvist kan få dækket dine advo­ka­tom­kost­nin­ger, hvis din sag skal anlæg­ges ved domsto­lene.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Når vi hjæl­per dig med forsik­rings­sa­gen, hjæl­per vi dig samti­dig med at under­søge, om du eller din virk­som­hed kan få dækket de omkost­nin­ger, som er forbun­det med at føre sagen.

Det kan nemlig være, at forsik­rings­sel­ska­bet skal dække omkost­nin­gerne helt eller delvist. Det kan også være, at du eller din virk­som­hed har en rets­hjælps­for­sik­ring, som dækker omkost­nin­gerne, eller du kan være beret­ti­get til fri proces. I disse tilfælde kan du dog kun få dækket omkost­nin­gerne, hvis sagen er anlagt ved domsto­lene.

 

Advokat Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

Husk følgende

At det er dig, der skal doku­men­tere, at der er sket en skade, som er dækket af forsik­rin­gen.


At du altid skal anmelde skaden til forsik­rings­sel­ska­bet. Dette gøres nemmest via selska­bets hjem­meside, og du bør oplyse poli­ce­num­me­ret på forsik­rin­gen.


At du skal regi­strere dit syge­fra­vær, hvis du er forsik­ret mod tab af erhverv­sevne. Kontakt også din læge og kommu­nen, hvis du ikke længere kan udføre dit arbejde.


At du kan klage over en afgø­relse til forsik­rings­sel­ska­bets egen klage­in­stans eller ved Anke­næv­net for Forsik­ring – vi hjæl­per gerne med begge dele.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev