Forsikringssager

FORSIKRINGSSAGER

For­sik­rin­ger er til for os, når uhel­det er ude. Desvær­re ople­ver mange, at for­sik­rings­sel­ska­bet afvi­ser at dække ska­den. Det sker ofte med den begrun­del­se, at betin­gel­ser­ne for at opnå dæk­ning ikke er opfyldt. For­sik­rings­sel­ska­bets afvis­ning kan få stor betyd­ning for din øko­no­mi­ske eller hel­breds­mæs­si­ge situ­a­tion. Der­for kan du alle­re­de tid­ligt i pro­ces­sen få brug for en advo­kat med spe­ci­a­le i for­sik­rings­sa­ger.

Hos Elmer Advo­ka­ter er vi spe­ci­a­li­ster i for­sik­rings­ret og har mange års erfa­ring i at vur­de­re, om du har ret til dæk­ning under din for­sik­ring. I sager, hvor der opstår kon­flikt med for­sik­rings­sel­ska­bet, kan vi råd­gi­ve og hjæl­pe dig med at nå til enig­hed med for­sik­rings­sel­ska­bet, så du får den dæk­ning, du har krav på. Om nød­ven­digt kan vi også føre din sag for Anke­næv­net for For­sik­ring eller for dom­sto­le­ne.

Har du brug for vores hjælp, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os for en drøf­tel­se af dine mulig­he­der.

 

HVILKE FORSIKRINGSSAGER KAN VI HJÆLPE MED?

Vi råd­gi­ver og fører sag for både pri­va­te og virk­som­he­der. Fæl­les for vores råd­giv­ning er, at vi er uaf­hæn­gi­ge af for­sik­rings­sel­ska­ber­ne. De ene­ste inter­es­ser vi vare­ta­ger, er pri­va­te eller virk­som­he­ders inter­es­ser over for deres for­sik­rings­sel­skab.

For pri­va­te hjæl­per vi blandt andet med at opnå for­sik­rings­dæk­ning i til­fæl­de af kri­tisk syg­dom og tab af erhverv­sev­ne. End­vi­de­re hjæl­per vi pri­va­te med for­sik­rings­sa­ger ved­rø­ren­de syge­for­sik­rin­ger, ulyk­kes­for­sik­rin­ger og ansvars­for­sik­rin­ger samt sager ved­rø­ren­de ska­der på pri­va­tes båd eller bolig, her­un­der ind­brud­sty­ve­ri.

Vi har lavet en over­sigt over de mest almin­de­li­ge pri­vat­for­sik­rin­ger samt en beskri­vel­se af, hvor­dan den enkel­te for­sik­ring dæk­ker — se den her.

For virk­som­he­der hjæl­per vi blandt andet med at opnå for­sik­rings­dæk­ning ved ska­der på virk­som­he­dens byg­nin­ger og køre­tø­jer, her­un­der sager om ind­brud og erstat­ning for drift­stab. End­vi­de­re hjæl­per vi virk­som­he­der med for­sik­rings­sa­ger ved­rø­ren­de erhvervsansvars­for­sik­rin­ger, pro­duktansvars­for­sik­rin­ger, råd­gi­ve­ransvars­for­sik­rin­ger og ledelsesansvarsforsikringer.I sager ved­rø­ren­de med­ar­bej­de­res tab af erhverv­sev­ne hjæl­per vi også virk­som­he­der med at få udbe­talt erhverv­sev­ne­tab­sy­del­se fra tab af erhverv­sev­ne for­sik­rin­gen, når den erhverv­sev­ne­tabs­ram­te med­ar­bej­der fast­hol­des i arbej­det.

Vi har lavet en over­sigt over de mest almin­de­li­ge erhvervs­for­sik­rin­ger samt en beskri­vel­se af, hvor­dan den enkel­te for­sik­ring dæk­ker — se den her.

 

LÆS VORES PERSPEKTIV PÅ FORSIKRINGSRET

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi altid ytret os, hvis vi har ople­vet uhen­sigts­mæs­si­ge juri­di­ske for­hold for ansat­te, bor­ge­re og ska­de­lid­te – men med udgi­vel­sen af vores for­sik­rings­ret­li­ge maga­sin, per­spek­tiv, så foku­se­rer vi nu også på for­sik­rings­kun­der­ne.

For med per­spek­tiv kaster vi flere gange årligt lys over pro­ble­ma­tik­ker, tema­er eller udvik­lin­ger, som vi ople­ver har kon­se­kven­ser for mange for­sik­rings­kun­der.

Vi ønsker såle­des at bidra­ge med viden om et ellers kom­pli­ce­ret områ­de, samt stil­le skar­pt på nogle af de juri­di­ske eller eti­ske spørgs­mål, som måtte rejse sig.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vores erfa­ring og ind­sigt gør os til spe­ci­a­li­ster i for­sik­rings­ret – der­for kan vi altid sikre dig, at du opnår den mest opti­ma­le løs­ning ud fra dine mulig­he­der og behov.
  • Vi har stor for­stå­el­se for de øko­no­mi­ske og hel­breds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, som et afvist krav på erstat­ning kan få for dig. Der­for for­sø­ger vi altid at opnå en hur­tig afkla­ring med dit for­sik­rings­sel­skab, så du kan få den erstat­ning, du har krav på.
  • Vi kan bistå dig uan­set hvor du bor i lan­det.
  • Vi vil følge dig tæt i hele for­lø­bet, og vi vil løben­de infor­me­re dig om udvik­lin­gen i din sag.
  • Vi altid afkla­rer dine mulig­he­der for at opnå rets­hjælps­dæk­ning eller fri pro­ces, så du helt eller del­vist kan få dæk­ket dine advo­ka­tom­kost­nin­ger, hvis din sag skal anlæg­ges ved dom­sto­le­ne.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det koster dig ikke noget, før vi har en afta­le om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Når vi hjæl­per dig med for­sik­rings­sa­gen, hjæl­per vi dig sam­ti­dig med at under­sø­ge, om du eller din virk­som­hed kan få dæk­ket de omkost­nin­ger, som er for­bun­det med at føre sagen.

Det kan nem­lig være, at for­sik­rings­sel­ska­bet skal dække omkost­nin­ger­ne helt eller del­vist. Det kan også være, at du eller din virk­som­hed har en rets­hjælps­for­sik­ring, som dæk­ker omkost­nin­ger­ne, eller du kan være beret­ti­get til fri pro­ces. I disse til­fæl­de kan du dog kun få dæk­ket omkost­nin­ger­ne, hvis sagen er anlagt ved dom­sto­le­ne.

 

Advokat Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

Husk følgende

At det er dig, der skal dokumentere, at der er sket en skade, som er dækket af forsikringen.


At du altid skal anmelde skaden til forsikringsselskabet. Dette gøres nemmest via selskabets hjemmeside, og du bør oplyse policenummeret på forsikringen.


At du skal registrere dit sygefravær, hvis du er forsikret mod tab af erhvervsevne. Kontakt også din læge og kommunen, hvis du ikke længere kan udføre dit arbejde.


At du kan klage over en afgørelse til forsikringsselskabets egen klageinstans eller ved Ankenævnet for Forsikring – vi hjælper gerne med begge dele.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev