Ankestyrelsen har nu offentliggjort principafgørelse 13–14 vedrørende, om studerende er omfattet af arbejdsskadesikringsloven ved praktikophold i udlandet

I vores nyhed af 28. februar 2014 fortalte vi, at Anke­sty­rel­sen havde truf­fet afgø­relse om, at en ergo­te­ra­pe­ut­stu­de­rende var omfat­tet af den danske arbejds­ska­desik­rings­lov, da hun var i prak­tik i Norge som et led i hendes uddannelse.

Anke­sty­rel­sen har efter­føl­gende offent­lig­gjort afgø­rel­sen som prin­ci­p­af­gø­relse 13–14.

Afgø­rel­sen kan læses her.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Kira Kolby Chri­sten­sen — kkc@elmer-adv.dk — der førte klage­sa­gen på vegne Ergo­te­ra­pe­ut­for­e­nin­gen, eller til advo­kat Søren Kjær Jensen.

Kira Kolby Christensen

Partner

Søren Kjær Jensen

Partner