Pædagogs erstatning skulle ikke nedsættes grundet psykiatrisk personlighedsforstyrrelse

Ved dom af 21.11.2017 har Retten i Sønder­borg under­kendt Anke­sty­rel­sens afgø­relse om, at en pæda­gogs erhverv­sev­ne­ned­sæt­telse hoved­sa­ge­ligt skulle skyl­des en forud­be­stå­ende person­lig­heds­for­styr­relse og ikke hendes arbejds­mæs­sige belastninger.

Sagen er en blandt mange sager, hvor Anke­sty­rel­sen lader den skade­lidte bære risi­koen for egen sårbar­hed. Og endda på trods af, at skade­lidte i dette tilfælde ikke anede, at hun skulle være særligt sårbar endsige lide af nogen egent­lig psyki­a­trisk lidelse, før hun efter mange års psykisk bela­stende arbejds­for­hold blev syge­meldt og varigt psykisk påvirket.

 

Sagen omhandler

Pæda­go­gen havde i en årrække arbej­det på en skole med en speci­al­klasse for børn, hvoraf nogle ofte var udadre­a­ge­rende. Hun var igen­nem flere år ofte udsat for episo­der med slag, spyt, råben, trus­ler og kasten med inven­tar, og hun blev efter en forholds­vis mindre episode syge­meldt i efter­å­ret 2010.

Sygdom­men blev anmeldt som formodet arbejds­be­tin­get, og hun blev under­søgt af flere psyki­a­tri­ske speci­al­læ­ger, der udover at diag­no­sti­cere hende med en tilpas­nings­re­ak­tion også vurde­rede, at hun havde en ængste­lig person­lig­heds­struk­tur præget af konflikt­skyhed, nærta­gen­hed og afhæn­gig­hed af andre.

Hun blev over en længere peri­ode behand­let for både den arbejds­be­tin­gede belast­nings­re­ak­tion og den forud­be­stå­ende person­lig­heds­struk­tur. Efter en længere peri­ode på syge­dag­penge og arbejds­prøv­nin­ger blev syge­dag­pen­gene bragt til ophør. Disse ophørte dog uden, at hun havde genskabt erhverv­sev­nen eller fået anden beskæftigelse.

 

Arbejdsskadestyrelsens vurdering      

Arbejds­ska­desty­rel­sen aner­kendte, at hun havde pådra­get sig en arbejds­be­tin­get lidelse, men afslog at hun skulle være beret­ti­get til mengodt­gø­relse eller erhverv­sev­ne­tab­ser­s­stat­ning. Man vurde­rede, at den ”forud­be­stå­ende person­lig­heds­for­styr­relse (var) den væsent­lig­ste årsag til (hendes) funk­tions­ned­sæt­telse.

Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lent udtalte, at de arbejds­mæs­sige belast­nin­ger ikke var ”egnede til” at medføre ”psykisk sygdom hos perso­ner, som ikke i forvejen er særligt psykisk sårbare”, og at hendes sygdom derfor ”må tilskri­ves hendes forud­be­stå­ende sårbare psyke.”

Efter at BUPL anlagde rets­sag på pæda­go­gens vegne, blev der stil­let spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det. Rådet svarede, at man ” ikke (kunne) vurdere, om de psyki­ske gener er udløst uafhæn­gigt af de arbejds­mæs­sige belast­nin­ger” og ej heller kunne vurdere, om person­lig­heds­for­styr­rel­sen ville være blevet erhvervs­hin­drende uanset erhvervs­syg­dom­mens indtræ­den, eller angive en procent­mæs­sig forde­ling af de to mulige årsager.

 

Rettens afgørelse

Retten i Sønder­borg lagde vægt på, at pæda­go­gen havde været velfun­ge­rende arbejds­mæs­sigt i adskil­lige år på den pågæl­dende skole, og at det ikke var godt­gjort af Anke­sty­rel­sen, at hendes ”psyki­ske sårbar­hed skulle give sig udslag af arbejds­hin­drende karak­ter uden den særlige belast­ning fra arbejdet”.

Retten under­kendte dermed Anke­sty­rel­sens afgørelse.

Da Anke­sty­rel­sen ikke havde udtalt sig om stør­rel­sen af det samlede erhverv­sev­ne­tab, hvor­fra der var fore­ta­get fradrag, blev sagen hjem­vist til behand­ling heraf.

 

Kontakt

Henven­del­ser til sagen kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen, der førte sagen for BUPL.

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om