ERSTATNING FOR ERHVERVSSYGDOMME

Erhvervs­syg­domme er sygdomme eller lidel­ser, du pådra­ges som følge af dit arbejde eller de forhold, som dit arbejde fore­går under.

Hvis det aner­ken­des, at du er pådra­get en erhvervs­syg­dom, så kan du have ret til dækning af visse behand­lings­ud­gif­ter, godt­gø­relse for varigt mén og erstat­ning for erhvervsevnetab.

Hos Elmer Advo­ka­ter behand­ler vi et stort antal sager om erhvervs­syg­domme. Vi har en særlig erfa­ring med kvali­fi­ce­ring af denne sags­type og med at få sagerne fore­lagt for erhvervssygdomsudvalget.

Har du brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakte os og høre nærmere om mulig­he­derne for bistand i din sag.

 

LISTE OVER ERHVERVSSYGDOMME

For at været beret­ti­get til erstat­ning for erhvervs­syg­domme skal det medi­cinsk doku­men­te­res, at sygdom­men skyl­des påvirk­nin­ger på arbejdet.

Når der er en klar sammen­hæng mellem en bestemt sygdom og udsæt­telse for bestemte arbejds­mæs­sige påvirk­nin­ger, så opta­ges sygdom­men og påvirk­nin­gen i forteg­nel­sen over erhvervssygdomme.

Forteg­nel­sen er dermed en liste over aner­kendte erhvervs­syg­domme, der kan beret­tige erstat­ning. Der gælder to side­lø­bende fortegnelser:

  • En forteg­nelse for sygdomme der er anmeldt før 1. januar 2005 (nye fortegnelse),
  • og en forteg­nelse for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Du kan læse mere om hvilke sygdomme, der er på forteg­nel­sen over erhvervs­syg­domme på Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­rings hjem­meside — forteg­nelse over erhvervs­syg­domme.

I andre tilfælde – eksem­pel­vis hvor der ikke er under­sø­gel­ser, der viser en klar sammen­hæng, eller hvor den gene­relle viden om en sammen­hæng i øvrigt er util­stræk­ke­lig – så kan enkelt­til­fælde af sygdomme aner­ken­des efter opsamlingsreglen.


OPSAMLINGSREGLEN

Aner­ken­delse efter opsam­lings­reg­len kræver, at sygdom­men i det konkrete tilfælde med over­ve­jende sand­syn­lig­hed må anses for arbejds­be­tin­get. Årsags­sam­men­hæn­gen beror altså på en konkret sand­syn­lig­heds­vur­de­ring i det enkelte tilfælde.

Desu­den forud­sæt­ter opsam­lings­reg­len, at sagen fore­læg­ges for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get. Dette udvalg afgi­ver i den enkelte sag en indstil­ling om afvis­ning eller aner­ken­delse. Indstil­lin­gen er egent­lig vejle­dende, men følges altid af Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejds­ska­desty­rel­sen er forplig­tet til at fore­lægge enkeltsa­ger for dette udvalg, medmin­dre der ikke er udsigt til, at udval­get vil indstille til, at sygdom­men skal anerkendes.

 

ANMELDELSE AF EN ERHVERVSSYGDOM

Når en Erhvervs­syg­dom skal anmel­des, er det din læge eller en speci­al­læge, som har pligt til at anmelde erhvervs­syg­dom­men til Arbejds­til­sy­net og Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring. Anmel­del­sen skal finde sted hvis lægen vurde­rer at der mulig­vis er sammen­hæng mellem din sygdom og dit arbejde, eller de forhold dit arbejde fore­går under.

I tilfælde af at Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring afvi­ser at aner­kende din arbejds­skade, har du mulig­hed for at klage til Anke­sty­rel­sen. Lige­le­des har du mulig­hed for at klage over stør­rel­sen på din erstatning.

Du kan læse mere om dette på vores side om anmel­delse af arbejds­kade.

 

VORES RÅDGIVNING 

Sager om erhvervs­syg­domme kræver speci­a­listvi­den for at blive hånd­te­ret korrekt.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets med kompe­tente og erfarne arbejds­ska­de­ad­vo­ka­ter. I mere end 20 år har vi bistået privat­per­so­ner eller fagfor­bund og deres medlem­mer med at få aner­kendte deres arbejds­skade – herun­der erhvervssygdomme.

Vi kan såle­des hjælpe dig i alle faser af din sag og med alle typer af sygdomme.

Har du spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os. Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Du finder i øvrigt mere infor­ma­tion om vores rådgiv­ning inden for arbejds­ska­de­om­rå­det på vores side om arbejds­skade.

Søren Kjær Jensen

Partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev