Ansættelsesretlige konsekvenser af askeskyen

På grund af aske­sky­ens indvirk­ning på flytra­fik­ken i Europa rejser sig spørgs­må­let om, hvor­vidt medar­bej­dere stran­det i udlan­det har krav på løn under det fravær, der skyl­des mang­lende mulig­hed for at komme hjem.

I den forbin­delse skel­nes mellem bort­rejse som skyl­des ferie og bort­rejse som følge af forretningsrejse.

Såfremt medar­bej­de­ren er på ferie og på grund af aske­skyen ikke kan komme tilbage til Danmark, er det en risiko, den pågæl­dende skal bære. Dette ville være i over­ens­stem­melse med faglig vold­gift­sken­delse af 2. novem­ber 1995, hvor opman­den fastslog, at fravær fra arbejde, der skyld­tes vold­somt snevejr, var en risiko, som medar­bej­de­ren skulle bære. Der vil imid­ler­tid ikke være mulig­hed for at bringe andre ansæt­tel­ses­ret­lige konse­kven­ser i brug, og såle­des vil bort­vis­ning eller opsi­gelse af den grund være udelukket.

Såfremt fravæ­ret skyl­des forret­nings­rejse, vil det være en risiko, som arbejds­gi­ve­ren skal bære, hvil­ket såle­des inde­bæ­rer, at medar­bej­de­ren har krav på sin sædvan­lige løn, lige­som arbejds­gi­ve­ren skal dække de omkost­nin­ger, der er forbun­det med ophold og forplej­ning i udlandet.

Det må anses for tvivl­s­omt, om arbejds­gi­ve­ren kan pålæg­ges at erstatte even­tu­elle merom­kost­nin­ger, som den pågæl­dende medar­bej­der vil have i Danmark som følge af sit fravær.

Spørgs­mål angå­ende denne mail eller problem­stil­ling kan rettes til enten advo­kat Peter Breum eller advo­kat Jacob Golds­ch­midt, tlf. 3367 6767.

Jacob Goldschmidt

Partner