fbpx

Delebilsordning via GoMore hindrede ikke ret til dagpenge

En a‑kasse afvi­ste, at et medlem af a‑kassen kunne få dagpenge, fordi han udle­jede sin bil via dele­bils­ord­nin­gen GoMore. Den afgø­relse var forkert.

 

SAGEN KORT

Et medlem af en a‑kassen havde udle­jet sin bil 10 gange i peri­o­den fra den 11. februar til den 24. marts 2016. Udlej­nin­gen skete via GoMo­res hjem­meside, hvor man via selska­bets plat­form kan arran­gere samkør­sel eller, som her, udlej­ning af sin private bil. Udlej­nin­gen krævede en indsats fra den pågæl­dende svarende til ca. 1½ time i gennem­snit pr. uge til rengø­ring af bil og besva­relse af henvendelser.

A‑kassen afslog ansøg­ning om dagpenge med den begrun­delse, at den pågæl­dende drev selv­stæn­dig virk­som­hed ved at udleje sin bil via GoMore. A‑kassen mente ikke, at han opfyldte betin­gel­serne i drifts­be­kendt­gø­rel­sens § 8. A‑kassen lagde vægt på, at det ikke var sand­syn­lig­gjort, at udlej­nin­gen kun skete uden for normal arbejds­tid, og at den pågæl­dende derfor ikke stod til rådig­hed for arbejdsmarkedet.

Afgø­rel­sen blev indbragt for Center for Klager om Arbejds­løs­heds­for­sik­ring, der gav klager medhold. Myndig­he­den lagde vægt på, at udlej­nin­gen ikke var til hinder for, at den pågæl­dende stod til rådig­hed for arbejds­mar­ke­det på baggrund af blandt andet følgende forhold:

  • den pågæl­dende kunne ifølge afta­len med GoMore frit fast­sætte vilkå­rene for leje­af­ta­len via sin annonce på GoMo­res platform
  • både udle­jer og lejer kunne annul­lere en book­ing indtil tre timer før start­tids­punk­tet for lejeperioden
  • annul­la­tion kunne ske senere end tre timer før start­tids­punkt mod beta­ling af mindre gebyrer.

 

ELMER ADVOKATER BEMÆRKER

Det ses af afgø­rel­sen, at det centrale i vurde­rin­gen af retten til dagpenge, samti­dig med bibe­skæf­ti­gelse, er, om bibe­skæf­ti­gel­sen er til hinder for varig beskæf­ti­gelse. Afgø­rel­sen viser, at det ikke er tilfæl­det, når den pågæl­dende ikke kontrak­t­ret­ligt eller på anden vis er forhin­dret i at tiltræde en tilbudt stilling.

Der henvi­ses også til vores nyhed tidli­gere på året om en lignede problemstilling

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Asger Segel, der bistod klager i sagen.

Læs også om