Landsretten i ankesag: Ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelse

Østre Lands­ret har stad­fæ­stet byret­tens dom om bibe­skæf­ti­gelse med ret til dagpenge: Anke­sty­rel­sens Beskæf­ti­gel­ses­ud­valg skal aner­kende, at et medlem af HK’s A‑kasse drev selv­stæn­dig virk­som­hed som bibe­skæf­ti­gelse med ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Sagen kort
I 2007 traf HK’s A‑kasse afgø­relse om, at medlem­met udøvede selv­stæn­dig virk­som­hed med ret til dagpenge. Den selv­stæn­dige virk­som­hed var en webs­hop. Virk­som­he­den stil­lede ikke krav om bestemte åbning­sti­der, og arbej­det kunne udfø­res på alle tider af døgnet. Deru­d­over var arbej­det ikke sæsonbetonet.

Efter en stikprø­ve­kon­trol i 2011 bad Pensions­sty­rel­sen A‑kassen om at genover­veje, om medlem­met dengang i 2007 havde ret til dagpenge. Dette skete i lyset af, at Pensions­sty­rel­sen fra SKAT havde fået oplys­nin­ger om, at medlem­met havde delta­get ved messer i udlan­det i 2007.

På tids­punk­tet for delta­gel­sen i messerne i 2007 var medlem­met sygemeldt.

I 2012 traf Arbejds­mar­keds­sty­rel­sen afgø­relse om, at medlem­met ikke havde ret til dagpenge, idet medlem­met havde delta­get i en messe i Berlin i 2007 inden for normal arbejds­tid. Afgø­rel­sen blev opret­holdt af Anke­sty­rel­sen i 2013.

HK’s A‑kasse anlagde sag ved domsto­lene med henblik på prøvelse af række­vid­den af drifts­be­kendt­gø­rel­sens § 8, stk. 1. Bestem­mel­sen fast­sæt­ter, hvilke betin­gel­ser der skal være opfyldt førend bibe­skæf­ti­gelse kan udfø­res samti­dig med, at den ledige har ret til arbejdsløshedsdagpenge:

”§ 8. Retten til dagpenge for et medlem, som driver selv­stæn­dig virk­som­hed som bibe­skæf­ti­gelse, jf. § 6, er betin­get af, at medlem­met kan sand­syn­lig­gøre, at bibe­skæf­ti­gel­sen til enhver tid kan udfø­res uden for normal arbejdstid.[…]
[…]
Stk. 3. Retten til dagpenge er også betin­get af, at medlem­met står til rådig­hed for arbejds­mar­ke­det i det omfang, der gælder for medlem­met. Der henvi­ses til bekendt­gø­relse om rådighed.”

Byret­tens dom
Køben­havns Byret afsagde dom den 7. januar 2015. Retten gav HK’s A‑kasse medhold med den begrun­delse, at der hver­ken i lovens/bekendtgørelsens ordlyd eller forar­bej­der var holde­punk­ter for at antage, at enkelt­stå­ende arbejds­op­ga­ver udført for bibe­skæf­ti­gel­sen inden­for normal arbejds­tid – her udøvet i udlan­det — skulle udelukke retten til dagpenge.

Der henvi­ses herom til vores nyhed om byrets­dom­men, der kan læses her.

Lands­ret­tens dom
Anke­sty­rel­sens Beskæf­ti­gel­ses­ud­valg ankede dommen til Østre Lands­ret, med påstand om frifin­delse, subsi­diært hjemvisning.

Lands­ret­ten stad­fæ­stede byret­tens dom og lagde i den forbin­delse vægt på følgende fakti­ske forhold:

1)    Medlem­met havde delta­get i 3 rejser til udlan­det, og disse rejser var drifts­mæs­sigt begrundet.
2)    Rejserne fandt sted i en peri­ode, hvor medlem­met var syge­meldt og ikke modtog arbejds­løs­heds­dag­penge og derfor ikke var under­lagt de plig­ter, der følger af § 8, stk. 3, i drifts­be­kendt­gø­rel­sen, der vedrø­rer rådighedsforpligtelsen.
3)    Medlem­met havde inden afrejse forhørt sig hos HK’s a‑kasse, om det var i orden, at hun tog afsted.
4)    Rejse­ak­ti­vi­te­terne blev ikke fort­sat efter, at medlem­met blev rask­meldt og på ny oppe­bar arbejdsløshedsdagpenge.

På denne baggrund fandt retten, at medlem­met havde sand­syn­lig­gjort, at bibe­skæf­ti­gel­sen til enhver tid, hvor der ikke forelå syge­mel­ding, kunne udfø­res uden for normal arbejdstid.

Retten fandt yder­li­gere, at der ikke var tilstræk­ke­ligt grund­lag for at fast­slå, at de enkelt­stå­ende rejser, som hun fore­tog til messer i udlan­det, i et kortere afgræn­set tids­rum under sin syge­mel­ding, førte til, at hendes bibe­skæf­ti­gelse ændrede karak­ter, såle­des at hun ikke længere opfyldte betin­gel­serne i § 8, stk. 1, i driftsbekendtgørelsen.

For så vidt angik spørgs­må­let om hjem­vis­ning, så var begrun­del­sen for påstan­den, at anke­sty­rel­sen ikke med sin afgø­relse havde taget stil­ling til, om medlem­met opfyldte sin rådig­heds­for­plig­telse. Lands­ret­ten udtalte, at der på grund af sammen­hæn­gen mellem drifts­be­kendt­gø­rel­sens § 8, stk. 1 og 3, ikke var grund­lag for hjemvisning.

Elmer & Part­ne­res kommentar
Sagen viser, at retten til arbejds­løs­heds­dag­penge ikke kan afskæ­res under henvis­ning til forhold, der ikke konkret har haft indfly­delse på, om den arbejds­løse stod til rådig­hed for arbejdsmarkedet.

Kontakt
Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Asger Segel, as@elmer-adv.dk, der repræ­sen­te­rede HK’s A‑kasse under sagen mod Anke­sty­rel­sens Beskæftigelsesudvalg.