Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
25.02.2016

Landsretten i ankesag: Ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelse

wdwc


Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom om bibeskæftigelse med ret til dagpenge: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal anerkende, at et medlem af HK’s A-kasse drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til arbejdsløshedsdagpenge.


Sagen kort

I 2007 traf HK’s A-kasse afgørelse om, at medlemmet udøvede selvstændig virksomhed med ret til dagpenge. Den selvstændige virksomhed var en webshop. Virksomheden stillede ikke krav om bestemte åbningstider, og arbejdet kunne udføres på alle tider af døgnet. Derudover var arbejdet ikke sæsonbetonet.


Efter en stikprøvekontrol i 2011 bad Pensionsstyrelsen A-kassen om at genoverveje, om medlemmet dengang i 2007 havde ret til dagpenge. Dette skete i lyset af, at Pensionsstyrelsen fra SKAT havde fået oplysninger om, at medlemmet havde deltaget ved messer i udlandet i 2007.


På tidspunktet for deltagelsen i messerne i 2007 var medlemmet sygemeldt.


I 2012 traf Arbejdsmarkedsstyrelsen afgørelse om, at medlemmet ikke havde ret til dagpenge, idet medlemmet havde deltaget i en messe i Berlin i 2007 inden for normal arbejdstid. Afgørelsen blev opretholdt af Ankestyrelsen i 2013.


HK’s A-kasse anlagde sag ved domstolene med henblik på prøvelse af rækkevidden af driftsbekendtgørelsens § 8, stk. 1. Bestemmelsen fastsætter, hvilke betingelser der skal være opfyldt førend bibeskæftigelse kan udføres samtidig med, at den ledige har ret til arbejdsløshedsdagpenge:


”§ 8. Retten til dagpenge for et medlem, som driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, jf. § 6, er betinget af, at medlemmet kan sandsynliggøre, at bibeskæftigelsen til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid.[…]

[…]

Stk. 3. Retten til dagpenge er også betinget af, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, der gælder for medlemmet. Der henvises til bekendtgørelse om rådighed.”


Byrettens dom

Københavns Byret afsagde dom den 7. januar 2015. Retten gav HK’s A-kasse medhold med den begrundelse, at der hverken i lovens/bekendtgørelsens ordlyd eller forarbejder var holdepunkter for at antage, at enkeltstående arbejdsopgaver udført for bibeskæftigelsen indenfor normal arbejdstid – her udøvet i udlandet – skulle udelukke retten til dagpenge.


Der henvises herom til vores nyhed om byretsdommen, der kan læses her.


Landsrettens dom

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ankede dommen til Østre Landsret, med påstand om frifindelse, subsidiært hjemvisning.


Landsretten stadfæstede byrettens dom og lagde i den forbindelse vægt på følgende faktiske forhold:


1)    Medlemmet havde deltaget i 3 rejser til udlandet, og disse rejser var driftsmæssigt begrundet.

2)    Rejserne fandt sted i en periode, hvor medlemmet var sygemeldt og ikke modtog arbejdsløshedsdagpenge og derfor ikke var underlagt de pligter, der følger af § 8, stk. 3, i driftsbekendtgørelsen, der vedrører rådighedsforpligtelsen.

3)    Medlemmet havde inden afrejse forhørt sig hos HK’s a-kasse, om det var i orden, at hun tog afsted.

4)    Rejseaktiviteterne blev ikke fortsat efter, at medlemmet blev raskmeldt og på ny oppebar arbejdsløshedsdagpenge.


På denne baggrund fandt retten, at medlemmet havde sandsynliggjort, at bibeskæftigelsen til enhver tid, hvor der ikke forelå sygemelding, kunne udføres uden for normal arbejdstid.


Retten fandt yderligere, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at de enkeltstående rejser, som hun foretog til messer i udlandet, i et kortere afgrænset tidsrum under sin sygemelding, førte til, at hendes bibeskæftigelse ændrede karakter, således at hun ikke længere opfyldte betingelserne i § 8, stk. 1, i driftsbekendtgørelsen.


For så vidt angik spørgsmålet om hjemvisning, så var begrundelsen for påstanden, at ankestyrelsen ikke med sin afgørelse havde taget stilling til, om medlemmet opfyldte sin rådighedsforpligtelse. Landsretten udtalte, at der på grund af sammenhængen mellem driftsbekendtgørelsens § 8, stk. 1 og 3, ikke var grundlag for hjemvisning.


Elmer & Partneres kommentar

Sagen viser, at retten til arbejdsløshedsdagpenge ikke kan afskæres under henvisning til forhold, der ikke konkret har haft indflydelse på, om den arbejdsløse stod til rådighed for arbejdsmarkedet.


Kontakt

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Asger Segel, as@elmer-adv.dk, der repræsenterede HK’s A-kasse under sagen mod Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.


Flere nyheder
Om os