Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.08.2004

Deltidsloven

Elmer & Partnere


Et HK medlem blev den 1. september 1998 ansat som klinikassistent hos en praktiserende læge i en stilling på 37 timer om ugen. Dommen betyder, at en almindelig varsling om arbejdstidsnedsættelse skal bedømmes efter deltidslovens regler. Kan medarbejderen påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at deltidsloven er overtrådt, påhviler det herefter arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen er sagligt begrundet ud fra virksomhedens forhold. I september 2002 rejste medlemmet et krav om betaling af pension samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis via HK. Den 8. september 2002 blev medlemmet sygemeldt. Den 19. september 2002 afregnede arbejdsgiveren pension og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Den 28. september 2002 blev medlemmet afskediget med funktionærlovens varsler. I tilslutning til afskedigelsen blev medlemmet tilbudt ansættelse 20 timer om ugen. Begrundelsen for arbejdstidsnedsættelsen var nedgang i patient tallet og overgang til elektronisk journal og dataoverførsel, der efter arbejdsgiverens op-lysninger reducerede skrivearbejdet betydeligt. HK protesterede overfor afskedigelsen, og efterfølgende afslog medlemmet tilbuddet om deltid. Efter udløbet af medlemmets opsigelsesperiode blev der ansat en ny deltidsmedarbejder på 20 timer om ugen. Der var ikke andre ansatte i virksomheden. HK besluttede herefter at lade prøve ved domstolene, om medlemmet havde krav på godtgørelse efter loven. Sø- og Handelsretten udtalte, at deltidslovens § 4 a, stk. 3, sammenholdt med § 5, stk. 2 i rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde jf. rådets direktiv, 1997, 81 EF, 15. december 1997, skal forstås således, at en afvisning af at blive overført fra heltids- til deltidsbeskæftigelse ikke i sig selv er gyldig grund til afskedigelse, men at det ikke berører muligheden for afskedigelse i overensstemmelse med national lovgivning, kollektive aftaler eller praksis af andre årsager, såsom dem der måtte opstå som følge af den berørte virksomheds driftskrav. Sø- og Handelsretten udtalte videre, at afskedigelse med tilbud om en deltidsansættelse ikke medfører, at forholdet ikke skal bedømmes efter deltidsloven. 2 dommere udtalte herefter, at det påhvilede arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldtes medlemmets afslag på at gå på deltid. I den konkrete sag blev der lagt vægt på, at der vel var dokumenteret en væsentlig nedgang af tilmeldte patienter, men der var ikke dokumenteret en tilsvarende nedgang i antallet af ydelser. Videre, at medlemmets ansættelsesforhold ikke havde givet anledning til problemer, heller ikke med hensyn til udnyttelse af arbejdstiden, og at det under disse omstændigheder ikke var godtgjort, at medlemmet ikke fortsat kunne være blevet beskæftiget. Endelig udtalte de 2 dommere, at overgangen til elektronisk journalisering og overførsel af data havde stået på igennem længere tid og ikke gav holdepunkter for, at det af driftsmæssige grunde var nødvendigt – uden en forhandling forinden herom med medarbejderen – at varsle afskedigelse, respektive nedsættelse af arbejdstiden fra 37 til 20 timer om ugen. Under disse omstændigheder blev der tilkendt medarbejderen en godtgørelse under hensyntagen til hendes alder, ansættelsens varighed, hendes mulighed for at finde anden beskæftigelse og den betydning, det havde for hende at opretholde en beskæftigelse, der ikke beskar hendes efterløn – på 3 måneders løn. 1 dommer ville frifinde arbejdsgiveren da arbejdsgiveren tilstrækkeligt havde godtgjort, at afskedigelsen ikke skyldtes afslag på at arbejde på deltid. Bestemmelserne i deltidslovens § 4 a, stk. 3 og 4 lyder: Stk. 3. Afskediges en lønmodtager, fordi lønmodtageren har afslået at arbejde på deltid, eller fordi lønmodtageren har anmodet om at arbejde på deltid, har lønmodtageren ret til en godtgørelse. Stk. 4. Hvis en lønmodtager påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at afskedigelsen skyldes de i stk. 3 nævnte grunde, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke skyldes, at lønmodtageren har afslået at arbejde på deltid, eller at lønmodtageren har anmodet om at arbejde på deltid. Vedrørende ansættelsesbevisloven – se separat nyhed fra 20. august 2004.


Dommen er anket til Højesteret.


Henvendelse vedrørende dommen kan ske til Advokat Jacob Goldschmidt eller advokatfuldmægtig Louise Bødker.


Flere nyheder
Om os