Dom om det “manglende korsbånd” er anket til Landsretten

I vores nyhed fra 8. februar 2013 (læs her) er der en nærmere omtale af Byret­tens dom, hvor Anke­sty­rel­sens afgø­relse i en arbejds­ska­desag blev tilsidesat.

Sagen angår krav på godt­gø­relse for maksi­malt 8 % varigt mén og et muligt mindre krav på midler­ti­dig erstat­ning for tab af erhverv­sevne. Godt­gø­rel­sen for varigt mén blev udbe­talt, da Arbejds­ska­desty­rel­sen havde truf­fet afgø­relse om ret her til, hvil­ket Anke­sty­rel­sen ændrede til ugunst for den arbejds­ska­dede. Belø­bet kan uanset hvad ikke kræves tilba­ge­be­talt. Byret­ten gav som Arbejds­ska­desty­rel­sen ret til denne beskedne godtgørelse.

Det kan undre, at Anke­sty­rel­sen mener, at en sådan sag nu også skal behand­les og afgø­res af Lands­ret­ten. Der er intet prin­ci­pi­elt i sagen. Både af hensyn til den arbejds­ska­dede (skaden indtraf for 8 år siden) men også af omkost­nings­mæs­sige grunde burde der være sat punk­tum for sagen med Byret­tens dom. Det fore­kom­mer at være ude af propor­tion, at en sådan sag ender med at koste Statskas­sen mere end 200.000 kr.; blot fordi Anke­sty­rel­sen ikke er tilfreds med Byret­tens resultat.

Henven­delse om sagen kan ske til advo­kat Karsten Høj, der fører sagen for den arbejdsskadede.