Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
30.08.2011

Dom om erhvervsevnetabserstatning – Ankestyrelsen dømt

Elmer & Partnere


Retten i Roskilde har den 25. august 2011 afsagt dom, hvorefter Ankestyrelsen skal anerkende, at en arbejdsskadet er berettiget til en erhvervsevnetabserstatning på 25 % som følge af anerkendt arbejdsskade.


Derved blev Ankestyrelsen pålagt at tilkende den arbejdsskadede yderligere 10 % i erstatning for erhvervsevnetab.


Sagens faktum

Sagen drejer sig om en kvinde, som tilbage i 1987 ved en trafikulykke pådrog sig piskesmældslæsion i nakken. Det varige mén efter denne skade blev vurderet til 12 %, og efter en sygeperiode på 3-4 måneders sygemelding genoptog hun sit arbejde som laboratorieassistent på fuld tid.


Hun var beskæftiget på fuld tid, da hun i 2000 var hun udsat for arbejdsskaden i form af hårdt slag i nakken, hvorved de forudbestående nakkegener blev forværrede. Hun genoptog sit arbejde umiddelbart efter arbejdsskaden, men fik det tiltagende værre, og blev delvist sygemeldt med en ugentlig arbejdstid på 20 timer, hvorved der blev opstartet et kommunalt forløb med henblik på fleksjob. Det varige mén blev fastsat til 5 %, og erhvervsevnetabet blev af Ankestyrelsen (efter påklage og genoptagelse) fastsat til 15 %.


I 2001 var hun udsat for endnu en trafikulykke med ny piskesmældslæsion i nakken, som af Arbejdsskadestyrelsen blev vurderet til et varigt mén på 5 % og et erhvervsevnetab på 25 %.


Derudover havde hun forskellige former for lidelser i form af bl.a. diskusprolapser i ryggen, psykiske gener, slidgigt i kroppen, mangeårige maveproblemer, håndledsgener og mistanke om fibromyalgi.


I 2002 blev hun tilkendt fleksjob. Der var i sagen enighed om, at hendes samlede erhvervsevnetab udgjorde 65 %.


Retten fandt, at det samlede erhvervsevnetab skulle fordeles på følger efter arbejdsskaden og de to trafikulykker. Retten lagde til grund, at 25 % kunne henføres til trafikulykken i 2001, og at det resterende erhvervsevnetab skønsmæssigt skulle fordeles med 25 % vedrørende arbejdsskaden og 15 % for trafikulykken i 1987.


Retten fandt det uberettiget, at Ankestyrelsen havde foretaget fradrag for hendes øvrige lidelser.


Det vides endnu ikke, om dommen vil blive anket.


Sagen er ført af advokat Lisbeth Jensen.


Kommentar

Dommen er et udslag af, at der påhviler arbejdsskademyndighederne en særdeles kvalificeret bevisbyrde for at foretage fratræk i det samlede erhvervsevnetab, jf. arbejdsskadesikringslovens § 12, stk. 2 (tidligere § 13), hvorefter et påvist tab af erhvervsevne anses for at være en følge af arbejdsskaden, med mindre overvejende sandsynlighed taler herimod. Det forhold, at der er gener, som med sikkerhed ikke kan henføres til arbejdsskaden, kan således ikke i sig selv føre til fratræk i erhvervsevnetabserstatningen.


Flere nyheder
Om os