Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

28.02.2024

Efter 10 års retsproces: 2 milioner i erstatning til en specialklasselærer

Erstatningsnævnet er ved en dom af 4. januar 2024 blevet forpligtet til at anerkende en lærers ret til en betydelig erstatning på 2 millioner kroner, efter at læreren var blevet overfaldet af en elev i 2014.

Sagens baggrund

Sagen opstod som følge af en voldsepisode i november 2014, hvor læreren, i sin egenskab af specialklasselærer, blev udsat for skældsord om ”bøsserøv” samt slag i ansigtet og spark i skridtet fra en 15-årig elev. Skolen ville ikke tage sanktioner i brug overfor pigen og ej heller anmelde hændelsen til politiet, hvilket resulterede i, at han selv anmeldte episoden til politiet. Pigen blev ved en efterfølgende straffesag, et halvt år efter, idømt en betinget fængselsstraf på 30 dage. Læreren havde forud for denne episode gennem et års tid, været udsat for 3 andre voldsomme episoder med elever. Ingen af disse forudgående episoder blev anmeldt til politiet eller til EN.


Sagen, der har verseret siden 2014, resulterede i flere administrative beslutninger, involvering af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og endelig retssager ved Østre Landsret og ved Retten i Odense.


I februar 2017 tilkendte Erstatningsnævnet læreren 14 dages godtgørelse for svie og smerte efter en voldsepisode i november 2014. Nævnet begrundede beslutningen med manglende dokumentation for årsagssammenhæng mellem hændelsen og lærerens efterfølgende sygemelding ud over 14 dage.


Danmarks Lærerforening anlagde herefter sag mod Nævnet ved Københavns Byret, hvor der blev stillet spørgsmål til Retslægerådet, som i forhold til de forskellige beskrevne hændelser udtalte, at ”Hændelserne vurderes isoleret betragtet kun at kunne medføre forbigående psykiske symptomer, men kan have bidraget til det samlede tilstandsbillede.”. Samtidig anerkendte AES lærerens anmeldte erhvervssygdom og tildelte yderligere 10%. 


Læreren blev senere tildelt seniorførtidspension og 90% erhvervsevnetabserstatning fra AES.


Københavns Byret frifandt Erstatningsnævnet, men Østre Landsret dømte Nævnet til at anerkende lærerens ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Landsretten begrundede dette med, at sygemeldingen udløst af overfaldet i november 2014, sammen med tre forudgående hændelser, var medvirkende årsag til hele det efterfølgende sygdomsforløb.


Flere nyheder
Erstatning på 2 millioner

Efter en omhyggelig retssagsproces, hvor Danmarks Lærerforening blev repræsenteret af advokat Søren Kjær Jensen, fastslog Østre Landsret, at læreren var berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Efterfølgende traf Nævnet afgørelse om at han ikke var berettiget til erhvervsevnetabserstatning udover det der var tilkendt efter arbejdsskadesikringsloven og Danmarks Lærerforening anlagde herefter sag om dette.  Retten i Odense afgjorde herefter, at voldsepisoden var den primære årsag til lærerens betydelige erhvervsevnetab på 90%, udløsende en erstatning på yderligere godt 2 millioner kroner.


Denne retssag skaber værdifuld præcedens for lignende sager, og understreger retten til retfærdig erstatning ved arbejdsrelaterede skader. Retten betonede, at der ikke var sikre holdepunkter for konkurrerende årsager til erhvervsevnetabet og fastslog voldsepisoden som den afgørende faktor.


Advokat Søren Kjær Jensen har spillet en afgørende rolle i at sikre, at klientens rettigheder blev beskyttet og håndhævet gennem retssystemet. Hans juridiske ekspertise og vedholdenhed har været afgørende for at opnå denne bemærkelsesværdige dom.


Flere nyheder

Læs vores seneste indlæg her, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nedenfor.

Om os