AFTALE INDGÅET

I går aftes blev en aftale mellem Erhvervs­mi­ni­ste­riet og Forsik­ring & Pension indgået. Afta­len sikrer, at de danskere, der har tegnet forsik­ring via Huse­jer­nes Forsik­ring, kan få dækket skader og blive forsik­ret fremadrettet.

Elmer Advo­ka­ter hjæl­per forsik­rings­ta­gere, der er omfat­tet af ordningen.

 

GABLE INSURANCE KONKURS

Den 19. novem­ber gik det omtalte forsik­rings­sel­skab Gable Insu­rance konkurs. Ca. 26.000 danskere har tegnet forsik­ring – bl.a. ejer­skif­te­for­sik­ring — i Gable Insu­rance via Huse­jer­nes Forsik­ring Assu­rance Agen­tur (Huse­jerne).

Konkur­sen har bety­det, at en lang rækker kunder er kommet i klemme, da de dels ikke har kunnet få refun­de­ret udgif­ter til igang­væ­rende repa­ra­tio­ner eller dækket de udgif­ter, der er opstået som følge af nye skader.

Dertil har de kunder, der har tegnet en ejer­skif­te­for­sik­ring gennem Huse­jerne ikke mulig­hed for at tegne en ny forsik­ring, hvor­for de poten­ti­elt kan stå over­for store økono­mi­ske konse­kven­ser ved frem­ti­dige skader.

Typisk er forsik­rings­ta­gere dækket gennem den danske Garan­ti­fond, men da Gable Insu­rance havde hoved­sæde i Lich­tenstein, var de mange tusinde danskere ikke dækket.

Af den årsag har Erhvervs­mi­ni­ste­riet med bredt fler­tal i Folke­tin­get og Forsik­ring & Pension i går aftes indgået en aftale om, at danske kunder, der via Huse­jerne har tegnet forsik­ring i Gable Insu­rance, kan få dækket aktu­elle skader og blive forsik­ret fremad­ret­tet. Afta­len er blevet udmøntet i et lovfor­slag, som netop er blevet sendt i høring.

 

AFTALENS INDHOLD/LOVFORSLAG

Det fore­slås med lovfor­sla­get, at lov om Garan­ti­fon­den ændres, så loven finder delvist anven­delse på Gable Insu­ran­ces konkurs i henhold til særlige regler fast­sat i loven. Det bety­der, at Garan­ti­fon­den med lovfor­sla­get skal dække visse erstat­nings­krav, der er udæk­kede som følge af Gable Insu­ran­ces konkurs, til forsik­rings­ta­gere her i landet, der har tegnet en forsik­ring i Gable Insu­rance gennem Husejerne.

Efter lovfor­sla­get vil Garan­ti­fon­den endvi­dere skulle dække udæk­kede krav, der vedrø­rer repa­ra­tio­ner og udbed­ring af skader, som er fore­ta­get af hånd­vær­kere efter aftale med huse­jerne i henhold til en forsik­ring tegnet i Gable Insurance.

 

PERSPEKTIVERNE FOR FORSIKRINGSKUNDERNE

Hørings­fri­sten for lovfor­sla­get udlø­ber i dag kl. 12.00, hvor­ef­ter lovfor­sla­get skal haste­be­hand­les i Folke­tin­get. Det vedtagne lovfor­slag træder i kraft, når det bekendt­gø­res i Lovtidende.

Ifølge lovfor­sla­get skal krav vedrø­rende ejer­skif­te­for­sik­rin­ger anmel­des til Garan­ti­fon­den senest den 31. marts 2017, og den prak­ti­ske skades­be­hand­ling vil blive vare­ta­get af Topdanmark.

Når lovfor­sla­get er vedta­get, vil Elmer Advo­ka­ter udsende et nyheds­brev med nærmere oplys­ning om, hvor­dan man som forsik­rings­ta­ger skal forholde sig for at få sine krav dækket.

Læs også om