Godtgørelse svarende til 9 måneders løn: Konkursbo havde efter afsigelse af konkursdekret opsagt og fritstillet en medarbejder på barsel.

Elmer & Part­nere har for Dansk Frisør & Kosme­ti­ker Forbund på vegne et medlem ført en sag i Retten i Randers, der har afsagt dom den 18. novem­ber 2013

Sagen omhand­lede en medar­bej­der, der var ansat i en frisør­sa­lon. Under hendes barselsor­lov blev frisør­sa­lo­nen taget under konkurs­be­hand­ling. Der var 8 medar­bej­dere i salo­nen. Af de 8 medar­bej­dere var 3 medar­bej­dere gravide eller på barselsorlov.

Konkurs­boet opsagde og frit­stil­lede dagen efter afsi­gelse af konkurs­de­kret de 3 gravide og bars­lende medar­bej­dere. De 5 øvrige medar­bej­dere fort­satte i salonen.

I forbin­delse med boets afvik­ling indgik kura­tor aftale med køber, der inden konkurs­be­hand­lin­gen var ejer af salonen.

Det frem­gik af købs­af­ta­len, at de 3 gravide og bars­lende medar­bej­dere var opsagt og frit­stil­let. Det frem­gik videre af købs­af­ta­len, at køber over­tog og indt­rå­dte i ansæt­tel­ses­for­hol­dene for de 5 øvrige medarbejdere.

Krav om godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, jf. § 9 blev anmeldt i konkurs­boet som et privil­e­ge­ret krav efter konkurs­lo­vens § 95. Efter en fordrings­prø­velse blev kravet afvist af kurator.

Sagen blev efter­føl­gende indbragt for domsto­lene med påstand om, at kura­tor skulle aner­kende kravet på godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, jf. § 9.

Kura­tor gjorde under sagen blandt andet gældende, at han ikke havde arbejds­gi­ver­be­fø­jel­ser, og derfor ikke var omfat­tet af ligebehandlingsloven.

Retten kom i dommen frem til, at uanset at boet ikke formelt har indt­rådt i nogle af ansæt­tel­ses­af­ta­lerne, har boet ved at bestemme hvilke medar­bej­dere, som skulle over­dra­ges, reelt opført sig som arbejds­gi­ver både over for de medar­bej­dere som blev over­dra­get, samt over for de medar­bej­dere som blev afske­di­get. Boet har i forbin­delse med afske­di­gel­serne valgt alene at afske­dige nogle af medar­bej­derne, og har derved, uanset om boet formelt har valgt at indtræde i ansæt­tel­ses­af­ta­lerne efter konkurs­lo­vens § 63, reelt hand­let som arbejds­gi­ver. Retten kom derfor frem til, at de opsagte medar­bej­dere var omfat­tet af beskyt­tel­sen i ligebehandlingsloven.

Retten bemær­kede videre, at uanset at boet ved at over­drage nogle af medar­bej­derne har hand­let til gavn for boets kredi­to­rer, finder retten ikke, at hensy­nene til kredi­to­rerne kan vægte tungere end hensy­nene bag lønmod­ta­ger­nes beskyttelse.

Retten kom derfor frem til, at konkurs­boet skulle aner­kende godt­gø­relse svarende til 9 måne­ders løn efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, jf. 9.

Henven­del­ser vedrø­rende sagen kan rettes til advo­kat­fuld­mæg­tig Louise Gefke Niel­sen lgn@elmer-adv.dk.

*

Elmer & Part­nere havde for Dansk Frisør & Kosme­ti­ker Forbund på vegne samme medlem samti­dig anlagt sag mod køber.

Retten i Randers tildelte den 24. septem­ber 2013 medlem­met en godt­gø­relse på 25.000 kr. efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 14, jf. § 2. Henven­del­ser vedrø­rende denne sag kan rettes til advo­kat Julie Krag-Juel-Vind-Frijs jkf@elmer-adv.dk.

Læs hjem­mesi­de­nyhe­den her:

Kontakt

Har du spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os.