Er der i sig selv grundlag for afskedigelse, når to parter går hvert til sit?

Hvis 2 menig­heds­råd, der sammen har indgået aftale om at have en fælles kirkemu­si­ker, går fra hinan­den, giver det så ret til at afske­dige den fælles ansatte. Nej, frem­går det af to vold­gift­sken­del­ser, der har fundet afske­di­gel­ser af denne type uberettiget.

 

Kendelserne viser

Vold­gift­sken­del­serne viser, at opsi­gelse af et samar­bejde om fælles ansatte med 2 arbejds­gi­vere, ikke i sig selv udgør et tilstræk­ke­ligt sagligt grund­lag for afskedigelse.

I stedet må arbejds­gi­verne finde en mere lempe­lig (propor­tio­nal) løsning, såle­des at samar­bej­dets ophør  i forhold til den ansatte løses med mindst indgri­bende skridt. Særligt når afske­di­gel­serne — som i sager­nes tilfælde — alene angår de ansatte og ikke selve arbejdsfunktionen.

 

Et opsagt samarbejde

Sagerne omhand­ler afske­di­gelse af en orga­nist og en kirkesan­ger. Begge var ansat i stil­lin­ger, hvor de var tilknyt­tet to kirker. Kirkerne havde hvert deres menig­heds­råd, men fælles præster. Menig­heds­rå­dene indgik aftale om, at de i fælles­skab havde henholds­vis orga­ni­sten og kirkesan­ge­ren ansat.  De forret­tede dermed tjene­ste i begge kirker og havde begge menig­heds­råd som deres arbejdsgivere.

I 2016 valgte menig­heds­rå­dene dog at opsige deres indbyr­des samar­bejds­af­ta­ler, da man ikke kunne blive enige om rammerne for orga­ni­stens og kirkesan­ge­rens arbejdstid.

Selvom parterne opsagde deres samar­bejds­af­tale, havde begge menig­heds­råd fort­sat brug for en kirkesan­ger og en orga­ni­sat, og arbejds­op­ga­verne forsvandt dermed ikke.

Alli­ge­vel valgte det menig­heds­råd, der havde opsagt samar­bejds­af­ta­len, at afske­dige kirkesan­ge­ren og orga­ni­sten. Som argu­ment for afske­di­gel­serne brugte menig­heds­rå­dene en vejled­ning fra Kirke­mi­ni­ste­riet om, at forud­sæt­nin­gen for stil­lin­gen bort­fal­der, når to ansæt­tel­sesmyn­dig­he­ders samar­bejde om ansæt­tel­ses­for­hol­det ophører.

 

Voldgiftssagen

På vegne Dansk Kirkemu­si­ker Fore­ning anlagde CO10 sag om usag­lig opsi­gelse mod Kirke­mi­ni­ste­riet, der repræ­sen­te­rede de 2 menighedsråd.

CO10 gjorde gældende, at der i begge sager var tale om usag­lige afske­di­gel­ser, og at både kirkesan­ge­ren og orga­ni­sten havde krav på godtgørelse.

 

Kendelserne

Ved kendelse blev begge afske­di­gel­ser fundet uberettigede.

Af kendel­serne frem­går det, at ophø­ret af samar­bej­det om de fælles ansat ikke i sig selv er et forhold, der beret­ti­ger afske­di­gelse, fordi arbejds­funk­tio­nerne ikke ophørte og fordi de almin­de­lige ansæt­tel­ses­ret­lige og forvalt­nings­ret­lige propor­tio­na­li­tets­grund­sæt­nin­ger ikke gav en saglig begrun­delse for at afske­dige kirkesan­ge­ren og organisten.

Af den grund er kirkesan­ge­ren og orga­ni­sten tilkendt godt­gø­relse for usag­lig opsigelse.

 

Kontakt

Spørgs­mål til sagerne kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagerne på vegne af CO10 for Dansk Kirkemu­si­ker Foreningen.

De to kendel­ser kan læses her: kirkesan­ge­ren, orga­ni­sten.