Erhvervsevnetabserstatning for skade selvom skaden ikke har medført varigt mén

Det er en udbredt misfor­stå­else, at en arbejds­skade ikke kan medføre ret til erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, hvis skaden ikke har medført et varigt mén.

Det under­stre­ger 2 aktu­elle afgørelser.

 

Sag 1)

I den ene sag er der tale om en folke­sko­le­læ­rer, der i 2012 blev ramt af en hård læder­bold og efter­føl­gende havde gener i form af hoved­pine og smerter.

8 år tidli­gere havde hun været udsat for en arbejds­skade vedrø­rende hove­det, der blev takse­ret til 5 % varigt mén. Da hun efter denne skade kunne genop­tage sit arbejde uden indtægts­ned­gang, fik hun af gode grunde ikke erhvervsevnetabserstatning.

Efter skaden i 2012 var hun imid­ler­tid ikke i stand til at komme tilbage i fuldt omgang og efter at have været deltids­sy­ge­meldt gennem længere tid, blev hun tilkendt et fast­hol­del­ses­fleksjob i 2014.

Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring og Anke­sty­rel­sen traf afgø­relse om, at hun ikke var beret­ti­get til erhvervsevnetabserstatning.

Anke­sty­rel­sens afgø­relse fra maj 2015 var begrun­det med de beskedne gener af 2012 uhel­det, og at de samlede gener skyld­tes andre forhold, herun­der følger efter den 8 år tidli­gere indtrufne skade.

Et forsøg på at få den gamle skade genop­ta­get blev afvist.

Heref­ter udar­bejde vi på anmod­ning fra Danmarks Lærer­for­e­ning stæv­ning, og efter at have frem­sendt stæv­nings­ud­kast til Anke­sty­rel­sen beslut­tede Anke­sty­rel­sen i februar 2018, at de ville genbe­handle sagen.

Nu har Anke­sty­rel­sen i marts 2019 ændret sin afgø­relse og tilkendt lære­ren 30 % erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning gældende fra tids­punk­tet, hvor hun over­gik til fleksjob.

Det vil inde­bære en måned­lig ydelse på ca. 10.200 kr., eller ca. 600.000 kr. i efter­be­ta­ling. Sagen er ført for Danmarks Lærerforening.

 

Sag 2)

I den anden sag er der tale om en sosu-assistent, der tre gange blev udsat for rygskader.

Efter den første skade i 1995, som var meget alvor­lig og medførte et varigt mén på 25 %, blev hun reva­li­de­ret til pæda­gog og fik deref­ter arbejde uden varig indtægtsnedgang.

Hun fik midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning under revalideringen.

I 2007 fik hun en ny rygskade, der efter anke blev takse­ret til 5 % varigt mén og i første omgang ingen erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, selvom hun gik 30 % ned i indtægt.

Inden denne sag var ende­ligt afgjort, blev hun udsat for en ny skade i 2010, der udover en knæskade også inde­bar en forvær­ring eller genopblus­sen af rygge­nerne. Hun blev dog ikke tilkendt yder­li­gere varigt mén.

I 2013 blev hun tilkendt førtidspension.

Efter flere års sags­be­hand­ling med hjem­vis­nin­ger, anker og genop­ta­gel­ses­an­mod­nin­ger, blev hun i 2016 tilkendt 30 % erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for skaden i 2007, svarende til lønnedgangen.

I marts 2019 blev hun dernæst ved afgø­relse fra Anke­sty­rel­sen tilkendt 70 % erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for skaden i 2010, på baggrund af den nedsatte årsløn efter skaden i 2007.

Erstat­nin­gen skal have virk­ning fra 2013, hvor hun fik tilkendt førtidspension.

Sagen er ført for FOA.

 

Kommentar

I begge sager er erhverv­sev­ne­ta­bet henført til den sene­ste skade, som har været udslags­gi­vende for erhverv­sev­ne­ta­bet, uanset den udlø­sende skade ikke har været så alvor­lig, så den har medført varigt mén.

Det er imid­ler­tid ikke ensbe­ty­dende med, at der ikke – også – kunne være tilkendt erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for de tidli­gere skader efter genop­ta­gelse, men der kan natur­lig­vis ikke tilken­des dobbelterstatning.

Spørgs­mål og kommen­ta­rer kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen, der har behand­let sagerne.

 

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om