fbpx

Méngrad og varigt mén

En varigt mén godt­gø­relse er et skat­te­frit beløb, du kan få udbe­talt, hvis du frem­over må leve med varige gener efter en skade.

Før det kan vurde­res, om du er beret­ti­get til godt­gø­relse for varigt mén, skal din helbreds­mæs­sige tilstand være varig. Det bety­der, at det ikke kan forven­tes, at din tilstand vil blive hver­ken bedre eller værre – hver­ken af sig selv eller af en even­tuel behand­ling, du måtte få.

Af den grund sker vurde­rin­gen af den samlede méngrad typisk op til et 1 år efter skades­tids­punk­tet, da det ofte først er på dette tids­punkt, at de ende­lige følger kan vurderes.

Har du såle­des spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os. Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

 

Hvornår er du berettiget til godtgørelse for varigt mén?

Du kan få godt­gø­relse for varigt mén, hvis dit varige mén fast­sæt­tes til mini­mum 5 %.

Méngra­den fast­sæt­tes ud fra en læge­fag­lig vurde­ring af, hvilke varige helbreds­mæs­sige gener du har fået efter din skade.

Såfremt din skade er sket uden for arbejds­ti­den – og din ulyk­kes­for­sik­ring skal dække – så kan det være, at méngra­den skal være højere, før du er beret­ti­get til godt­gø­relse. Det frem­går af dine forsikringsbetingelser.

Omhand­ler din skade en arbejds­skade, så vil Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (AES) fast­sætte dit mén. Her vil AES se på skadens medi­cin­ske art og omfang, lige­som de vil vurdere, hvilke ulem­per skaden har for din hverdag.

I den sammen­hæng vurde­res en ulempe stort set ens, uanset erhverv, alder, køn og indtægt.

Deru­d­over har det ikke nogen betyd­ning, hvor­dan dit varige mén er opstået. Det er såle­des under­ord­net, om dit mén er forår­sa­get af flere års genta­gende arbejde, eller som følge af et tilfæl­digt fald.

 

Fastsættelse af varigt mén

AES har udar­bej­det en vejle­dende ménta­bel. I tabel­len kan man se en over­sigt over forskel­lige typer af skader og sygdomme, herun­der deres ménprocent.

Tabel­len anven­des til at vurdere den samlede méngrad, og dermed til fast­sæt­telse af det varige mén.

Normalt følges tabel­lens satser, når et varigt mén skal vurde­res. I særlige tilfælde kan tabel­len dog fraviges.

Det er vigtigt at under­strege, at tabel­len er vejle­dende – ikke retvi­sende. Der er såle­des plads til vari­a­tio­ner, når din méngrad skal vurde­res, lige­som de enkelte vurde­rin­ger kan være fleksible.

Deru­d­over tror mange fejl­ag­tigt, at man lægger de forskel­lige ménpro­cen­ter sammen, hvis man har pådra­get sig flere skader eller sygdomme. Det er dog ikke tilfæl­det. I stedet vurde­rer man alle skader og sygdomme i sin helhed.

 

Méntabel

Listen over skader og sygdomme, der frem­går af ménta­bel­len, er lang. I neden­stå­ende grafik har vi forsøgt at give et over­blik over nogle typi­ske skader og sygdomme samt deres ménprocent.

Bemærk, at man ikke auto­ma­tisk er påført et varigt mén på 5 % eller derover, alene fordi man har pådra­get sig en af neden­stå­ende skader. Ménpro­cen­ten fast­sæt­tes under hensyn til de varige gener, som skaden har medført, og såfremt skaden ikke har medført varige gener, eller alene har medført varige gener i lille omfang, så er man ikke beret­ti­get til godt­gø­relse for varigt mén.

 

Varigt mén godtgørelse

I 2021 er taksten for varigt mén fast­sat til 9.395 kr. pr. méngrad.

Ved 100 procent inva­li­di­tet udgør godt­gø­rel­sen såle­des 939.500 kr. I særlige tilfælde kan méngra­den fast­sæt­tes til 120 procent, dog kan godt­gø­rel­sen ikke være højere end 1.126.000 kr.

Det er såle­des ikke af uvæsent­lig økono­misk betyd­ning, hvis dit mén er blevet opgjort forkert. Enten fordi der er sket fratræk­ning af din méngrad på forkert grund­lag, eller hvis der ikke er taget højde for alle dine gener.

Som det er tilfæl­det med svie og smerte godt­gø­relse, udbe­ta­les godt­gø­relse for varigt mén ud fra nogle fast­satte takster.

 

Vi kan hjælpe dig med godtgørelse og erstatning efter din skade

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets mest erfarne og kompe­tente advo­ka­ter på erstatningsområdet.

Vi kan derfor hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvor­vidt dit mén er fast­sat korrekt. Deru­d­over kan vi hjælpe dig, hvis din skade også beret­ti­ger til eksem­pel­vis erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab eller tabt arbejds­fortje­ne­ste.

I langt de fleste sager udgør det samlede erstat­nings­krav flere forskel­lige erstatnings- og godt­gø­rel­ses­po­ster – og altså ikke blot varigt mén.

Af den grund er det en god idé at søge speci­a­li­se­ret hjælp, så du kan få det fulde over­blik over dine mulig­he­der for erstat­ning og godtgørelse.

Har du spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os. Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Joachim Faber-Rod

Associeret partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev