GODTGØRELSE FOR VARIGT MÉN

En varigt mén godt­gø­relse er et skat­te­frit beløb, du kan få udbe­talt, hvis du frem­over må leve med varige gener efter en skade.

Før det kan vurde­res, om du er beret­ti­get til godt­gø­relse for varigt mén, skal din helbreds­mæs­sige tilstand være varig. Det bety­der, at det ikke kan forven­tes, at din tilstand vil blive hver­ken bedre eller værre – hver­ken af sig selv eller af en even­tuel behand­ling, du måtte få.

Af den grund sker vurde­rin­gen af den samlede méngrad typisk op til et 1 år efter skades­tids­punk­tet, da det ofte først er på dette tids­punkt, at de ende­lige følger kan vurde­res.

 

HVORNÅR ER DU BERETTIGET TIL GODTGØRELSE FOR VARIGT MÉN?

Du kan få godt­gø­relse for varigt mén, hvis dit varige mén fast­sæt­tes til mini­mum 5 %.

Méngra­den fast­sæt­tes ud fra en læge­fag­lig vurde­ring af, hvilke varige helbreds­mæs­sige gener du har fået efter din skade.

Såfremt din skade er sket uden for arbejds­ti­den – og din ulyk­kes­for­sik­ring skal dække – så kan det være, at méngra­den skal være højere, før du er beret­ti­get til godt­gø­relse. Det frem­går af dine forsik­rings­be­tin­gel­ser.

Omhand­ler din skade en arbejds­skade, så vil Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (AES) fast­sætte dit mén. Her vil AES se på skadens medi­cin­ske art og omfang, lige­som de vil vurdere, hvilke ulem­per skaden har for din hver­dag.

I den sammen­hæng vurde­res en ulempe stort set ens, uanset erhverv, alder, køn og indtægt.

Deru­d­over har det ikke nogen betyd­ning, hvor­dan dit varige mén er opstået. Det er såle­des under­ord­net, om dit mén er forår­sa­get af flere års genta­gende arbejde, eller som følge af et tilfæl­digt fald.

 

FASTSÆTTELSE AF VARIGT MÉN

AES har udar­bej­det en vejle­dende ménta­bel. I tabel­len kan man se en over­sigt over forskel­lige typer af skader og sygdomme, herun­der deres ménpro­cent.

Tabel­len anven­des til at vurdere den samlede méngrad, og dermed til fast­sæt­telse af det varige mén.

Normalt følges tabel­lens satser, når et varigt mén skal vurde­res. I særlige tilfælde kan tabel­len dog fravi­ges.

Det er vigtigt at under­strege, at tabel­len er vejle­dende – ikke retvi­sende. Der er såle­des plads til vari­a­tio­ner, når din méngrad skal vurde­res, lige­som de enkelte vurde­rin­ger kan være flek­sible.

Deru­d­over tror mange fejl­ag­tigt, at man lægger de forskel­lige ménpro­cen­ter sammen, hvis man har pådra­get sig flere skader eller sygdomme. Det er dog ikke tilfæl­det. I stedet vurde­rer man alle skader og sygdomme i sin helhed.

 

MÉNTABEL

Listen over skader og sygdomme, der frem­går af ménta­bel­len, er lang. I neden­stå­ende grafik har vi forsøgt at give et over­blik over nogle typi­ske skader og sygdomme samt deres ménpro­cent.

Bemærk, at man ikke auto­ma­tisk er påført et varigt mén på 5 % eller derover, alene fordi man har pådra­get sig en af neden­stå­ende skader. Ménpro­cen­ten fast­sæt­tes under hensyn til de varige gener, som skaden har medført, og såfremt skaden ikke har medført varige gener, eller alene har medført varige gener i lille omfang, så er man ikke beret­ti­get til godt­gø­relse for varigt mén.

 

UDBETALING OG FASTSATTE TAKSTER

Som det er tilfæl­det med svie og smerte godt­gø­relse, udbe­ta­les godt­gø­relse for varigt mén ud fra nogle fast­satte takster.

I 2019 er taksten for varigt mén fast­sat til 8.985 kr. pr. méngrad.

Ved 100 procent inva­li­di­tet udgør godt­gø­rel­sen såle­des 898.500 kr. I særlige tilfælde kan méngra­den fast­sæt­tes til 120 procent, dog kan godt­gø­rel­sen ikke være højere end 1.077.000 kr.

Det er såle­des ikke af uvæsent­lig økono­misk betyd­ning, hvis dit mén er blevet opgjort forkert. Enten fordi der er sket fratræk­ning af din méngrad på forkert grund­lag, eller hvis der ikke er taget højde for alle dine gener.

 

VI KAN HJÆLPE DIG MED GODTGØRELSE OG ERSTATNING EFTER DIN SKADE

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets mest erfarne og kompe­tente advo­ka­ter på erstat­nings­om­rå­det.

Vi kan derfor hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvor­vidt dit mén er fast­sat korrekt. Deru­d­over kan vi hjælpe dig, hvis din skade også beret­ti­ger til eksem­pel­vis erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab eller tabt arbejds­fortje­ne­ste.

I langt de fleste sager udgør det samlede erstat­nings­krav flere forskel­lige erstatnings- og godt­gø­rel­ses­po­ster – og altså ikke blot varigt mén.

Af den grund er det en god idé at søge speci­a­li­se­ret hjælp, så du kan få det fulde over­blik over dine mulig­he­der for erstat­ning og godt­gø­relse.

Har du spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os. Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Laura Tholstrup

Advokat

Direkte: +45 3367 6757

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev