Erhvervssygdom var rettidigt anmeldt — Ankestyrelsen dømt

Østre Lands­ret har ved dom af 23. marts 2011 tilt­rådt, at en nyud­dan­net sosu-hjælper, der tidli­gere havde arbej­det som hjem­me­hjæl­per, havde anmeldt en rygli­delse rettidigt.

Sosu-hjælperen havde via sin fagfor­e­ning “FOA — Fag og Arbejde” anmeldt en rygli­delse i april 2007 som værende mulig arbejds­be­tin­get. Anmel­del­sen skete i tilknyt­ning til, at hun havde fået så store rygpro­ble­mer, at hun ikke kunne fort­sætte sit arbejde. Arbejds­ska­desty­rel­sen lod hende under­søge af en speci­al­læge, der på baggrund af oplys­nin­gerne om sosu-hjælperens mange års arbejds­be­last­nin­ger som bl.a. hjem­me­hjæl­per vurde­rede, at der var en sand­syn­lig sammen­hæng mellem mange års rygbe­la­stende arbejde og rygge­nerne. Heref­ter spurgte Arbejds­ska­desty­rel­sen den pågæl­dende om, hvor­når hun af nogen læge fik at vide, at hendes arbejde var årsag til erhvervs­syg­dom­men. På dette spørgs­mål svarede sosu-hjælperen “maj 1999”. Som følge heraf traf Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen afgø­relse om, at sagen var for sent anmeldt.

Da det imid­ler­tid viste sig, at sosu-hjælperen i maj 1999 havde henvendt sig til egen læge, fordi hun på det tids­punkt første gang havde fået rygpro­ble­mer og ikke havde fået noget om vide om, hvad der var årsa­gen til rygpro­ble­merne, blev Anke­sty­rel­sen stæv­net i sagen. Egen læges jour­nal viste da også, at dette var tilfæl­det, og der var intet nævnt om mulige årsa­ger til rygge­nerne, hvil­ket egen læge da også forkla­rede i retten.

Anke­sty­rel­sen mente imid­ler­tid, at der skulle lægges afgø­rende vægt på hendes svar på det stil­lede spørgs­mål, og fast­holdt afgø­rel­sen. Efter at være blevet dømt i byret­ten ankede Anke­sty­rel­sen dommen.

Vores argu­ment i sagen var, at der var tale om en misfor­stå­else, og at ingen læge i øvrigt ville kunne udtale sig om en even­tuel årsags­sam­men­hæng mellem rygbe­last­nin­ger og rygli­delse uden som mini­mum at spørge pågæl­dende ud om dennes hidti­dige rygbelastninger.

Østre Lands­ret dømte Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at lidel­sen var retti­digt anmeldt. Som begrun­delse blev bl.a. anført; at der ikke kunne lægges afgø­rende vægt på det, hun havde skre­vet i spør­ge­ske­maet, når man sammen­holdt det med de læge­lige oplys­nin­ger, herun­der at hun ikke havde haft rygpro­ble­mer, før hun henvendte sig til læge i maj 1999.

Sagen er ført for FOA — Fag og Arbejde v/advokat Søren Kjær Jensen, der kan kontak­tes på skj@elmer-adv.dk.

Søren Kjær Jensen

Partner