Gardinmontørs skulderlidelse var en erhvervssygdom

Godt syv år efter en tidli­gere gardin­montør havde anmeldt en dobbelt­si­dig skul­der­li­delse (rota­tor cuff syndrom) som mulig erhvervs­syg­dom, har gardin­montø­ren fået aner­kendt sin lidelse som en erhvervs­syg­dom – efter Erhvervs­syg­dom­for­teg­nel­sen. Alt for længe har den tidli­gere gardin­montør skulle vente på sagens afgø­relse. Læs her hvorfor.

Sagens forløb

Efter at have arbej­det i knap 20 år som gardin­montør, fik pågæl­dende i begyn­del­sen af 2007 tilta­gende og arbejds­re­la­te­rede smer­ter på yder­si­den af begge skul­der­led. Smer­terne tog til og gardin­montø­ren begyndte at tage smer­testil­lende midler og søgte behand­ling ved kiro­p­rak­tik og senere fysi­o­te­rapi. En arbejds­me­di­cinsk speci­al­læ­ge­er­klæ­ring fra juni 2008 vurde­rede, at der var god sammen­hæng med arbejds­be­last­nin­gerne og anbe­fa­lede endvi­dere jobskifte.

Tilbage i 2011 afvi­ste Arbejds­ska­desty­rel­sen og Anke­sty­rel­sen dog at aner­kende lidel­sen som en erhvervs­syg­dom, og ønskede heller ikke at fore­lægge den for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get, da man ikke mente, at der var tale om ”statisk løft af overar­men til omkring 60 grader eller mere”. I stedet mente Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lent, at hoved­pro­ble­met var slid­gigt i begge skulderled.
HK, der behand­lede sagen for gardin­montø­ren, fik sagen vurde­ret hos HK´s egen læge­kon­su­lent der vurde­rede at den dobbelt­si­dige skul­der­li­delse, med stor sand­syn­lig­hed var arbejdsbetinget.

Vi valgte heref­ter i samråd med HK at udtage stæv­ning, og sagen blev fore­lagt for Retslæ­ge­rå­det. Efter at have fået fore­lagt udfør­lige beskri­vel­ser af gardin­montø­rens arbejde udtalte Retslæ­ge­rå­det, at der var god sammen­hæng med arbejds­be­last­nin­gerne og gardin­montø­rens lidelse. Og udtalte endvi­dere at det ikke nødven­dig­vis var udvik­lin­gen af slid­gigt og smer­ter, som Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lent tidli­gere havde vurderet.

Efter den udta­lelse fra Retslæ­ge­rå­det ønskede Anke­sty­rel­sen dog at stille yder­li­gere spørgs­mål om bl.a. graden af usik­ker­hed ved vurde­rin­gen. Grun­det Anke­sty­rel­sens løbende tvivl, har sagen været fore­lagt for Retslæ­ge­rå­det ad tre omgange.

Efter sene­ste Retslæ­ge­rå­ds­ud­ta­lelse har Anke­sty­rel­sen i august 2015 aner­kendt den tidli­gere gardin­montørs dobbelt­si­dige skul­der­li­delse som en erhvervs­syg­dom efter Erhvervs­syg­doms­for­teg­nel­sen. Mere end fire år efter at der blev udar­bej­det stæv­ning. I den forbin­delse er det værd at bemærke, at Anke­sty­rel­sen på intet tids­punkt i sagens lang­va­rige forløb havde vurde­ret, at sagen skulle hjem­vi­ses med henblik på fore­læg­gelse for Erhvervssygdomsudvalget.
Sagen skal nu vide­re­be­hand­les med henblik på fast­sæt­telse af mén og erhvervsevnetabserstatning.

Elmer Advo­ka­ter kommentarer

Selvom erhvervs­syg­domme kan være forbun­det med en del komplek­si­tet, så har der ikke på noget tids­punkt været tvivl om, at lidel­sen i hvert fald skulle vurde­res i forhold til rota­tor cuff syndrom. Det er derfor særde­les forun­der­ligt, at Arbejds­ska­desty­rel­sen og Anke­sty­rel­sen ikke af sig selv kunne nå frem til, at disse betin­gel­ser var opfyldt.

Sagen er ført at Søren Kjær Jensen — skj@elmer-adv.dk

Læs også om