Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
12.07.2013

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til funktionær i fleksjob skal beregnes ud fra den fulde løn og med tillæg af feriepenge på 12,5 %

Elmer & Partnere


SAGENS TVIST


A blev den 21. januar 2010 udsat for en faldulykke på parkeringspladsen ud for den institution i Brønderslev Kommune, hvor A var ansat.


Brønderslev Kommune anerkendte ansvaret for skaden.


Ansvarsforsikringsselskabet (Tryg Forsikring) ville imidlertid kun betale A’s tabte arbejdsfortjeneste med 20/37 af A’s lønindtægt, idet Tryg Forsikring argumenterede med, at A kun var berettiget til at få dækket den del af indtægten, der svarede til hendes arbejdsindsats på 20 timer i fleksjobbet. Til støtte for sit synspunkt henviste Tryg Forsikring bl.a. til en utrykt landsretsdom af 2. juli 2009. Af denne dom fremgår uden nærmere begrundelse, at den pågældende skadelidte, der var i fleksjob på skadestidspunktet, kun kunne få erstattet 20/37 af sin indtægt som tabt arbejdsfortjeneste.


Herudover afviste Tryg Forsikring også at betale A feriepenge med 12,5 %. Tryg argumenterede med, at A som ansat på funktionærvilkår fik fuld løn under sin ferie. Til støtte for dette synspunkt henviste Tryg Forsikring til en tilkendegivelse fra Københavns Byret af 31. januar 2012, hvori retten (også uden nærmere begrundelse) udtalte, at en funktionær ikke har krav på feriegodtgørelse på 12,5 %, idet funktionærer efter ansættelsesbetingelserne får fuld løn under ferie.


SAGSANLÆGGET OG SAGENS RESULTAT


På vegne A ansøgte vi om og fik bevilget fri proces efter retsplejelovens § 329 (om principielle sager) til at føre sag mod Brønderslev Kommune.


Retten i Hjørring har med en 3-dommer besætning afsagt dom i sagen den 28. juni 2013.


Retten udtalte enstemmigt følgende:

”Det lægges som ubestridt til grund, at A, hvis faldulykken ikke var sket, ville have arbejdet gennemsnitligt 20 timer om ugen, og at hun ville have modtaget løn for 37 timer om ugen. Ved fastsættelsen af A’s erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, må der derfor tages udgangspunkt i, at hun ved udnyttelse af sin arbejdsevne kunne varetage fleksjobbet og herfor ville modtage løn opgjort på grundlag af en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Ved faldulykken blev hun afskåret fra at opfylde vilkårene i fleksjobkontrakten og dermed i at oppebære den aftalte løn. Hun har herved lidt et direkte økonomisk tab svarende til den aftalte løn beregnet på grundlag af en grundløn på 37 timer pr. uge med fradrag af sin faktiske indtægt. Det kan ikke føre til et andet resultat, at arbejdsgiveren ville have modtaget løntilskud fra det offentlige. Retten tager herefter A’s påstand til følge.Feriegodtgørelse er en del af det arbejdsvederlag, som optjenes i et ansættelsesforhold, og er dermed også en del af den arbejdsfortjeneste, som kan kræves erstattet efter erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1. … A har på grund af sygdom efter faldulykken været forhindret i at holde ferie, og hun har, efter hun blev opsagt i stillingen og fratrådte den 31. juli 2011, ikke mulighed for at afholde ferie med løn. A’s krav på ferie med løn og ferietillæg kan derfor i medfør af ferielovens § 38 og § 24, jf. § 23, stk. 6, fastsættes til 12,5 %. Herefter, og idet A ikke ved sin modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste efter påstand 1 er kompenseret med hensyn til feriegodtgørelse, tages hendes påstand til følge.


Tryg Forsikring har efterfølgende anket sagen til landsretten.


VORES BEMÆRKNINGER


Retten i Hjørrings dom er efter vores opfattelse helt i overensstemmelse med ordlyden og formålet med erstatningsansvarslovens § 2. Denne bestemmelse specificerer ikke, hvilken indtægt, der dækkes som tabt arbejdsfortjeneste. Efter lovens forarbejder, at det dog erstatningsansvarslovens grundlæggende udgangspunkt, at der skal betales fuld erstatning til dækning af det økonomiske tab, der er en følge af en personskade. Dette fremgår også af bemærkningerne vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.


Betydningen af, at skadelidte var i fleksjob

Som anført af Retten i Hjørring mistede A som følge af skaden muligheden for at oppebære den økonomiske indtægt, hun havde inden skaden. Skaden påførte hende dermed et direkte økonomisk indtægtstab, hun kan kræve dækket som tabt arbejdsfortjeneste efter bestemmelsen i erstatningsansvarslovens § 2. Bestemmelsen lægger hverken efter sin ordlyd, sit formål eller sine forarbejder op til, at man skal foretage en vurdering af den pågældendes indtjeningsevne. Der ses alene på kroner og ører, hvilket også kommer til udtryk i gældende praksis.


Til støtte for sit synspunkt henviste Tryg Forsikring da også primært til principperne for beregning af erhvervsevnetab samt til praksis herom. Der kan imidlertid ikke sammenlignes hertil.


Betydningen af, at skadelidte var funktionær

For så vidt angår spørgsmålet om feriepenge, er afgørelsen efter vores opfattelse ikke blot helt på linje med erstatningsansvarslovens § 2, men også med feriepengesystemet som reguleret ved ferielovens bestemmelser. Ifølge Højesterets praksis er der ikke tvivl om, at feriepenge indgår i lønpakken omfattet af erstatningsansvarslovens § 2, og at man – hvis man har været lovligt feriehindret – har krav på at få sine feriepenge erstattet oveni den fulde løn.


Højesterets domme vedrørende feriepenge som omfattet af erstatningsansvarslovens § 2 har konkret vedrørt arbejdstagere, der ikke som funktionærer får løn under ferie, men som derimod får deres feriepenge særskilt betalt med 12,5 %.


Tryg Forsikrings synspunkt (støttet af Københavns Byrets tilkendegivelse af 31. januar 2012) er, som vi forstår det, at en funktionær må vurderes anderledes end andre arbejdstagere, fordi han – hvis han får dækket sin fulde løn som tabt arbejdsfortjeneste og (oven i den fulde løn) tilmed får dækket 12,5 % feriepenge – ellers vil blive overkompenseret. Altså et synspunkt, der tager udgangspunkt i ”normaltilstanden”. I en normal situation vil man jo ikke få udbetalt feriepengene oven i sin løn. Man får jo netop løn, mens man er på ferie.


Synspunktet baserer sig imidlertid på en grundlæggende misforståelse om, at funktionærer efter ferieloven og feriepengesystemet ”ud af det blå” har krav på fuld løn under ferie. Dette er ingenlunde tilfældet. Feriepengesystemet forudsætter i det hele en ”rullende opsparing” pr. ansat kalenderår til efterfølgende ferieår. Også funktionærer har efter reglerne i ferieloven altså kun krav på ferie med løn, i det omfang de har opsparet ret til det, hvilket igen forudsætter en ansættelse med løn.


Tryg Forsikrings synspunkt (og tilkendegivelsen fra Københavns Byret) savner derfor i det hele mening efter feriepengesystemet. Synspunktet medfører også et direkte økonomisk tab for skadelidte, som efter vores opfattelse naturligt må indgå i det samlede krav om tabt arbejdsfortjeneste. I modsat fald er der jo ingen andre end den skadelidte selv til at dække den manglende opsparing på Feriekonto til næstkommende ferieår. Eller blot til at dække det ellers efter ferielovens regler berettigede krav på udbetaling i tilfælde af lovlig feriehindring.


Forsikringsselskaberne kan jo ikke efter ferielovens regler forpligtes til at indbetale 12,5 % af de udbetalte erstatningsbeløb til Feriekonto til brug for næstkommende ferieår.


DOMMENS BETYDNING


Navnlig vedrørende feriepengeproblematikken oplever vi desværre i en række sager, at forsikringsselskaberne pr. automatik – og altså uden nærmere refleksion – afviser krav på betaling af feriepenge, hvis den skadelidte på skadestidspunktet var ansat på funktionærvilkår. Til støtte for afvisningen vedlægges typisk en kopi af tilkendegivelsen fra Københavns Byret.


Vi er derfor meget tilfredse med det enstemmige resultat af Retten i Hjørrings dom.


I flere sager har vi da også (inden denne dom) oplevet, at selskaberne – når vi har sendt dem en redegørelse for ferielovens regler – efterfølgende har anerkendt kravet og indbetalt de yderligere 12,5 % eller 15 % (hvis den pågældende var berettiget til 6 ugers ferie).


Blandt andet har vi senest oplevet, at vi en sag (hvor vi også havde ansøgt og fået bevilget fri proces efter retsplejelovens § 329 om principielle sager), stævnede Topdanmark med påstand om betaling af 15 % i feriepenge i tillæg til skadelidtes løn.


Efter stævning men inden svarskrift tog Topdanmark imidlertid bekræftende til genmæle og indbetalte det fulde påståede beløb med renter.


Noget kunne derfor tyde på, at selv forsikringsselskaber – når de får læst nærmere på feriepengesystemet – kan se det fornuftige i, at også funktionærer skal have dækket deres feriepenge.


Som oplyst har Tryg Forsikring imidlertid anket Retten i Hjørrings dom til landsretten.


Vi ser herefter frem til en endelig afklaring af såvel spørgsmålet om opgørelsen af tabt arbejdsfortjeneste, når skadelidte er i fleksjob, samt spørgsmålet om opgørelsen af tabt arbejdsfortjeneste, når skadelidte er ansat på funktionærvilkår.


Tryg har efterfølgende hævet sagen ved Landsretten. Læs vores opfølgende nyhed her.


Spørgsmål til sagen og den generelle problemstilling kan rettes til advokat Kira Kolby Christensen, der førte sagen mod Brønderslev Kommune, eller advokat Karsten Høj.


Flere nyheder
Om os