Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til funktionær i fleksjob skal beregnes ud fra den fulde løn og med tillæg af feriepenge på 12,5 %

SAGENS TVIST

A blev den 21. januar 2010 udsat for en faldu­lykke på parkerings­plad­sen ud for den insti­tu­tion i Brøn­der­s­lev Kommune, hvor A var ansat.

Brøn­der­s­lev Kommune aner­kendte ansvaret for skaden.

Ansvars­for­sik­rings­sel­skabet (Tryg Forsik­ring) ville imid­ler­tid kun betale A’s tabte arbejds­fortje­ne­ste med 20/37 af A’s lønind­tægt, idet Tryg Forsik­ring argu­men­te­rede med, at A kun var beret­tiget til at få dækket den del af indtæg­ten, der svarede til hendes arbejds­indsats på 20 timer i fleksjobbet. Til støtte for sit synspunkt henvi­ste Tryg Forsik­ring bl.a. til en utrykt lands­rets­dom af 2. juli 2009. Af denne dom frem­går uden nærmere begrun­delse, at den pågæl­dende skade­lidte, der var i fleksjobskades­tids­punktet, kun kunne få erstattet 20/37 af sin indtægt som tabt arbejds­fortje­ne­ste.

Heru­d­over afvi­ste Tryg Forsik­ring også at betale A feri­e­penge med 12,5 %. Tryg argu­men­te­rede med, at A som ansat på funk­tio­nær­vil­kår fik fuld løn under sin ferie. Til støtte for dette synspunkt henvi­ste Tryg Forsik­ring til en tilken­de­gi­velse fra Køben­havns Byret af 31. januar 2012, hvori retten (også uden nærmere begrun­delse) udtalte, at en funk­tio­nær ikke har krav på feri­e­godt­gø­relse på 12,5 %, idet funk­tio­næ­rer efter ansæt­tel­ses­be­tin­gel­serne får fuld løn under ferie.

SAGSANLÆGGET OG SAGENS RESULTAT

På vegne A ansøgte vi om og fik bevilget fri proces efter rets­plej­e­lovens § 329 (om prin­ci­pi­elle sager) til at føre sag mod Brøn­der­s­lev Kommune.

Retten i Hjør­ring har med en 3‑dommer besæt­ning afsagt dom i sagen den 28. juni 2013.

Retten udtalte enstem­migt følgende:
”Det lægges som ubestridt til grund, at A, hvis faldu­lyk­ken ikke var sket, ville have arbejdet gennem­snit­ligt 20 timer om ugen, og at hun ville have modtaget løn for 37 timer om ugen. Ved fast­sæt­tel­sen af A’s erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste, må der derfor tages udgangs­punkt i, at hun ved udnyttelse af sin arbejd­s­evne kunne vare­tage fleksjobbet og herfor ville modtage løn opgjort på grund­lag af en ugent­lig arbejds­tid på 37 timer. Ved faldu­lyk­ken blev hun afskåret fra at opfylde vilkå­rene i fleksjobkontrak­ten og dermed i at oppe­bære den aftalte løn. Hun har herved lidt et direkte økono­misk tab svarende til den aftalte løn beregnet på grund­lag af en grund­løn på 37 timer pr. uge med fradrag af sin fakti­ske indtægt. Det kan ikke føre til et andet resultat, at arbejds­gi­ve­ren ville have modtaget lønt­ilskud fra det offent­lige. Retten tager heref­ter A’s påstand til følge.

Feri­e­godt­gø­relse er en del af det arbejds­ve­der­lag, som optjenes i et ansæt­tel­ses­for­hold, og er dermed også en del af den arbejds­fortje­ne­ste, som kan kræves erstattet efter erstat­ningsansvars­lo­vens § 2, stk. 1. … A har på grund af sygdom efter faldu­lyk­ken været forhin­dret i at holde ferie, og hun har, efter hun blev opsagt i stillin­gen og frat­rå­dte den 31. juli 2011, ikke mulig­hed for at afholde ferie med løn. A’s krav på ferie med løn og feri­e­til­læg kan derfor i medfør af feri­e­lovens § 38 og § 24, jf. § 23, stk. 6, fast­sættes til 12,5 %. Heref­ter, og idet A ikke ved sin modta­gelse af tabt arbejds­fortje­ne­ste efter påstand 1 er kompen­seret med hensyn til feri­e­godt­gø­relse, tages hendes påstand til følge.

Tryg Forsik­ring har efter­føl­gende anket sagen til lands­ret­ten.

VORES BEMÆRKNINGER

Retten i Hjør­rings dom er efter vores opfat­telse helt i over­ens­stem­melse med ordly­den og formålet med erstat­ningsansvars­lo­vens § 2. Denne bestem­melse speci­fi­ce­rer ikke, hvil­ken indtægt, der dækkes som tabt arbejds­fortje­ne­ste. Efter lovens forar­bej­der, at det dog erstat­ningsansvars­lo­vens grund­læg­gende udgangs­punkt, at der skal betales fuld erstat­ning til dækning af det økono­mi­ske tab, der er en følge af en personskade. Dette frem­går også af bemærk­nin­gerne vedrø­rende tabt arbejds­fortje­ne­ste.

Betyd­nin­gen af, at skade­lidte var i fleksjob
Som anført af Retten i Hjør­ring mistede A som følge af skaden mulig­he­den for at oppe­bære den økono­mi­ske indtægt, hun havde inden skaden. Skaden påførte hende dermed et direkte økono­misk indtægtstab, hun kan kræve dækket som tabt arbejds­fortje­ne­ste efter bestem­mel­sen i erstat­ningsansvars­lo­vens § 2. Bestem­mel­sen lægger hver­ken efter sin ordlyd, sit formål eller sine forar­bej­der op til, at man skal fore­tage en vurde­ring af den pågæl­dendes indtje­ningsevne. Der ses alene på kroner og ører, hvilket også kommer til udtryk i gældende praksis.

Til støtte for sit synspunkt henvi­ste Tryg Forsik­ring da også primært til prin­cip­perne for bereg­ning af erhverv­sev­ne­tab samt til praksis herom. Der kan imid­ler­tid ikke sammen­lignes hertil.

Betyd­nin­gen af, at skade­lidte var funktionær
For så vidt angår spørgs­målet om feri­e­penge, er afgø­rel­sen efter vores opfat­telse ikke blot helt på linje med erstat­ningsansvars­lo­vens § 2, men også med feri­e­pen­gesystemet som regu­leret ved feri­e­lovens bestem­mel­ser. Ifølge Højesterets praksis er der ikke tvivl om, at feri­e­penge indgår i lønpak­ken omfattet af erstat­ningsansvars­lo­vens § 2, og at man – hvis man har været lovligt feri­e­hin­dret – har krav på atsine feri­e­penge erstattet oveni den fulde løn.

Højesterets domme vedrø­rende feri­e­penge som omfattet af erstat­ningsansvars­lo­vens § 2 har konkret vedrørt arbejds­ta­gere, der ikke som funk­tio­næ­rer får løn under ferie, men som deri­mod får deres feri­e­penge særskilt betalt med 12,5 %.

Tryg Forsik­rings synspunkt (støttet af Køben­havns Byrets tilken­de­gi­velse af 31. januar 2012) er, som vi forstår det, at en funk­tio­nær må vurderes ander­ledes end andre arbejds­ta­gere, fordi han – hvis han får dækket sin fulde løn som tabt arbejds­fortje­ne­ste og (oven i den fulde løn) tilmed får dækket 12,5 % feri­e­penge – ellers vil blive over­kom­pen­seret. Altså et synspunkt, der tager udgangs­punkt i ”normal­til­stan­den”. I en normal situa­tion vil man jo ikke få udbetalt feri­e­pengene oven i sin løn. Man får jo netop løn, mens man er på ferie.

Synspunktet base­rer sig imid­ler­tid på en grund­læg­gende misfor­stå­else om, at funk­tio­næ­rer efter feri­e­loven og feri­e­pen­gesystemetud af det blå” har krav på fuld løn under ferie. Dette er ingen­lunde tilfældet. Feri­e­pen­gesystemet forud­sæt­ter i det hele en ”rullende opspa­ring” pr. ansat kalen­derår til efter­føl­gende feri­eår. Også funk­tio­næ­rer har efter reglerne i feri­e­loven altså kun krav på ferie med løn, i det omfang de har opsparet ret til det, hvilket igen forud­sæt­ter en ansæt­telse med løn.

Tryg Forsik­rings synspunkt (og tilken­de­gi­vel­sen fra Køben­havns Byret) savner derfor i det hele mening efter feri­e­pen­gesystemet. Synspunktet medfø­rer også et direkte økono­misk tab for skade­lidte, som efter vores opfat­telse natur­ligt må indgå i det samlede krav om tabt arbejds­fortje­ne­ste. I modsat fald er der jo ingen andre end den skade­lidte selv til at dække den mang­lende opspa­ring på Ferie­konto til næst­kom­mende feri­eår. Eller blot til at dække det ellers efter feri­e­lovens regler beret­ti­gede krav på udbeta­ling i tilfælde af lovlig feriehindring.

Forsik­rings­sel­ska­berne kan jo ikke efter feri­e­lovens regler forpligtes til at indbe­tale 12,5 % af de udbetalte erstat­ningsbeløb til Ferie­konto til brug for næst­kom­mende ferieår.

DOMMENS BETYDNING

Navn­lig vedrø­rende feri­e­pengeproble­ma­tik­ken ople­ver vi desværre i en række sager, at forsik­rings­sel­ska­berne pr. auto­ma­tik – og altså uden nærmere reflek­sion – afvi­ser krav på beta­ling af feri­e­penge, hvis den skade­lidte på skades­tids­punktet var ansat på funk­tio­nær­vil­kår. Til støtte for afvis­nin­gen vedlægges typisk en kopi af tilken­de­gi­vel­sen fra Køben­havns Byret.

Vi er derfor meget tilfredse med det enstem­mige resultat af Retten i Hjør­rings dom.

I flere sager har vi da også (inden denne dom) oplevet, at selska­berne – når vi har sendt dem en rede­gø­relse for feri­e­lovens regler – efter­føl­gende har aner­kendt kravet og indbe­talt de yder­li­gere 12,5 % eller 15 % (hvis den pågæl­dende var beret­tiget til 6 ugers ferie).

Blandt andet har vi senest oplevet, at vi en sag (hvor vi også havde ansøgt og fået bevilget fri proces efter rets­plej­e­lovens § 329 om prin­ci­pi­elle sager), stævnede Topdan­mark med påstand om beta­ling af 15 % i feri­e­penge i tillæg til skade­lidtes løn.

Efter stævning men inden svarskrift tog Topdan­mark imid­ler­tid bekræf­tende til genmæle og indbe­talte det fulde påstå­ede beløb med renter.

Noget kunne derfor tyde på, at selv forsik­rings­sel­ska­ber – når de får læst nærmere på feri­e­pen­gesystemet – kan se det fornuf­tige i, at også funk­tio­næ­rer skal have dækket deres feri­e­penge.

Som oplyst har Tryg Forsik­ring imid­ler­tid anket Retten i Hjør­rings dom til lands­ret­ten.

Vi ser heref­ter frem til en ende­lig afkla­ring af såvel spørgs­målet om opgø­rel­sen af tabt arbejds­fortje­ne­ste, når skade­lidte er i fleksjob, samt spørgs­målet om opgø­rel­sen af tabt arbejds­fortje­ne­ste, når skade­lidte er ansat på funktionærvilkår.

Tryg har efter­føl­gende hævet sagen ved Lands­ret­ten. Læs vores opføl­gende nyhed her.

Spørgs­mål til sagen og den gene­relle problem­stil­ling kan rettes til advokat Kira Kolby Chri­sten­sen, der førte sagen mod Brøn­der­s­lev Kommune, eller advokat Karsten Høj.

Kira Kolby Christensen

Partner