Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
25.11.2013

Fleksjobansats indtægt inklusiv kommunens løntilskud er arbejdsindtægt, der kan kræves erstattet som tabt arbejdsfortjeneste. Tryg opgiver herefter landsretssag

Elmer & Partnere


NYHED AF 12. JULI 2013 OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE TIL FUNKTIONÆR I FLEKSJOB

Elmer & Partnere offentliggjorde den 12. juli 2013 en nyhed om Retten i Hjørrings dom af 28. juni 2013, hvorved vores klient fik medhold i, at hun kunne kræve sit fulde indtægtstab dækket efter erstatningsansvarslovens § 2.


Læs nyheden her.


Vores klient var ansat som funktionær i et fleksjob på 20 timer, hvor arbejdsgiveren fik løntilskud fra kommunen. Tryg Forsikring havde afvist at dække vores klients fulde indtægtstab. Tryg argumenterede, at hun kun var berettiget til at få dækket sit indtægtstab med 20/37 dele, svarende til de timer, hun arbejdede i sit fleksjob.


Vores klient fik som nævnt medhold, men som vi også oplyste i vores nyhedstekst, ankede Tryg Retten i Hjørrings dom til Vestre Landsret.


Som en konsekvens af Højesterets dom af 12. november 2013, har Tryg imidlertid nu hævet anken.


HØJESTERETS DOM AF 12. NOVEMBER 2013

I en sag ført af advokat Lars Lindhart om en skadelidte, der arbejdede i fleksjob på skadetidspunktet, har Højesteret afgjort, at kommunen kunne kræve det fulde udbetalte sygedagpengebeløb, der var udbetalt til den skadelidte, refunderet fra forsikringsselskabet.


I sine præmisser udtaler Højesteret først, at kommunens løntilskud for så vidt har karakter af en social ydelse, men udtaler derpå følgende:


”I relation til opgørelsen af fuld erstatning for midlertidigt tab af arbejdsfortjeneste finder Højesteret det imidlertid mest nærliggende fuldt ud at anse tabet af den hidtidige løn som tab af arbejdsindtægt forvoldt ved færdselsuheldet, eftersom det må antages, at A ville have fået denne løn i perioden, hvis han ikke var blevet skadet ved færdselsuheldet.”


Med disse præmisser løser Højesterets dom dermed også vores klients sag for så vidt angår hendes krav på dækning af fuld indtægt (modsat dækning med 20/37 af lønnen), og det er altså i direkte konsekvens af denne dom, at Tryg har besluttet at hæve sin anke.


Vi finder resultatet af Højesterets dom meget glædeligt. Dette netop fordi, resultatet ikke kun har betydning for kommuners regreskrav, men i høj grad også har en direkte og væsentlig økonomisk betydning for de fleksjobansatte. De kan nu kræve deres fulde indtægtstab dækket, hvis de måtte komme til skade og være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven.


Efter vores opfattelse får det i øvrigt ikke nogen betydning for kravet om tabt arbejdsfortjeneste, at man måtte være ansat i et fleksjob efter fleksjobreformen og dermed i henhold til de nye regler. Der er fortsat tale om en erhvervsbetinget ydelse. Det må derfor også i sådanne tilfælde ”…antages, at [pågældende] ville have fået denne løn i perioden, hvis han ikke var blevet skadet ved færdselsuheldet.”


FERIEPENGESPØRGSMÅLET

Tryg har i det hele hævet ankesagen og har dermed tillige anerkendt Retten i Hjørrings dom af 28. juni 2013 vedrørende feriepengespørgsmålet.


Som anført i vores nyhedstekst af 12. juli 2013 bør der heller ikke være tvivl om, at en funktionær – på lige fod med praksis for timelønsansatte – har krav på dækning af feriepenge efter erstatningsansvarslovens § 2.


Retten i Hjørrings dom indeholder en fin juridisk redegørelse for, hvorfor der efter ferielovens og erstatningsansvarslovens bestemmelser nødvendigvis må gælde ens betingelser. Alligevel oplever vi til stadighed, at forsikringsselskaberne henviser til Københavns Byrets ubegrundede tilkendegivelse af 31. januar 2012 til støtte for, at funktionærer skal stilles anderledes end timelønsansatte.


Retten i Hjørrings (nu) upåankede dom afsagt ved en 3-dommer besætning må imidlertid utvivlsomt tilsidesætte tilkendegivelsen fra Københavns Byret.


Hertil kommer, at også Vestre Landsret i en utrykt dom af 24. februar 2009 har udtalt følgende:


”Det rejste feriepengekrav angår feriegodtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste for en periode, hvor A var sygemeldt efter ulykken. Da han på grund af sygdom har været afskåret fra at holde ferie, tiltrædes det, at kravet om feriegodtgørelse er taget til følge. Det tilføjes, at det under disse omstændigheder er uden betydning, at han under ansættelsen afholdt ferie med løn.”

(Fremhævet her)


Vi kan herefter kun håbe, at forsikringsselskaberne endelig lægger stridsøksen på dette spørgsmål.


Spørgsmål til begge problemstillinger kan rettes til advokat Kira Kolby Christensen, der førte landsretssagen mod Tryg Forsikring.


Flere nyheder
Om os