Fleksjobansats indtægt inklusiv kommunens løntilskud er arbejdsindtægt, der kan kræves erstattet som tabt arbejdsfortjeneste. Tryg opgiver herefter landsretssag

NYHED AF 12. JULI 2013 OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE TIL FUNKTIONÆR I FLEKSJOB
Elmer & Part­nere offent­lig­gjorde den 12. juli 2013 en nyhed om Retten i Hjør­rings dom af 28. juni 2013, hvor­ved vores klient fik medhold i, at hun kunne kræve sit fulde indtægtstab dækket efter erstat­nings­ansvars­lo­vens § 2.

Læs nyhe­den her.

Vores klient var ansat som funk­tio­nær i et fleksjob på 20 timer, hvor arbejds­gi­ve­ren fik lønt­ilskud fra kommu­nen. Tryg Forsik­ring havde afvist at dække vores klients fulde indtægtstab. Tryg argu­men­te­rede, at hun kun var beret­ti­get til at få dækket sit indtægtstab med 20/37 dele, svarende til de timer, hun arbej­dede i sit fleksjob.

Vores klient fik som nævnt medhold, men som vi også oply­ste i vores nyheds­tekst, ankede Tryg Retten i Hjør­rings dom til Vestre Landsret.

Som en konse­kvens af Højeste­rets dom af 12. novem­ber 2013, har Tryg imid­ler­tid nu hævet anken.

HØJESTERETS DOM AF 12. NOVEMBER 2013
I en sag ført af advo­kat Lars Lind­hart om en skade­lidte, der arbej­dede i fleksjob på skade­tids­punk­tet, har Højeste­ret afgjort, at kommu­nen kunne kræve det fulde udbe­talte syge­dag­pen­ge­be­løb, der var udbe­talt til den skade­lidte, refun­de­ret fra forsikringsselskabet.

I sine præmis­ser udta­ler Højeste­ret først, at kommu­nens lønt­ilskud for så vidt har karak­ter af en social ydelse, men udta­ler derpå følgende:

”I rela­tion til opgø­rel­sen af fuld erstat­ning for midler­ti­digt tab af arbejds­fortje­ne­ste finder Højeste­ret det imid­ler­tid mest nærlig­gende fuldt ud at anse tabet af den hidti­dige løn som tab af arbejds­ind­tægt forvoldt ved færds­elsuhel­det, efter­som det må anta­ges, at A ville have fået denne løn i peri­o­den, hvis han ikke var blevet skadet ved færdselsuheldet.”

Højeste­rets dom kan læses her.

Med disse præmis­ser løser Højeste­rets dom dermed også vores klients sag for så vidt angår hendes krav på dækning af fuld indtægt (modsat dækning med 20/37 af lønnen), og det er altså i direkte konse­kvens af denne dom, at Tryg har beslut­tet at hæve sin anke.

Vi finder resul­ta­tet af Højeste­rets dom meget glæde­ligt. Dette netop fordi, resul­ta­tet ikke kun har betyd­ning for kommu­ners regres­krav, men i høj grad også har en direkte og væsent­lig økono­misk betyd­ning for de fleksjo­ban­satte. De kan nu kræve deres fulde indtægtstab dækket, hvis de måtte komme til skade og være beret­ti­get til tabt arbejds­fortje­ne­ste efter erstatningsansvarsloven.

Efter vores opfat­telse får det i øvrigt ikke nogen betyd­ning for kravet om tabt arbejds­fortje­ne­ste, at man måtte være ansat i et fleksjob efter fleksjo­bre­for­men og dermed i henhold til de nye regler. Der er fort­sat tale om en erhvervs­be­tin­get ydelse. Det må derfor også i sådanne tilfælde ”…anta­ges, at [pågæl­dende] ville have fået denne løn i peri­o­den, hvis han ikke var blevet skadet ved færdselsuheldet.”

FERIEPENGESPØRGSMÅLET
Tryg har i det hele hævet ankesa­gen og har dermed tillige aner­kendt Retten i Hjør­rings dom af 28. juni 2013 vedrø­rende feriepengespørgsmålet.

Som anført i vores nyheds­tekst af 12. juli 2013 bør der heller ikke være tvivl om, at en funk­tio­nær – på lige fod med prak­sis for time­lønsan­satte – har krav på dækning af feri­e­penge efter erstat­nings­ansvars­lo­vens § 2.

Retten i Hjør­rings dom inde­hol­der en fin juri­disk rede­gø­relse for, hvor­for der efter feri­e­lovens og erstat­nings­ansvars­lo­vens bestem­mel­ser nødven­dig­vis må gælde ens betin­gel­ser. Alli­ge­vel ople­ver vi til stadig­hed, at forsik­rings­sel­ska­berne henvi­ser til Køben­havns Byrets ubegrun­dede tilken­de­gi­velse af 31. januar 2012 til støtte for, at funk­tio­næ­rer skal stil­les ander­le­des end timelønsansatte.

Retten i Hjør­rings (nu) upåan­kede dom afsagt ved en 3‑dommer besæt­ning må imid­ler­tid utvivl­s­omt tilsi­de­sætte tilken­de­gi­vel­sen fra Køben­havns Byret.

Hertil kommer, at også Vestre Lands­ret i en utrykt dom af 24. februar 2009 har udtalt følgende:

”Det rejste feri­e­pen­ge­krav angår feri­e­godt­gø­relse af tabt arbejds­fortje­ne­ste for en peri­ode, hvor A var syge­meldt efter ulyk­ken. Da han på grund af sygdom har været afskå­ret fra at holde ferie, tiltræ­des det, at kravet om feri­e­godt­gø­relse er taget til følge. Det tilfø­jes, at det under disse omstæn­dig­he­der er uden betyd­ning, at han under ansæt­tel­sen afholdt ferie med løn.”
(Frem­hæ­vet her)

Vi kan heref­ter kun håbe, at forsik­rings­sel­ska­berne ende­lig lægger strid­s­øk­sen på dette spørgsmål.

Spørgs­mål til begge problem­stil­lin­ger kan rettes til advo­kat Kira Kolby Chri­sten­sen, der førte lands­rets­sa­gen mod Tryg Forsikring.

Kira Kolby Christensen

Partner