FALD TIL JULEFROKOSTEN ANERKENDT SOM ARBEJDSSKADE

Skre­vet af Kira Kolby Chri­sten­sen, advo­kat og part­ner 16-12-2020

Corona har som bekendt lagt en dæmper på julens fest­lig­he­der, og det er i disse dage, at mange arbejds­plad­ser under normale omstæn­dig­he­der typisk afhol­der den årlige jule­frokost for medar­bej­derne. Men hvad er dine rettig­he­der som ansat, hvis du pådra­ger dig en skade til en sådan fest­lig lejlig­hed? Netop denne problem­stil­ling er omdrej­nings­punk­tet i en afgø­relse fra Retten i Kolding afsagt i novem­ber 2020, som blev ført på vegne af Danmarks Lærerforening.

 

Kom til skade under julefrokosten på arbejdspladsen

Hvad der ellers skulle have været en hygge­lig fest med kolle­ga­erne, endte med at vende op og ned på hver­da­gen for en kvin­de­lig lærer, da hun kom til skade og slog hove­det ned i et betongulv under en dans til en jule­frokost i decem­ber 2017. Ulyk­ken har efter­føl­gende haft store konse­kven­ser for det liv hun lever i dag, og skaden har medført en méngrad i form af hoved­pine, der gør at hun ikke længere kan være lærer i et almin­de­ligt lærerjob.

I sager som denne er det gene­relt meget afgø­rende for hvor­vidt en ulykke er dækket som arbejds­skade eller ej, hvem der har arran­ge­ret og betalt jule­froko­sten, og i hvil­ket omfang arran­ge­men­tet har tilknyt­ning til arbejdet.

Tradi­tio­nen på den pågæl­dende skole, hvor læren ansat, var, at perso­na­le­for­e­nin­gen stod for at arran­gere jule­froko­sten, men 2017 var et meget speci­elt år, fordi perso­na­le­for­e­nin­gen ikke var aktiv med i arran­ge­ment af jule­froko­sten, da ledel­sen havde meldt ud, at de gerne ville over­tage plan­læg­nin­gen. Ledel­sen havde også opfor­dret medar­bej­derne til at komme til jule­froko­sten. At ledel­sen var arran­gør, frem­gik af spør­ge­ske­maer fra Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring, som var udfyldt både af lære­ren og af arbejds­gi­ve­ren. At ledel­sen desu­den havde betalt over 90% af de samlede udgif­ter til hele arran­ge­men­tet frem­gik af skrift­lig doku­men­ta­tion i arbejds­ska­desa­gen. I lyset af disse omstæn­dig­he­der mente skade­lidte, at ulyk­ken skulle aner­ken­des som en arbejdsskade.

Anke­sty­rel­sen lagde  deri­mod til grund, at jule­froko­sten var arran­ge­ret af perso­na­le­for­e­nin­gen, som der var tradi­tion for, og at ledel­sens delta­gelse i plan­læg­nin­gen skyld­tes, at de også var medlem­mer af personaleforeningen.

 

Byretsdommen

Blandt andet på baggrund af vidneud­sagn fra lærer­kol­le­gaer, der var aktive medlem­mer i perso­na­le­for­e­nin­gen, fandt byret­ten, at lære­rens skade måtte anses for omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, da den skyl­des arbej­det og dets forhold.

Retten lagde blandt andet til grund for afgø­rel­sen, at både den skade­lidte lærer og hendes arbejds­gi­ver hver for sig havde svaret, at jule­froko­sten var ”arran­ge­ret af arbejds­gi­ver” i spør­ge­ske­ma­erne udfyldt til Arbejds­mar­ke­dets Erhvervssikring.

Deru­d­over fik det betyd­ning for afgø­rel­sen, at arbejds­gi­ve­ren finan­si­e­rede over 90 % af de samlede udgif­ter for, hvad der må anses som værende et omfat­tende arran­ge­ment med gratis velkomstdrink, 3‑retters menu, fri bar og barten­der samt under­hold­ning udefra.

Samti­digt havde arbejds­gi­ve­ren beslut­tet sig for at stå for langt de fleste opga­ver forbun­det med årets jule­frokost. Perso­na­le­for­e­nin­gen løste blot opga­ver udde­le­ge­ret fra arbejds­gi­ve­ren – herun­der indkøb efter arbejds­gi­vers indkøbs­li­ste og udsen­delse invi­ta­tion på opfor­dring fra arbejdsgiver.

Arbejds­gi­ver stod derfor alt andet lige som hove­d­ar­ran­gør af julefrokosten.

Det anslås, at aner­ken­del­sen af skaden vil medføre godt­gø­relse for varigt mén svarende til 10%, og dermed ca. kr. 85.000, samt også et muligt erhverv­sev­ne­tab, efter­som lære­ren har været nødt til at skifte arbejde.

Du kan læse afgø­rel­sen her.

 

Skader til julefrokosten – hvornår har arbejdsgiveren ansvaret?

Det er ikke første gang, at en ulykke til en jule­frokost eller en firma­fest ender i et spørgs­mål om erstat­ning, og det er desværre ikke altid sådan, at den skade­lidte får medhold som i den her sag. Om der er tale om en arbejds­skade eller ej, vil fra sag til sag altid komme an på en konkret vurde­ring af forhol­dende, men gene­relt skal du være særligt opmærk­som på følgende:

 

  • Hvad er formå­let med arran­ge­men­tet (f.eks. at skabe øget sammen­hold blandt medarbejderne)?
  • I hvor høj grad fore­går akti­vi­te­ten på arbejds­gi­vers initi­a­tiv, og i hvil­ket omfang har arbejds­gi­ver har finan­si­e­ret begivenheden?
  • I hvil­ket omfang har arbejds­gi­ver stået for plan­læg­ning, iværk­sæt­telse og gennem­fø­relse af arrangementet?
  • Har arbejds­gi­ve­ren opfor­dret medar­bej­derne til at deltage i arran­ge­men­tet, og delta­ger ledel­sen selv?
  • Hvor­når fore­går akti­vi­te­ten — i arbejds­ti­den som en del af ansæt­tel­sen eller i fritiden?

 

Spørgsmål til afgørelsen

Hvis du har spørgs­mål til afgø­rel­sen eller problem­stil­ling gene­relt, kan du kontakte advo­kat Kira Kolby Chri­sten­sen, der førte sagen for et medlem af Danmarks Lærerforening.

Til slut vil vi gerne ønske alle en glæde­lig jul fra os hos Elmer Advo­ka­ter, og vi håber på at humø­ret er højt trods årets afly­ste julefrokoster.

 

Kira Kolby Christensen

Partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om