Elmer & Partnere har sikret syge veteraner kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte, og for de FN-udsendte har vi sikret Forsvarets hjælp til ansøgning om erstatning fra FN

Forsva­ret er nu indstil­let på at give vores syge vete­ra­ner godt­gø­relse for svie og smerte, men ikke Balk­an­ve­te­ra­nerne udsendt før 14. august 1996.

Efter lang­va­rige drøf­tel­ser mellem Forsva­ret og Advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere på vegne Solda­ter­le­ga­tet har Forsva­ret ved afde­lings­che­fen for FAEK (Forsvars­mi­ni­ste­ri­ets Arbejdsskade- og Erstat­nings­kon­tor) nu netop meddelt, at Forsva­ret giver sig på spørgs­må­let om foræl­delse af krav på kulan­ce­mæs­sig godt­gø­relse for svie og smerte.

”Forsvars­mi­ni­ste­ri­ets Arbejdsskade- og Erstat­nings­kon­tor vil som også fore­slået af Elmer & Part­nere tage hoved­af­sæt i arbejds­ska­desik­rings­lo­vens særre­gel om foræl­delse,” udta­ler afde­lings­chef for FAEK Pernille Hers­høj. ”Det bety­der, at rigtig mange vil kunne få svie- og smer­te­godt­gø­relse. Vi er dog juri­disk bundet af en ikraft­træ­del­ses­dato, som er den 14. august 1996.”

Advo­kat Birgitte Filten­borg, Elmer & Part­nere, er meget tilfreds med, at Forsva­ret nu alli­ge­vel ikke vil påberåbe sig, at krav på svie og smerte er foræl­det, før vete­ra­nerne selv er blevet bevid­ste om, at de er blevet syge, og før de har fået Arbejds­ska­desty­rel­sens afgø­relse om aner­ken­delse af deres sygdom, typisk PTSD.

”Men jeg synes det er en skan­dale, at Forsvars­mi­ni­ste­ren, som jeg som advo­kat for Solda­ter­le­ga­tet har skre­vet et åbent brev til den 24. juni 2015, ikke har fundet en poli­tisk løsning, så alle vores vete­ra­ner, der er blevet syge af deres udsen­delse, bliver behand­let lige,” siger Birgitte Filten­borg og tilfø­jer: ”Jeg håber, at andre poli­ti­kere nu vil tage initi­a­tiv til en poli­tisk løsning, som lige­stil­ler alle vete­ra­ner og minder om, at reglerne om kulan­ce­mæs­sig godt­gø­relse blev indført på et tids­punkt, hvor vi ikke vidste, at hver 10. udsendte soldat ville pådrage sig psyki­ske mén.”

FN-erstatning
Forsva­ret er nu også efter pres fra Elmer Advo­ka­ter indstil­let på at påtage sig opga­ven med at ansøge om FN-erstatning til de vete­ra­ner, som har været udsendt af FN og pådra­get sig en arbejdsskade.

”Arbej­det med ansøg­ning om FN-erstatning er meget omstæn­de­ligt. Ansøg­nin­gen skal være på engelsk, og de læge­lige bilag skal være offi­ci­elt over­sat til engelsk. En uover­sku­e­lig opgave for mange af de syge vete­ra­ner, så det er meget glæde­ligt, at Forsva­ret også på dette punkt har ændret hold­ning og nu påta­ger sig opga­ven alli­ge­vel,” udta­ler Birgitte Filtenborg.

Det er vores erfa­ring, at det tager ca. 2 år at få behand­let en sådan ansøg­ning, og at erstat­nin­gens stør­relse i sager om pådra­get psykisk sygdom kan forven­tes at være i stør­rel­ses­or­de­nen 7.–14.000 dollars.

Kontakt
Even­tu­elle spørgs­mål kan rettes til advo­kat Birgitte Filten­borg eller advo­kat Karsten Høj.

Birgitte Filtenborg

Advokat