I strid med forskelsbehandlingsloven at opsige medarbejder på nedsat tid

Er arbejds­gi­ver forplig­tet til at under­søge forskel­lige mulig­he­der for at medar­bej­dere, der på grund af handi­cap kun kan arbejde på nedsat tid, kan fort­sætte i virk­som­he­den? Ja, fast­slår Østre Lands­ret af dom den 19. januar 2017.

 

Sagen omhand­lede

Sagen omhand­lede en medar­bej­der i virk­som­he­dens boghol­deri, der maksi­malt kunne arbejde 3 timer om dagen på grund af en kronisk smer­te­til­stand. Der var i sagen enig­hed om, at medar­bej­de­ren var handi­cap­pet. Parterne var dog uenige om, hvor­vidt det var i strid med forskel­s­be­hand­lings­lo­ven at afske­dige medar­bej­de­ren med hensyn til, at virk­som­he­den skulle bruge en medar­bej­der på fuld tid.

 

Byret­tens afgørelse

Byret­ten fandt ved deres behand­ling af sagen, at der var påvist fakti­ske omstæn­dig­he­der, der gav anled­ning til at formode, at der var sket forskel­s­be­hand­ling, og at det derfor var op til arbejds­gi­ve­ren at påvise, at der ikke var sket forskelsbehandling.

Byret­ten fandt dog, at arbejds­gi­ve­ren havde løftet bevis­byr­den for, at det ville være ufor­holds­mæs­sigt byrde­fuldt for virk­som­he­den fort­sat at have medar­bej­de­ren ansat, når pågæl­dende kun kunne arbejde 3 timer om dagen. Byret­ten frifandt derfor arbejdsgiveren.

 

Anket til landsretten

På vegne HK blev sagen anket, og Østre Lands­ret fandt, lige­som byret­ten, at der var fakti­ske omstæn­dig­he­der, der gav anled­ning til at formode, at der var sket forskel­s­be­hand­ling pga. handicap.

Østre lands­ret fandt, at virk­som­he­den ikke havde under­søgt, om medar­bej­de­ren kunne ompla­ce­res, om medar­bej­de­ren kunne tilfø­res nye opga­ver eller om forhol­dene eller arbej­det på anden vis kunne tilpas­ses såle­des, at medar­bej­de­ren kunne fort­sætte som ansat i virksomheden

Østre Lands­ret fandt derfor, at virk­som­he­den havde hand­let i strid med forskel­s­be­hand­lings­lo­ven, da de opsagde medarbejderen.

 

Vores kommen­ta­rer

Vi bemær­ker, at dommen fast­lår, at arbejds­gi­ver er forplig­tet til at under­søge en række mulig­he­der for, at medar­bej­dere, der på grund af handi­cap kun kan arbejde på nedsat tid, kan blive i virk­som­he­den. Arbejds­gi­ver er såle­des forplig­tet til at under­søge mulig­he­derne for ompla­ce­ring, ændring af opga­ve­sam­men­sæt­ning samt øvrige tilpas­nin­ger forud for en beret­ti­get opsigelse.

Kun hvis det efter arbejds­gi­ve­rens under­sø­gelse viser sig, at det vil være ufor­holds­mæs­sigt byrde­fuldt for virk­som­he­den at beholde medar­bej­de­ren på nedsat tid, kan medar­bej­de­ren opsiges.

Du kan finde yder­li­gere infor­ma­tion om vores ansæt­tel­ses­ret­lige område, hvor du kan læse nærmere om vores rådgiv­ning og de sager, vi fører.

Marc Malmbak Stounberg

Advokat