HJERNERYSTELSE BERETTIGEDE TIL DÆKNING FOR TAB AF ERHVERVSEVNE

En byret har for nylig dømt et forsik­rings­sel­skab til at aner­kende, at en kvinde er beret­ti­get til fuld inva­li­de­pen­sion samt præmie­fri­ta­gelse fra den 1. januar 2014, efter hun pådrog sig en hjer­ne­rystelse under en fodboldkamp.

 

SLOG HOVED OG SKULDER UNDER EN FODBOLDKAMP

En kvinde var i april 2011 til træning med sit fodbold­hold. Her skulle der spil­les kamp. Under kampen blev hun fældet og faldt og slog hoved og skul­der mod jorden.

I dagene efter begyndte hun at lide af hoved­pine, kvalme og svimmelhed.

Hun blev syge­meldt af sin læge, og efter aftale med hendes chef, blev det beslut­tet, at hun skulle vente med at genop­tage sit arbejde, til hun fik det bedre.  Men symp­to­merne forsvandt ikke, og i juni 2011 blev hun fyret.

 

HJERNERYSTELSE

Kort efter uhel­det opsøgte kvin­den et privat­ho­spi­tal, der konsta­te­rede, at hun havde symp­to­mer på en hjernerystelse.

Symp­to­merne blev senere også bekræf­tet af vurde­rin­ger på Rigs­ho­spi­ta­let, hvoraf det i novem­ber 2012 blev konsta­te­ret, at hun havde en hjer­ne­rystelse af sværere grad.

En neuro­p­sy­ko­lo­gisk vurde­ring fra maj 2013 kunne tilmeld konklu­dere, at hendes erhverv­sevne var nedsat i bety­de­lig grad.

 

AFVIST AF SELSKAB OG ANKENÆVN

Kvin­dens forsik­rings­sel­skab valgte i decem­ber 2011 at yde midler­ti­dig dækning og at udbe­tale ydel­ser med henvis­ning til, at kvin­dens erhverv­sevne var nedsat med mindst halv­de­len i hendes hidti­dige erhverv.

Men den 1. januar 2014 vurde­rede selska­bet kvin­dens gene­relle erhverv­sevne og fandt, at den gene­relle erhverv­sevne ikke var nedsat med halv­de­lene eller mere, hvil­ket var krite­riet under forsik­rin­gen. Selska­bet stop­pede derfor med at udbe­tale ydel­ser til kvinden.

Kvin­den valgte efter­føl­gende at indbringe afgø­rel­sen for Anke­næv­net for Forsik­ring, der dog gav selska­bet medhold i dets vurdering.

Heref­ter hjalp vi kvin­den med at anlægge en retssag.

 

BYRETTENS AFGØRELSE

Byret­ten fandt, at selska­bet skal aner­kende, at kvin­den er beret­ti­get til fort­sat fuld inva­li­de­pen­sion samt præmie­fri­ta­gelse efter den 1. januar 2014, og at hun fort­sat er beret­ti­get til ydel­ser fremover.

I sin begrun­delse henvi­ser byret­ten bl.a. til neuro­p­sy­ko­lo­gi­ske, psyki­a­tri­ske, og neuro­lo­gi­ske vurde­rin­ger samt udta­lel­ser fra Retslæ­ge­rå­det, der samlet dokumenterer:

  • At der er tids­mæs­sigt sammen­fald  mellem ulyk­ken og kvin­dens symptomer,
  • At hun ved ulyk­ken fik en hjer­ne­rystelse (postcom­mo­tio­nelt syndrom),
  • At hendes tilstand er varig og statio­nær og uden tegn på forbedring,
  • At hendes symp­to­mer vil bestå uanset jobfunktion,
  • At hun er blevet arbejds­prø­vet i over­ens­stem­mel­ser med de regler og retnings­linjer, der gælder her,
  • At der ikke er grund­lag for at antage, at arbejds­prøv­nin­gen ikke har været rime­lig, rele­vant eller tilstræk­ke­lig, eller ikke har tilgo­de­set hendes skåne­be­hov, og
  • At hendes erhverv­sevne er nedsat i bety­de­lig grad.

Deru­d­over henvi­ser retten til kvin­dens kommu­nale ressour­ce­for­løb, der fra peri­o­den juni 2014 – juni 2017 viste, at hun maksi­malt kan arbejde i 6 ½ — 7 timer om ugen, og at hun ikke er i stand til at øge sin arbejds­tid herudover.

Af den grund fandt retten, at kvin­dens erhverv­sevne er nedsat til halv­de­len eller derun­der, hvil­ket desu­den støt­tes af, at hun fik tilkendt fleksjob i april 2018.

Selska­bet har anket byret­tens dom til landsretten.

 

KONTAKT

Spørgs­mål til sagen eller tab af erhverv­sevne forsik­rin­ger gene­relt kan rettes til advo­kat Gert Willer­s­lev, der førte sagen for kvinden.

Læs også om