Tab af erhvervsevne

SAGER OM TAB AF ERHVERVSEVNE 

Hos Elmer Advokater har vi med årene opbygget en særlig viden og erfaring med sager vedrørende tab af erhvervsevne.

Sagerne er dels ført for privatpersoner, hvor vi har sikret udbetaling af beløb ved tab af erhvervsevne/invaliditet; dels er sagerne ført for arbejdsgivere, hvor den sygdomsramtes ansættelsesforhold er blevet fastholdt mod at arbejdsgiveren får udbetalt forsikringsydelsen.

I begge tilfælde kan vi om nødvendigt føre din/jeres sag for Ankenævnet for Forsikring eller for domstolene. Du kan finde mere information om vores forsikringsretlige rådgivning på vores side om forsikringssager.

 

PRIVATPERSONERS RET TIL YDELSER VED TAB AF ERHVERVSEVNE

Hvis du mister en del af din erhvervsevne, kan du efter forsikringen være berettiget til både erhvervsevnetabsydelse, præmiefritagelse og invalidesum.

  • Erhvervsevnetabsydelse, som også kaldes invalideydelse eller invaliditetsydelse, er et fast månedlig beløb, som du får udbetalt, indtil du er berettiget til alderspension.
  • Invalidesum er derimod et engangsbeløb, som ofte først udbetales, når invaliditeten har varet uafbrudt i et år.
  • Og præmiefritagelse betyder, at selskabet betaler præmien for dig, så pensionsordningen holdes ved lige, uden at du selv indbetaler til ordningen.

 

DU SKAL BEVISE, AT DIN ERHVERVSEVNE ER NEDSAT

For at opnå ret til ydelser for tab af erhvervsevne skal du bevise, at din erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller en tredjedel. Her er det meget vigtigt at skelne mellem dit generelle– og konkrete tab.

Mange tror fejlagtigt, at deres potentielle ret til ydelser for tab af erhvervsevne tager udgangspunkt i en vurdering af, hvor meget erhvervsevnen konkret er nedsat i forhold til det arbejde og den løn, som man havde inden erhvervsevne blev nedsat.

Men sådan anskuer selskaberne det ikke. De ser i stedet på, hvor meget din erhvervsevne er nedsat generelt set – hvilket er en normal betingelse for de fleste tab af erhvervsevne forsikringer.

Det vil sige, at de ser på, om du er ude af stand til at tjene mere end halvdelen eller en tredjedel af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder som dig.

Du er derfor forpligtet til at give selskabet de oplysninger, som er nødvendige for at bedømme erhvervsnedsættelsen, ligesom selskabet også kan forlange, at du bliver undersøgt af en læge.

Da bedømmelsen af den generelle erhvervsevnenedsættelse således er en helhedsvurdering af en lang række forhold, kan der opstå uenighed om, hvorvidt du opfylder betingelserne for opnå dækning under forsikringen. Og tilsvarende kan det ske, at selskabet bringer en løbende ydelse til ophør, fordi selskabet mener, at du har afgivet urigtige oplysninger, eller at du har genvundet din erhvervsevne.

I disse tilfælde har vi stor erfaring og succes med, at hjælpe klienter i deres videre forløb mod selskabet.

Har du brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder.

 

ARBEJDSGIVERES RET TIL YDELSER VED TAB AF ERHVERVSEVNE

Der er også tilfælde, hvor arbejdsgiver kan været berettiget ydelser ved tab af erhvervsevne, hvis en medarbejders erhvervsevne nedsætte.

Mange forsikringer indeholder nemlig vilkår om, at erhvervsevnetabsydelsen kan udbetales til arbejdsgiveren, hvis ansættelsesforholdet fastholdes, og hvis arbejdsgiveren fortsat betaler fuld løn til medarbejderen.

På den måde kompenseres arbejdsgiveren økonomisk for medarbejderens nedsatte erhvervsevne, ligesom medarbejderen undgår at blive afskediget og bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

I disse situationer har medarbejderen og arbejdsgiveren derfor en fælles interesse i at indrette sig på sådan en måde, at ansættelsesforhold kan fastholdes, og at erhvervsevnetabsydelsen kan udbetales til arbejdsgiveren.

Arbejdsgiverens ret til udbetaling af erhvervsevnetabsydelse kan desuden være betinget af, at der efter forsikringsselskabet vurdering er et fastholdelseshensyn overfor medarbejderen på den enkelte arbejdsplads.

 

DET TYPISKE SAGSFORLØB

Det kan være svært at danne sig et overblik over, hvordan en typisk sag forløber. Derfor har vi lavet denne forløbsbeskrivelse, der giver et overblik over de typiske faser i sager om tab af erhvervsevne. Her finder du også information om, hvordan vi kan hjælpe.

 

Advokat Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev