Tab af erhvervsevne

TAB AF ERHVERVSEVNE FORSIKRING 

En tab af erhverv­sevne forsik­ring sikrer dig økono­misk, hvis du mister en del af din erhverv­sevne som følge af alvor­lig sygdom eller en ulykke.

Din erhverv­sevne skal typisk være nedsat med halv­de­len eller en tred­je­del, før du kan have ret til dækning.

Selvom det lyder simpelt, er sand­he­den, at sager om tab af erhverv­sevne er kompli­ce­rede. Og ofte kræver de lange forhand­lin­ger med forsik­rings­sel­ska­bet.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi opbyg­get en særlig erfa­ring med sager om tab af erhverv­sevne. Vi kender selska­berne og deres advo­ka­ter, og de kender os. Derfor har vi gode erfa­rin­ger med at sikre resul­ta­ter for privat­per­so­ner, selv­stæn­dige og virk­som­he­der uden unødige tvister.

Har du spørgs­mål eller brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakte os på +45 33676770 eller gw@elmer-adv.dk. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

 

HVILKE YDELSER KAN DU FÅ?

Vurde­rer selska­bet, at du har krav på dækning, kan du være beret­ti­get til både erhverv­sev­ne­tab­sy­delse, inva­li­desum og præmie­fri­ta­gelse.

  • Erhverv­sev­ne­tab­sy­delse, også kaldet inva­li­dey­delse, er et fast måned­lig beløb, du får udbe­talt, indtil du er beret­ti­get til alder­s­pen­sion.
  • Inva­li­desum er et engangs­be­løb, som ofte først udbe­ta­les, når inva­li­di­te­ten har varet uafbrudt i et år.
  • Præmie­fri­ta­gelse sikrer, at din forsikrings- og pensions­ord­ning holdes ved lige, uden du selv indbe­ta­ler til ordnin­gen.

 

SÅDAN VURDERES DIN ERHVERVSEVNE

De fleste tror, at et erhverv­sev­ne­tab vurde­res ved at se på, hvor meget erhverv­sev­nen konkret er nedsat i forhold til det arbejde og den løn, som man havde inden sygdom­men og eller ulyk­ken.

Men sådan vurde­rer selska­berne det ikke.

Selska­berne ser i stedet på, hvor meget din erhverv­sevne er nedsat gene­relt set.

Det bety­der, at de sammen­lig­ner dig med fuldt erhvervs­dyg­tige perso­ner med lignende uddan­nelse og alder som dig. Og hvis de efter denne sammen­lig­ning vurde­rer, at din erhverv­sevne er nedsat med halv­de­len eller en tred­je­del, er du beret­ti­get til dækning.

 

NÅR FORSIKRINGSSELSKABET STOPPER UDBETALING AF YDELSER

Flere forsik­rings­kun­der ople­ver, at deres forsik­rings­sel­skab plud­se­lig stop­per med at udbe­tale ydel­ser for tab af erhverv­sevne – også selvom udbe­ta­lin­gen har fore­gået i flere år.

Ofte sker det, da selska­bet mener, at forsik­rings­kun­den har genvun­det sin erhverv­sevne, hvor­for vedkom­mende ikke længere er beret­ti­get til dækning.

Det er dog langt fra altid tilfæl­det, at selska­bet har ret. Men for mange privat­per­so­ner kan det være svært at modbe­vise.

I dette tilfælde har vi hjul­pet en lang række klien­ter med fort­sat at sikre deres dækning.

 

OVERVÅGNING AF FORSIKRINGSKUNDER

I flere sager, hvor selska­bet stop­per med at yde dækning ved tab af erhverv­sevne, har selska­bet benyt­tet over­våg­nings­ma­te­ri­ale som bevis.

Der er eksem­pel­vis tale om opta­gel­ser fra indkøb, fitnes­scen­te­ret eller oplys­nin­ger fra inter­net­tet m.m.

Vi er grund­læg­gende skep­ti­ske over for selska­ber­nes brug af over­våg­ning. Dels kan det være kræn­kende, dels giver det et unuan­ce­ret billede af den enkel­tes reelle situ­a­tion.

Har dit selska­bet fore­ta­get over­våg­ning af dig, er du velkom­men til at kontakte os og få vurde­ret dine mulig­he­der.

Læs også mere om emnet, som vi har skre­vet om i vores forsikrings­retlige maga­sin, perspek­tiv.

 

SÆRLIGE BETINGELSER FOR SELVSTÆNDIGE

Betin­gel­serne for dækning ved tab af erhverv­sevne er som udgangs­punkt de samme for selv­stæn­dige. Det hand­ler om at bevise, at erhverv­sev­nen er nedsat med halv­de­len eller en tred­je­del.

Men sager for privat­per­so­ner og selv­stæn­dige er alli­ge­vel forskel­lige.

Vi ople­ver nemlig, at selska­berne kan afvise at yde dækning, hvis selska­bet kan se, at den selv­stæn­di­ges virk­som­hed – trods en person­lig nedsat erhverv­sevne — fort­sat skaber indtje­ning.

Såle­des vil selska­bet ofte afvise af yde den selv­stæn­dige erhvervs­dri­vende dækning ved tab af erhverv­sevne, hvis selska­bet kan se, at vedkom­mende kan trække beløb ud af sin virk­som­hed.

Men der er forskel på indtje­nings­evne og erhverv­sevne. Og selvom den selv­stæn­di­ges forret­ning fort­sat gene­rer indtægt, så ændrer det ikke på, at den selv­stæn­di­ges erhverv­sevne er nedsat.

Er du blevet mødt med lignende afvis­ning fra selska­bet, er du velkom­men til at kontakte os for en drøf­telse af dine mulig­he­der.

 

NÅR ARBEJDSGIVER HAR RET TIL FORSIKRINGSYDELSEN

Hvis en medar­bej­ders erhverv­sevne nedsæt­tes, kan der være tilfælde, hvor arbejds­gi­ver er beret­ti­get til medar­bej­de­rens forsik­ring­sy­del­ser.

Mange forsik­rin­ger inde­hol­der vilkår om, at erhverv­sev­ne­tab­sy­del­sen kan udbe­ta­les til arbejds­gi­ve­ren, hvis ansæt­tel­ses­for­hol­det fast­hol­des, og hvis arbejds­gi­ve­ren fort­sat beta­ler fuld løn til medar­bej­de­ren.

På den måde kompen­se­res arbejds­gi­ve­ren økono­misk for medar­bej­de­rens nedsatte erhverv­sevne, lige­som medar­bej­de­ren undgår at blive afske­di­get og beva­rer sin tilknyt­ning til arbejds­mar­ke­det.

Såle­des kan der være fælles inter­esse i at indrette sig på en sådan måde, at ansæt­tel­ses­for­hol­det fast­hol­des mod at forsik­ring­sy­del­sen udbe­ta­les til arbejds­gi­ve­ren.

 

KONTAKT

Vores advo­ka­ter er speci­a­li­ster i forsik­rings­sa­ger og har over de senere år opbyg­get en helt særlig erfa­ring med sager om tab af erhverv­sevne. Vi kan derfor sikre dig en rådgiv­ning, der kombi­ne­rer en speci­a­li­se­ret indsigt i forsik­rings­ret­ten samt en bred læge­fag­lige viden, der er vigtig i denne type sager.

Har du derfor spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os for en ufor­plig­tende drøf­telse af dine mulig­he­der.

Beslut­ter du efter­føl­gende, at vi skal hjælpe dig videre, afta­ler vi i fælles­skab rammerne for vores arbejde.

Det koster derfor ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

 

Advokat Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

Husk følgende

At det er dig, der skal doku­men­tere, at der er sket en skade, som er dækket af forsik­rin­gen.


At du altid skal anmelde skaden til forsik­rings­sel­ska­bet.


At du skal regi­strere dit syge­fra­vær, hvis du er forsik­ret mod tab af erhverv­sevne. Kontakt også din læge og kommu­nen, hvis du ikke længere kan udføre dit arbejde.


At du kan klage over en afgø­relse til forsik­rings­sel­ska­bets egen klage­in­stans eller ved Anke­næv­net for Forsik­ring – vi hjæl­per gerne med begge dele.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev