Tab af erhvervsevne forsikring

Tab af erhverv­sevne forsik­rin­gen er typisk opret­tet som led i din pensions­ord­ning og sikrer dig økono­misk, hvis du mister en bety­de­lig del af din erhverv­sevne som følge af sygdom eller ulykke.

Forsik­rin­gen dækker deri­mod ikke, hvis din erhverv­sevne er nedsat af soci­ale, prak­ti­ske eller andre årsa­ger end sygdom og ulykke.

Din erhverv­sevne skal normalt være nedsat med halv­de­len eller to tred­je­dele, før du er beret­ti­get til dækning. Du er derfor ikke beret­ti­get til dækning ved tab af erhverv­sevne, så længe du stadig får fuld løn fra din arbejdsgiver.

Sager om ret til dækning ved erhverv­sev­ne­tab kan være kompli­ce­rede og kræver ofte lange forhand­lin­ger med forsikringsselskabet.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi opbyg­get en særlig erfa­ring med sager om tab af erhverv­sevne. Vi kender selska­berne og deres advo­ka­ter, og de kender os. Vi har derfor gode erfa­rin­ger med at skabe resul­ta­ter for privat­per­so­ner, selv­stæn­dige og virk­som­he­der uden unødige tvister.

Har du spørgs­mål eller brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakte os på +45 33676770 eller gw@elmer-adv.dk. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Hvilke ydelser kan du få?

Vurde­rer selska­bet, at du har ret til dækning, kan du være beret­ti­get til erhverv­sev­ne­tab­sy­delse, præmie­fri­ta­gelse og invalidesum.

  • Erhverv­sev­ne­tab­sy­delse, også kaldet inva­li­dey­delse, er et fast måned­lig beløb, du får udbe­talt, indtil du er beret­ti­get til alderspension.
  • Præmie­fri­ta­gelse bety­der, at selska­bet over­ta­ger beta­lin­gen af dine udgif­ter til præmie i den peri­ode, din erhverv­sevne er nedsat. Din forsikrings- og pensions­ord­ning holdes ved lige, uden du selv indbe­ta­ler til ordningen.
  • Inva­li­desum er et engangs­be­løb, som typisk udbe­ta­les, når erhverv­sev­ne­ta­bet er varigt og har varet uafbrudt i et år.

Sådan vurderes din erhvervsevne

Når selska­bet skal vurdere din erhverv­sevne, ser selska­bet først på, hvor mange timer du kan arbejde, henset til dine helbreds­mæs­sige begræns­nin­ger og mulige hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger. Dernæst ser selska­bet på, hvor meget du vil være i stand til at tjene ved at arbejde. Det vil fremgå af forsik­rings­be­tin­gel­serne, om offent­lige ydel­ser skal medreg­nes, når selska­bet vurde­rer, hvor meget du er i stand til at tjene.

Den skøn­nede indtje­ning sammen­hol­des heref­ter med, hvor meget raske perso­ner med samme alder og uddan­nel­ses­mæs­sige baggrund typisk tjener i det område, du bor. Hvis du kun er i stand til at tjene mindre end halv­de­len af, hvad sådanne sammen­lig­ne­lige perso­ner typisk tjener, er din erhverv­sevne nedsat med mindst halvdelen.


Vurdering af generelt og fagspecifikt erhvervsevnetab 

Det mest normale er, at selska­bet vurde­rer din gene­relle erhverv­sevne. Her ser selska­bet på, hvilke typer af jobs du med rime­lig­hed kan vare­tage henset til dine gener. Dernæst ser selska­bet på, hvor mange timer du kan arbejde, og hvor meget du kan tjene.

Det ses dog også, at forsik­rin­gen dækker din fagspe­ci­fikke erhverv­sevne. I så fald vurde­rer selska­bet, hvor meget du er i stand til at arbejde og tjene inden­for dit hidti­dige eller beslæg­tede erhverv.

 

Midlertidig vurdering af erhvervsevnetab

I star­ten af en syge­pe­ri­ode kan det være vanske­ligt at vurdere, om dit erhverv­sev­ne­tab bliver varigt, eller om du senere kan vende tilbage til dit hidti­dige job. I denne situ­a­tion fore­ta­ger selska­bet ofte en midler­ti­dig vurde­ring af din erhverv­sevne. Her bliver der taget udgangs­punkt i, hvor meget du kan arbejde i dit hidti­dige job, lige­som ved vurde­rin­gen af den fagspe­ci­fikke erhvervsevne.

Den midler­ti­dige vurde­ring af dit erhverv­sev­ne­tab er som oftest begræn­set til 18 måne­der. Når den tids­be­græn­sede, midler­ti­dige peri­ode udlø­ber, eller din tilstand forin­den er blevet statio­nær, fore­ta­ger selska­bet en vurde­ring af din gene­relle erhvervsevne.

Udbe­ta­lin­gen af løbende ydel­ser begyn­der normalt først, når karen­s­ti­den er udlø­bet. Karen­s­ti­den er typisk 3 måne­der, men kan også være længere.

 

Vurdering af betingelser for dækning ved tab af erhvervsevne

Vurde­rin­gen af, om du opfyl­der forsik­rin­gens betin­gel­ser for dækning ved erhverv­sev­ne­tab, er skøns­mæs­sig og fore­ta­ges navn­lig på grund­lag af læge­lige, økono­mi­ske og kommu­nale oplys­nin­ger. Det er helt sædvan­ligt, at selska­bet indhen­ter én eller flere speci­al­læ­ge­er­klæ­rin­ger, som udar­bej­des på baggrund af en under­sø­gelse af og samtale med dig. 

Kommu­nens vurde­ring af din arbejd­s­evne har ofte stor betyd­ning for forsik­rings­sel­ska­bets vurde­ring af din erhverv­sevne efter forsik­rin­gen. Det er imid­ler­tid ikke afgø­rende for din ret til forsik­rings­dæk­ning, om du f.eks. er blevet tilkendt fleksjob eller førtids­pen­sion. Krite­ri­erne for at opnå forsik­rings­dæk­ning og for at opnå fleksjob eller førtids­pen­sion er nemlig forskel­lige. Det kommu­nale arbejd­s­ev­ne­be­greb er bredere end det forsikrings­retlige erhverv­sev­ne­be­greb, idet arbejd­s­ev­ne­be­gre­bet tager andre forhold end de rent helbreds­mæs­sige i betragtning.

Det er som udgangs­punkt dig som forsik­rings­ta­ger, der har bevis­byr­den for, at du opfyl­der forsik­rin­gens betin­gel­ser for dækning ved tab af erhvervsevne.

 

Overvågning af forsikringskunder

I stadig flere sager, hvor selska­bet stand­ser dækning ved erhverv­sev­ne­tab, benyt­ter selska­bet over­våg­nings­ma­te­ri­ale som bevis.

Ofte har selska­bet video­fil­met forsik­rings­ta­ge­rens daglige færden og har indsam­let oplys­nin­ger om forsik­rings­ta­ge­ren på inter­net­tet, navn­lig fra soci­ale medier.

Forsik­rings­sel­ska­ber­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion, Forsik­ring & Pension, har udar­bej­det et såkaldt ”Kodeks for særlig under­sø­gelse af forsik­rings­sa­ger”link. Det er beskre­vet i dette kodeks, at selska­berne kan iværk­sætte en nærmere under­sø­gelse af forsik­rings­ta­ge­ren, hvis der under sags­be­hand­lin­gen opstår mistanke om forsøg på forsikringssvindel.

I givet fald skal selska­berne anvende under­sø­gel­ses­me­to­der af mindst mulig indgri­bende karak­ter. Perso­nob­ser­va­tion må kun anven­des, når der fore­lig­ger velbe­grun­det mistanke om, at kunden har afgi­vet urig­tige oplys­nin­ger eller har fortiet oplys­nin­ger af afgø­rende betyd­ning for sagen.

Endvi­dere må perso­nob­ser­va­tion kun anven­des, når øvrige, mindre indgri­bende, under­sø­gel­ses­me­to­der er udtømt uden resul­tat, eller når det efter en konkret vurde­ring skøn­nes, at mindre indgri­bende under­sø­gel­ses­me­to­der vil være åben­bart utilstrækkelige.

Perso­nob­ser­va­tion skal fore­ta­ges med omhu og må ikke virke foru­lem­pende eller truende over for den observerede.

Elmer Advo­ka­ter er grund­læg­gende skep­ti­ske over for selska­ber­nes brug af over­våg­ning. Dels kan over­våg­ning være unød­ven­dig og unødigt kræn­kende; dels giver over­våg­ning ofte et unuan­ce­ret og  misfor­stået billede af forsik­rings­ta­ge­rens hele situation.

Har dit selska­bet fore­ta­get over­våg­ning af dig, er du velkom­men til at kontakte os og få vurde­ret din rets­stil­ling og dine muligheder.

Læs også mere om emnet, som vi har skre­vet om i vores forsikrings­retlige maga­sin, perspek­tiv.

 

Særlige betingelser for selvstændige ved tab af erhvervsevne

Betin­gel­serne for dækning ved tab af erhverv­sevne er som udgangs­punkt de samme for selv­stæn­dige: det gælder om at bevise, at erhverv­sev­nen er nedsat med halv­de­len eller to tredjedele.

Men sager for privat­per­so­ner og selv­stæn­dige er alli­ge­vel på visse punk­ter forskellige.

Vi ople­ver nemlig ofte, at selska­berne afvi­ser at yde dækning, hvis selska­bet kan se, at den selv­stæn­di­ges virk­som­hed fort­sat skaber indtje­ning, selvom forsik­rings­ta­ge­rens person­lige erhverv­sevne er nedsat.

Såle­des vil selska­bet ofte afvise af yde den selv­stæn­dige erhvervs­dri­vende dækning ved erhverv­sev­ne­tab, hvis selska­bet kan se, at vedkom­mende får udbe­talt beløb fra virk­som­he­den i form af løn eller udbytte.

Både Anke­næv­net for Forsik­ring og domsto­lene har dog slået fast, at der ved vurde­rin­gen af erhverv­sev­ne­ta­bet skal lægges vægt på forsik­rings­ta­ge­rens arbejds­re­la­te­rede indtje­ning. Deri­mod skal der ikke lægges vægt på indtæg­ter, der kan henfø­res til inve­ste­rin­ger og udbytte som ejer.

Er du blevet mødt med lignende afvis­ning fra selska­bet, er du velkom­men til at kontakte os for en drøf­telse af dine muligheder.

 

Når arbejdsgiver har ret til forsikringsydelsen

Når en medar­bej­ders erhverv­sevne nedsæt­tes, kan der være tilfælde, hvor arbejds­gi­ver er beret­ti­get til at få udbe­talt medar­bej­de­rens erhvervsevnetabsydelser.

Mange forsik­rin­ger inde­hol­der nemlig vilkår om, at erhverv­sev­ne­tab­sy­del­sen kan udbe­ta­les til arbejds­gi­ve­ren, hvis ansæt­tel­ses­for­hol­det fast­hol­des, og hvis arbejds­gi­ve­ren fort­sat beta­ler fuld løn til medarbejderen.

På den måde kompen­se­res arbejds­gi­ve­ren økono­misk for medar­bej­de­rens nedsatte erhverv­sevne, lige­som medar­bej­de­ren undgår at blive afske­di­get og beva­rer sin tilknyt­ning til arbejdsmarkedet.

Arbejds­gi­ve­ren og medar­bej­de­ren har derfor en fælles inter­esse i at indrette sig på en sådan måde, at ansæt­tel­ses­for­hol­det fast­hol­des, selvom medar­bej­de­ren er syg, mod at arbejds­gi­ve­ren får udbe­talt forsikringsydelsen.

 

få hjælp til din forsikringssag

Elmer Advo­ka­ter er speci­a­li­ster i forsik­rings­sa­ger og har over en årrække opbyg­get en helt særlig erfa­ring med sager om forsik­rings­dæk­ning ved erhverv­sev­ne­tab. Vi kan sikre dig en rådgiv­ning, der kombi­ne­rer speci­a­li­se­ret indsigt i forsik­rings­ret­ten med en bred læge­fag­lige og økono­misk viden, som kan være afgø­rende i denne type sager.

Har du derfor spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os for en ufor­plig­tende drøf­telse af dine muligheder.

Beslut­ter du efter­føl­gende, at vi skal hjælpe dig videre, afta­ler vi i fælles­skab rammerne for vores arbejde.

Det koster derfor ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Husk følgende

At det er dig, der skal doku­men­tere, at der er sket en skade, som er dækket af forsikringen. 


At du altid skal anmelde skaden til forsikringsselskabet. 


At du skal regi­strere dit syge­fra­vær, hvis du er forsik­ret mod tab af erhverv­sevne. Kontakt også din læge og kommu­nen, hvis du ikke længere kan udføre dit arbejde. 


At du kan klage over en afgø­relse til forsik­rings­sel­ska­bets egen klage­in­stans eller ved Anke­næv­net for Forsik­ring – vi hjæl­per gerne med begge dele. 


Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev