fbpx

Tab af erhvervsevne forsikring

Tab af erhvervsevne forsikringen er typisk oprettet som led i din pensionsordning og sikrer dig økonomisk, hvis du mister en betydelig del af din erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke.

Forsikringen dækker derimod ikke, hvis din erhvervsevne er nedsat af sociale, praktiske eller andre årsager end sygdom og ulykke.

Din erhvervsevne skal normalt være nedsat med halvdelen eller to tredjedele, før du er berettiget til dækning. Du er derfor ikke berettiget til dækning ved tab af erhvervsevne, så længe du stadig får fuld løn fra din arbejdsgiver.

Sager om ret til dækning ved erhvervsevnetab kan være komplicerede og kræver ofte lange forhandlinger med forsikringsselskabet.

Hos Elmer Advokater har vi opbygget en særlig erfaring med sager om tab af erhvervsevne. Vi kender selskaberne og deres advokater, og de kender os. Vi har derfor gode erfaringer med at skabe resultater for privatpersoner, selvstændige og virksomheder uden unødige tvister.

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte os på +45 33676770 eller gw@elmer-adv.dk. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Hvilke ydelser kan du få?

Vurderer selskabet, at du har ret til dækning, kan du være berettiget til erhvervsevnetabsydelse, præmiefritagelse og invalidesum.

  • Erhvervsevnetabsydelse, også kaldet invalideydelse, er et fast månedlig beløb, du får udbetalt, indtil du er berettiget til alderspension.
  • Præmiefritagelse betyder, at selskabet overtager betalingen af dine udgifter til præmie i den periode, din erhvervsevne er nedsat. Din forsikrings- og pensionsordning holdes ved lige, uden du selv indbetaler til ordningen.
  • Invalidesum er et engangsbeløb, som typisk udbetales, når erhvervsevnetabet er varigt og har varet uafbrudt i et år.

Sådan vurderes din erhvervsevne

Når selskabet skal vurdere din erhvervsevne, ser selskabet først på, hvor mange timer du kan arbejde, henset til dine helbredsmæssige begrænsninger og mulige hjælpeforanstaltninger. Dernæst ser selskabet på, hvor meget du vil være i stand til at tjene ved at arbejde. Det vil fremgå af forsikringsbetingelserne, om offentlige ydelser skal medregnes, når selskabet vurderer, hvor meget du er i stand til at tjene.

Den skønnede indtjening sammenholdes herefter med, hvor meget raske personer med samme alder og uddannelsesmæssige baggrund typisk tjener i det område, du bor. Hvis du kun er i stand til at tjene mindre end halvdelen af, hvad sådanne sammenlignelige personer typisk tjener, er din erhvervsevne nedsat med mindst halvdelen.


Vurdering af generelt og fagspecifikt erhvervsevnetab

Det mest normale er, at selskabet vurderer din generelle erhvervsevne. Her ser selskabet på, hvilke typer af jobs du med rimelighed kan varetage henset til dine gener. Dernæst ser selskabet på, hvor mange timer du kan arbejde, og hvor meget du kan tjene.

Det ses dog også, at forsikringen dækker din fagspecifikke erhvervsevne. I så fald vurderer selskabet, hvor meget du er i stand til at arbejde og tjene indenfor dit hidtidige eller beslægtede erhverv.

 

Midlertidig vurdering af erhvervsevnetab

I starten af en sygeperiode kan det være vanskeligt at vurdere, om dit erhvervsevnetab bliver varigt, eller om du senere kan vende tilbage til dit hidtidige job. I denne situation foretager selskabet ofte en midlertidig vurdering af din erhvervsevne. Her bliver der taget udgangspunkt i, hvor meget du kan arbejde i dit hidtidige job, ligesom ved vurderingen af den fagspecifikke erhvervsevne.

Den midlertidige vurdering af dit erhvervsevnetab er som oftest begrænset til 18 måneder. Når den tidsbegrænsede, midlertidige periode udløber, eller din tilstand forinden er blevet stationær, foretager selskabet en vurdering af din generelle erhvervsevne.

Udbetalingen af løbende ydelser begynder normalt først, når karenstiden er udløbet. Karenstiden er typisk 3 måneder, men kan også være længere.

 

Vurdering af betingelser for dækning ved tab af erhvervsevne

Vurderingen af, om du opfylder forsikringens betingelser for dækning ved erhvervsevnetab, er skønsmæssig og foretages navnlig på grundlag af lægelige, økonomiske og kommunale oplysninger. Det er helt sædvanligt, at selskabet indhenter én eller flere speciallægeerklæringer, som udarbejdes på baggrund af en undersøgelse af og samtale med dig.

Kommunens vurdering af din arbejdsevne har ofte stor betydning for forsikringsselskabets vurdering af din erhvervsevne efter forsikringen. Det er imidlertid ikke afgørende for din ret til forsikringsdækning, om du f.eks. er blevet tilkendt fleksjob eller førtidspension. Kriterierne for at opnå forsikringsdækning og for at opnå fleksjob eller førtidspension er nemlig forskellige. Det kommunale arbejdsevnebegreb er bredere end det forsikringsretlige erhvervsevnebegreb, idet arbejdsevnebegrebet tager andre forhold end de rent helbredsmæssige i betragtning.

Det er som udgangspunkt dig som forsikringstager, der har bevisbyrden for, at du opfylder forsikringens betingelser for dækning ved tab af erhvervsevne.

 

Overvågning af forsikringskunder

I stadig flere sager, hvor selskabet standser dækning ved erhvervsevnetab, benytter selskabet overvågningsmateriale som bevis.

Ofte har selskabet videofilmet forsikringstagerens daglige færden og har indsamlet oplysninger om forsikringstageren på internettet, navnlig fra sociale medier.

Forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension, har udarbejdet et såkaldt ”Kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager”link. Det er beskrevet i dette kodeks, at selskaberne kan iværksætte en nærmere undersøgelse af forsikringstageren, hvis der under sagsbehandlingen opstår mistanke om forsøg på forsikringssvindel.

I givet fald skal selskaberne anvende undersøgelsesmetoder af mindst mulig indgribende karakter. Personobservation må kun anvendes, når der foreligger velbegrundet mistanke om, at kunden har afgivet urigtige oplysninger eller har fortiet oplysninger af afgørende betydning for sagen.

Endvidere må personobservation kun anvendes, når øvrige, mindre indgribende, undersøgelsesmetoder er udtømt uden resultat, eller når det efter en konkret vurdering skønnes, at mindre indgribende undersøgelsesmetoder vil være åbenbart utilstrækkelige.

Personobservation skal foretages med omhu og må ikke virke forulempende eller truende over for den observerede.

Elmer Advokater er grundlæggende skeptiske over for selskabernes brug af overvågning. Dels kan overvågning være unødvendig og unødigt krænkende; dels giver overvågning ofte et unuanceret og  misforstået billede af forsikringstagerens hele situation.

Har dit selskabet foretaget overvågning af dig, er du velkommen til at kontakte os og få vurderet din retsstilling og dine muligheder.

Læs også mere om emnet, som vi har skrevet om i vores forsikringsretlige magasin, perspektiv.

 

Særlige betingelser for selvstændige ved tab af erhvervsevne

Betingelserne for dækning ved tab af erhvervsevne er som udgangspunkt de samme for selvstændige: det gælder om at bevise, at erhvervsevnen er nedsat med halvdelen eller to tredjedele.

Men sager for privatpersoner og selvstændige er alligevel på visse punkter forskellige.

Vi oplever nemlig ofte, at selskaberne afviser at yde dækning, hvis selskabet kan se, at den selvstændiges virksomhed fortsat skaber indtjening, selvom forsikringstagerens personlige erhvervsevne er nedsat.

Således vil selskabet ofte afvise af yde den selvstændige erhvervsdrivende dækning ved erhvervsevnetab, hvis selskabet kan se, at vedkommende får udbetalt beløb fra virksomheden i form af løn eller udbytte.

Både Ankenævnet for Forsikring og domstolene har dog slået fast, at der ved vurderingen af erhvervsevnetabet skal lægges vægt på forsikringstagerens arbejdsrelaterede indtjening. Derimod skal der ikke lægges vægt på indtægter, der kan henføres til investeringer og udbytte som ejer.

Er du blevet mødt med lignende afvisning fra selskabet, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder.

 

Når arbejdsgiver har ret til forsikringsydelsen

Når en medarbejders erhvervsevne nedsættes, kan der være tilfælde, hvor arbejdsgiver er berettiget til at få udbetalt medarbejderens erhvervsevnetabsydelser.

Mange forsikringer indeholder nemlig vilkår om, at erhvervsevnetabsydelsen kan udbetales til arbejdsgiveren, hvis ansættelsesforholdet fastholdes, og hvis arbejdsgiveren fortsat betaler fuld løn til medarbejderen.

På den måde kompenseres arbejdsgiveren økonomisk for medarbejderens nedsatte erhvervsevne, ligesom medarbejderen undgår at blive afskediget og bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiveren og medarbejderen har derfor en fælles interesse i at indrette sig på en sådan måde, at ansættelsesforholdet fastholdes, selvom medarbejderen er syg, mod at arbejdsgiveren får udbetalt forsikringsydelsen.

 

få hjælp til din forsikringssag

Elmer Advokater er specialister i forsikringssager og har over en årrække opbygget en helt særlig erfaring med sager om forsikringsdækning ved erhvervsevnetab. Vi kan sikre dig en rådgivning, der kombinerer specialiseret indsigt i forsikringsretten med en bred lægefaglige og økonomisk viden, som kan være afgørende i denne type sager.

Har du derfor spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Beslutter du efterfølgende, at vi skal hjælpe dig videre, aftaler vi i fællesskab rammerne for vores arbejde.

Det koster derfor ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Husk følgende

At det er dig, der skal dokumentere, at der er sket en skade, som er dækket af forsikringen.


At du altid skal anmelde skaden til forsikringsselskabet.


At du skal registrere dit sygefravær, hvis du er forsikret mod tab af erhvervsevne. Kontakt også din læge og kommunen, hvis du ikke længere kan udføre dit arbejde.


At du kan klage over en afgørelse til forsikringsselskabets egen klageinstans eller ved Ankenævnet for Forsikring – vi hjælper gerne med begge dele.


Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev