Tab af erhvervsevne

SAGER OM TAB AF ERHVERVSEVNE FORSIKRING

Hos Elmer Advokater har vi med årene opbygget en særlig viden og erfaring med forsikringssager vedrørende tab af erhvervsevne.

Sagerne er dels ført for privatpersoner, hvor vi har sikret udbetaling af beløb ved tab af erhvervsevne/invaliditet; dels er sagerne ført for arbejdsgivere, hvor den sygdomsramtes ansættelsesforhold er blevet fastholdt mod at arbejdsgiveren får udbetalt forsikringsydelsen.

I begge tilfælde kan vi om nødvendigt føre din/jeres sag for Ankenævnet for Forsikring eller for domstolene.

 

DÆKNING VED TAB AF ERHVERVSEVNE

Hvis du mister en del af din erhvervsevne, kan du efter forsikringen være berettiget både til erhvervsevnetabsydelse, præmiefritagelse og invalidesum.

  • Erhvervsevnetabsydelse, som også kaldes invalideydelse eller invaliditetsydelse, er et fast månedlig beløb, som du får udbetalt, indtil du er berettiget til alderspension.
  • Invalidesum er derimod et engangsbeløb, som ofte først udbetales, når invaliditeten har varet uafbrudt i et år.
  • Og præmiefritagelse betyder, at selskabet betaler præmien for dig, så pensionsordningen holdes ved lige, uden at du selv indbetaler til ordningen.

 

DU SKAL BEVISE, AT DIN ERHVERVSEVNE ER NEDSAT

For at opnå ret til erhvervsevnetabsydelse, invalidesum og præmiefritagelse er det normalt en betingelse, at den generelle erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller en tredjedel.

Ved vurderingen af den generelle erhvervsevne, ser man på, om du er ude af stand til at tjene mere end halvdelen eller en tredjedel af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Du er derfor forpligtet til at give selskabet de oplysninger, som er nødvendige for at bedømme erhvervsevnenedsættelsen. Selskabet kan derfor også forlange, at du bliver undersøgt af en læge.

Da bedømmelsen af den generelle erhvervsevnenedsættelse er en helhedsvurdering af en lang række forhold, kan der opstå uenighed om, hvorvidt du opfylder betingelserne for at opnå dækning under forsikringen.

Tilsvarende kan det ske, at selskabet bringer en løbende ydelse til ophør, fordi selskabet mener, at du har afgivet urigtige oplysninger, eller at du har genvundet din erhvervsevne.

 

NÅR ARBEJDSGIVER FASTHOLDER DEN SYGDOMSRAMTE I ARBEJDE

Med henblik på at fastholde den erhvervsevnetabsramte lønmodtager i arbejde, indeholder mange forsikringer vilkår om, at erhvervsevnetabsydelsen kan udbetales til arbejdsgiveren, hvis ansættelsesforholdet fastholdes, og hvis arbejdsgiveren fortsat betaler fuld løn til lønmodtageren. På denne måde kompenseres arbejdsgiveren økonomisk for lønmodtagerens nedsatte erhvervsevne, og lønmodtageren kan undgå at blive afskediget.

 

FÆLLES INTERESSE

Arbejdsgiverens ret til udbetaling af erhvervsevnetabsydelse kan desuden være betinget af, at der efter forsikringsselskabets vurdering er et fastholdelseshensyn overfor lønmodtageren på den enkelte arbejdsplads.

I disse situationer har lønmodtageren og arbejdsgiveren derfor en fælles interesse i at indrette sig på en sådan måde, at ansættelsesforholdet kan fastholdes, og at erhvervsevnetabsydelsen kan udbetales til arbejdsgiveren.

 

DET TYPISKE SAGSFORLØB

Det kan naturligt være svært at danne sig et overblik over, hvordan en typisk sag forløber. Derfor har vi lavet denne forløbsbeskrivelse, der giver et overblik over de typiske faser i sager om tab af erhvervsevne. Her finder du også information om, hvordan vi kan hjælpe.

 

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev