Fra afslag på erstatning efter hjernerystelse til 65 % erstatning for erhvervsevnetab

Anke­sty­rel­sen har efter rets­sag og svar fra Retslæ­ge­rå­det ophæ­vet en afgø­relse fra juli 2014 om afslag på erstat­ning for tab af erhverv­sevne til en tidli­gere bevæ­gel­ses­pæ­da­gog. Fore­gå­ende afgø­relse er nu erstat­tet med afgø­relse om ret til 65 procent i løbende erstat­ning for tab af erhverv­sevne gældende fra decem­ber 2012.

 

Et uheld under gymnastiktime

Tilbage i okto­ber 2010 kom den davæ­rende bevæ­gel­ses­pæ­da­gog til skade under arbejde. I forbin­delse med en gymna­stik­time fik hun vendt sig om, men ikke regi­stre­ret en søjle, som hun heref­ter løb ind i. Hun var kortva­rigt besvi­met. Arbejds­gi­ver anmeldte en bræk­ket næse og hjernerystelse.

Kvin­den måtte efter­føl­gende syge­melde sig. Hun ople­vede stigende gener fra nakken og næsen og fik tilmed gener i form blandt andet svim­mel­hed, tinni­tus samt hukommelses- og koncentrationsproblemer.

Hun forsøgte at vende tilbage til sit hidti­dige arbejde. Både på deltid og i prak­tik­for­løb, men måtte opgive.  Hun gennem­gik årene efter også øvrige arbejds­prøv­nin­ger, hvor­ef­ter kommu­nen vurde­rede, at hun have et bety­de­ligt skåne­hen­syn, herun­der behov for hvil og nedsat arbejds­tid til omkring 10–11 timer om ugen.

Ved afgø­relse af 27. august 2013 vurde­rede Arbejds­ska­desty­rel­sen (nu Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­for­sik­ring), at kvin­den var beret­ti­get til løbende erstat­ning for tab af erhverv­sevne på 15 procent fra juli 2012.

 

Afgørelsen blev påklaget

I juli 2014 traf Anke­sty­rel­sen afgø­relse om afslag på erstat­ning for tab af erhverv­sevne og lagde vægt på, at kvin­dens skade udgjorde et let traume uden straks­symp­to­mer, og at trau­met var af beske­den art.

Anke­sty­rel­sen fandt ikke årsags­sam­men­hæng mellem arbejds­ska­den og kvin­dens gener fra nakken, næsen og kognitivt.

Tvisten angik såle­des, om der er årsags­sam­men­hæng mellem arbejds­ska­den og kvin­dens gener fra nakken  samt hendes kogni­tive gener

 

Retslægerådets udtalelser

Sagen blev fore­lagt Retslæ­ge­rå­det, der vurde­rede, at der var en sand­syn­lig årsags­sam­men­hæng mellem ulyk­ken og de hukommelses- og koncen­tra­tions­pro­ble­mer, kvin­den ople­vede.  Retslæ­ge­rå­det angav, at krite­ri­erne for hjer­ne­rystelse var opfyldt i og med der var beskre­vet traume mod hove­det, påvi­se­lig bule og kortva­rigt bevidstløshed.

Yder­li­gere anførte Retslæ­ge­rå­det: ”at støjover­følsom­hed, svim­mel­hed, forvær­ring i kogni­tive klager, foku­se­rings­van­ske­lig­hed, tinni­tus, træt­hed, tanke­tom­hed og inter­mit­te­rende føle­for­styr­rel­ser ikke nødven­dig­vis alene kan tilskri­ves ulyk­ken, men at ulyk­ken har været en sand­syn­lig medvir­kende årsag til symp­to­mer­nes opståen”

 

Den nye afgørelse

På baggrund af Retslæ­ge­rå­dets udta­lel­ser fandt Anke­sty­rel­sen ikke grund­lag for at opret­holde deres tidli­gere vurde­ring, men fast­satte nu erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­nin­gen til 65 % midler­ti­digt med tilba­ge­vir­kende kraft fra decem­ber 2012.

 

Kommentar

Retslæ­ge­rå­dets udta­lelse er anven­de­lig i forhold til vurde­rin­gen også i andre sager. Hvis der skal etab­le­res en sammen­hæng mellem hoved­skade og kogni­tive gener har det væsent­lig betyd­ning om der har været bevidsthedstab.

 

Søren Kjær Jensen

Partner