Højesteret har stadfæstet Østre Landsrets dom af 2. marts 2011 i en sag, hvor en anvist stilling til en tjenestemandsansat overlærer ikke fandtes passende. Hun havde derfor ret til rådighedsløn

Som følge af delvis nedlæg­gelse af den skole, hvor hun var ansat som speciallærer, og hvor hun navn­lig under­vi­ste børn med særlige tale­for­styr­rel­ser, var A blevet afske­di­get, men var efter­føl­gende blevet anvist en stil­ling som lærer på en anden skole i regio­nen, hvor hun skulle under­vise børn med gene­relle udvik­lings­van­ske­lig­he­der. Det pågæl­dende arbejde inde­bar, at speci­al­læ­re­ren ikke kunne bruge sin speci­elle uddan­nelse. Deru­d­over ville det pågæl­dende arbejde være præget af en række prak­tisk beto­nede funk­tio­ner bestå­ende i mere omfat­tende hjælp til børne­nes pleje. Højeste­ret fastslog, at den anvi­ste stil­ling ikke var passende, jf. tjene­ste­mands­lo­vens § 12, som fandt tilsva­rende anven­delse, og at A derfor fort­sat var beret­ti­get til rådig­heds­løn, jf. tjene­ste­mands­lo­vens § 32.

Østre Lands­rets dom er omtalt på vores hjem­meside her.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum pb@elmer-adv.dk, der førte sagen for Danmarks Lærerfore­ning.