Principiel erstatningssag om personskade får stor betydning for mange skadelidte.

Med dommen af 30. septem­ber 2014 ændrer Højeste­ret både Byrettens- og Østre Lands­rets domme, der begge havde frifun­det Topdan­mark for at betale erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for følger efter ulykke i 2005. Sagen var — efter at være ført af en anden advo­kat — af speci­a­list­fir­maet Elmer & Part­nere (advo­kat Karsten Høj) indbragt for Højeste­ret med særlig tilla­delse fra Proces­be­vil­lingsnæv­net, fordi sagens problem­stil­lin­ger blev anset for prin­ci­pi­elle og af betyd­ning for andre sager. Dommen sikrer, at erstat­nings­ansvars­lo­vens regel om genop­ta­gelse af afslut­tede sager bliver forstået, som det var menin­gen, da den blev ændret i 2002. Formå­let var i højere grad end efter den tidli­gere retstil­stand at tilgo­dese de skade­lidte, der trods en skade genop­ta­ger et arbejde, og som så senere må erkende, at de ikke kan klare det i fuldt omfang.

Faktum

Sagen om erstat­ning blev afslut­tet i somme­ren 2006; kun godt et år efter skadens indtræ­den. Den skade­lidte havde da fort­sat store helbreds­mæs­sige proble­mer. En arbejds­prøv­ning viste, at han kun kunne arbejde ca. 20 timer med lettere pedel­ar­bejde, men han fandt alli­ge­vel selv et fuld­tids­ar­bejde til normal løn. Arbej­det, der fore­gik om natten og bestod i over­våg­ning af en maskine, var utvivl­s­omt meget skån­somt med mulig­hed for hvil m.m. og uden fysi­ske krav af betyd­ning. Skade­lidte havde tidli­gere haft flere godt lønnede jobs som ufag­lært, men han var, da skaden skete uden arbejde. Da han nu havde genop­ta­get et arbejde i ”fuldt omfang”, ville Topdan­mark ikke betale erstat­ning for tab af erhverv­sevne. Det accep­te­rede han efter lidt skri­veri mellem hans davæ­rende advo­kat og selska­bet. Efter godt 2 år blev jobbet nedlagt, han blev flyt­tet til andet mere krævende arbejde, som han ikke kunne klare og det førte til en syge­mel­ding. Den ihær­dige mand fandt igen selv et nyt arbejde, men efter 7–8 måne­der blev han afske­di­get fra det. Efter yder­li­gere afkla­ring og forsøg på at arbejde fik han i 2011 tilkendt fleksjob.

Da han i 2010 kontak­tede Topdan­mark for at få sagen genop­ta­get, afvi­ste de det med den begrun­delse, at der ikke var skete ændrin­ger i hans forhold, som ikke kunne forud­ses, da sagen blev afslut­tet. Deres syns­punkt var såle­des, at det tab, han havde i 2010/2011, havde han reelt alle­rede i 2006, da sagen blev afslut­tet. Da sagen blev anlagt senere i 2010 påstod Topdan­mark oveni, at kravet var foræl­det, da der var gået mere end 5 år fra skadens indtræden.

Resultat

Byret­ten afvi­ste hans krav udeluk­kende med henvis­ning til foræl­delse. Østre Lands­ret mente, at kravet var uberet­ti­get både på grund af foræl­delse, og fordi betin­gel­serne for genop­ta­gelse ikke var opfyldt. Højeste­ret afvi­ser begge indsi­gel­ser over­for kravet og dømmer Topdan­mark ud fra, hvad nogen vil kalde en klas­sisk formåls­for­tolk­ning af genop­ta­gel­ses­reg­len, såle­des som den blev udfor­met ved lovæn­drin­gerne i 2002. Dommen med tilhø­rende unde­rin­stans­domme kan læses her.

Kommentar

Det er en af de meget vigtige Højeste­rets­domme, der sikrer, at lovgi­vers inten­tio­ner, om hvor­dan personska­de­er­stat­ning skal tilken­des de skade­lidte, fast­hol­des. Havde sagen fået det modsatte resul­tat, havde det haft den konse­kvens, at man i mange tilfælde ikke vil kunne afslutte en sag, selvom den skade­lidte igen er i arbejde. Det ville have ført til mange unød­ven­dige sags­an­læg for at afbryde foræl­del­ses­fri­sten. Dommen viser også, at lovfor­tolk­ning hører til i Højesteret.

Kontakt kan rettes til advo­kat Karsten Høj, der som anført over­tog sagen i Højeste­ret. På vores side om personskade, kan du læse mere om vores arbejde med denne type sager.