Intel-dommens rækkevidde

HK har i Højeste­ret netop vundet Intel-sagen — en prin­ci­piel sag om retten til at beholde aktie­op­tio­ner ved fratræ­delse i multi-nationale koncer­ner (se særskilt omtale i nyhe­den af 24. novem­ber 2004).

Den 1. juli 2004 ændrede Rege­rin­gen reglerne og fik vedta­get den nye aktie­op­tions­lov. Advo­kat Jacob Golds­ch­midt fra advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere, der for HK førte Intel-sagen i Højeste­ret, vil rede­gøre for dommens række­vide og gøre status på øvrige afgø­rel­ser på områ­det og den nye lov.

Alle, der arbej­der med rådgiv­ning om ansæt­tel­ses­ret og aktie­op­tio­ner, og andre inter­es­se­rede, indby­des til fyraf­tens­møde i HK huset Weide­kamps­gade 8, 2300 Køben­havn S tors­dag den 9. decem­ber 2004, kl. 16.30 — 18.00. HK vil være vært ved en sandwich, øl, vand eller et glas vin.

Tilmel­ding bedes sendt til 441gr@hk.dk, senest den 7. dec.