Juraprofessor fastslår: Brud på loven i behandlingen af veteraners psykiske arbejdsskadesager

I en ny analyse af hjemvendte vete­ra­ners psyki­ske arbejds­ska­desa­ger rettes der – igen – alvor­lig kritik mod arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes behand­ling af sagerne.

Behand­lin­gen kriti­se­res for ikke at følge gældende ret, og ifølge profes­sor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers er fejl­ene så mange, at man burde gennemgå de under­søgte sager med afslag på ny.

Profes­soren, der er forsker i erstat­nings­ret ved Køben­havns Univer­si­tet, har lavet den juri­di­ske analyse for fonden Soldaterlegatet.

Han har ud af et sagskom­pleks på 693 sager analy­se­ret 45 sager og fundet fejl i 20 af sagerne.

 

Stiller krav der ikke har hjemmel i lovgivningen

Ifølge jurapro­fes­sor Andreas Bloch Ehlers har adskil­lige tidli­gere udsendte solda­ter med PTSD fået afslag på erstat­ning på et ulov­ligt grundlag.

Han konklu­de­rer i sin analyse kort sagt, at der ved arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes bevis­be­døm­melse stil­les stren­gere krav, end der er hjem­mel til i lovgiv­nin­gen, hvad angår:

  • de belast­nin­ger som solda­ten skal have været ude for
  • bevi­set for belast­nin­gerne og
  • bevi­set for den tids­mæs­sige sammen­hæng mellem belast­ning og sygdom

Om bevi­set for den tids­mæs­sige sammen­hæng siger Andreas Bloch Ehlers til Berling­ske den 7. okto­ber 2019:

”Gene­relt set lægger man for stor vægt på solda­tens egne erklæ­rin­ger, altså lige når solda­ten er kommet hjem. Proble­met er, at fortræng­ning netop er et symp­tom på PTSD. Samti­dig lægges der for lidt vægt på forkla­rin­ger fra solda­tens pårø­rende, såsom ægte­fæl­ler og venner, der har meget tæt kend­skab til solda­ten. Og der lægges for lidt vægt på de medi­cin­ske erklæ­rin­ger, herun­der især de såkaldte second opinion-erklæringer.”

 

Politiske initiativer har ikke løst problemerne

Resul­ta­terne af analy­sen viser, at der trods poli­ti­ske initi­a­ti­ver som særloven og den sene­ste vete­ran­pakke fort­sat er store proble­mer, når det kommer til behand­lin­gen af vete­ra­ners psyki­ske arbejdsskadesager.

Ifølge advo­kat Birgitte Filten­borg, der er en af de førende advo­ka­ter på vete­ra­n­om­rå­det, er jurapro­fes­sorens juri­di­ske analyse et værdi­fuldt og vigtigt bidrag til kvali­fi­ce­rin­gen af myndig­he­der­nes behand­ling af veteransagerne.

”Jeg håber virke­lig, at den her uvil­dige juri­di­ske analyse vil blive læst indgå­ende af alle ansatte i Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring og Anke­sty­rel­sen, for desværre er der et behov for opkva­li­fi­ce­ring. Som jurapro­fes­soren også skri­ver i sin afslut­ning: ”Det synes […] oplagt, at såvel de mate­ri­elle som de bevis­mæs­sige regler på områ­det klar­gø­res for myndig­he­derne, da dette i alle tilfælde er en forud­sæt­ning for, at sagerne kan blive afgjort i over­ens­stem­melse med loven.” ”

Birgitte Filten­borg tilføjer:

”Hvis jeg her skal frem­hæve noget særligt, så er det, at myndig­he­derne ikke har forstået at eller i hvert fald ikke anven­der særlovens § 2, stk. 1, nr. 3) som en legal bevis­re­gel, der begræn­ser dem i deres bevis­be­døm­melse af den tids­mæs­sige sammen­hæng mellem belast­ning og sygdom. Hele formå­let med særloven er, at lovgi­ver har ønsket, at bevi­set for tids­mæs­sig sammen­hæng skal kunne føres med en psyki­a­trisk speci­al­læ­ge­er­klæ­ring, der er udstedt senere end 6 måne­der efter belast­nin­gens ophør, og hvori det erklæ­res, at den under­søgte person lider af PTSD, og at sygdom­men er opstået i tilknyt­ning til og som følge af udsen­del­sen som soldat.

- En sådan speci­al­læ­ge­er­klæ­ring skal vægtes meget tungt bevis­mæs­sigt efter særloven og tungere end efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. Når myndig­he­derne ikke gør det, ja så har det jo desværre heller ikke haft nogen effekt, at vores poli­ti­kere med den sene­ste vete­ran­pakke afsatte et milli­onbe­løb til second opinion-speciallægeerklæringer, eller for den sags skyld at Anke­sty­rel­sen blev sat til at lave en under­sø­gelse af prak­sis på området.

- Derfor er jeg også glad for at konsta­tere, at beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren på baggrund af jurapro­fes­sorens analyse har meddelt, at han vil indkalde Folke­tin­gets partier til en drøf­telse af sagen. Men jeg må sige, at vores tålmo­dig­hed med myndig­he­derne er ved at være opbrugt, og Elmer Advo­ka­ter agter nu at indbringe en sag for domsto­lene til prin­ci­piel belys­ning af anven­del­sen af særlovens legale bevisregel.”

Læs Solda­ter­le­ga­tets omtale af den nye under­sø­gelse her, hvor rappor­ten om den juri­di­ske analyse og den empi­ri­ske rapport også kan læses.

 

Kontakt

Even­tu­elle spørgs­mål kan rettes til advo­ka­terne Birgitte Filten­borg eller Karsten Høj.

 

 

Birgitte Filtenborg

Advokat

Læs også om