Juraprofessor fastslår: Brud på loven i behandlingen af veteraners psykiske arbejdsskadesager

I en ny ana­ly­se af hjemvend­te vete­ra­ners psy­ki­ske arbejds­ska­desa­ger ret­tes der – igen – alvor­lig kri­tik mod arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes behand­ling af sager­ne.

Behand­lin­gen kri­ti­se­res for ikke at følge gæl­den­de ret, og iføl­ge pro­fes­sor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers er fejl­e­ne så mange, at man burde gen­nem­gå de under­søg­te sager med afslag på ny.

Pro­fes­soren, der er for­sker i erstat­nings­ret ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, har lavet den juri­di­ske ana­ly­se for fon­den Sol­da­ter­le­ga­tet.

Han har ud af et sagskom­pleks på 693 sager ana­ly­se­ret 45 sager og fun­det fejl i 20 af sager­ne.

 

Stiller krav der ikke har hjemmel i lovgivningen

Iføl­ge jurapro­fes­sor Andreas Bloch Ehlers har adskil­li­ge tid­li­ge­re udsend­te sol­da­ter med PTSD fået afslag på erstat­ning på et ulov­ligt grund­lag.

Han kon­klu­de­rer i sin ana­ly­se kort sagt, at der ved arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes bevis­be­døm­mel­se stil­les stren­ge­re krav, end der er hjem­mel til i lov­giv­nin­gen, hvad angår:

  • de belast­nin­ger som sol­da­ten skal have været ude for
  • bevi­set for belast­nin­ger­ne og
  • bevi­set for den tids­mæs­si­ge sam­men­hæng mel­lem belast­ning og syg­dom

Om bevi­set for den tids­mæs­si­ge sam­men­hæng siger Andreas Bloch Ehlers til Ber­ling­s­ke den 7. okto­ber 2019:

”Gene­relt set læg­ger man for stor vægt på sol­da­tens egne erklæ­rin­ger, altså lige når sol­da­ten er kom­met hjem. Pro­ble­met er, at fortræng­ning netop er et symp­tom på PTSD. Sam­ti­dig læg­ges der for lidt vægt på for­kla­rin­ger fra sol­da­tens pårø­ren­de, såsom ægte­fæl­ler og ven­ner, der har meget tæt kend­skab til sol­da­ten. Og der læg­ges for lidt vægt på de medi­cin­ske erklæ­rin­ger, her­un­der især de såkald­te second opinion-erklæringer.”

 

Politiske initiativer har ikke løst problemerne

Resul­ta­ter­ne af ana­ly­sen viser, at der trods poli­ti­ske ini­ti­a­ti­ver som sær­loven og den sene­ste vete­ran­pak­ke fort­sat er store pro­ble­mer, når det kom­mer til behand­lin­gen af vete­ra­ners psy­ki­ske arbejds­ska­desa­ger.

Iføl­ge advo­kat Bir­git­te Fil­ten­borg, der er en af de før­en­de advo­ka­ter på vete­ra­n­om­rå­det, er jurapro­fes­sorens juri­di­ske ana­ly­se et vær­di­fuldt og vig­tigt bidrag til kva­li­fi­ce­rin­gen af myn­dig­he­der­nes behand­ling af vete­ransa­ger­ne.

”Jeg håber vir­ke­lig, at den her uvil­di­ge juri­di­ske ana­ly­se vil blive læst ind­gå­en­de af alle ansat­te i Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring og Anke­sty­rel­sen, for desvær­re er der et behov for opkva­li­fi­ce­ring. Som jurapro­fes­soren også skri­ver i sin afslut­ning: ”Det synes […] oplagt, at såvel de mate­ri­el­le som de bevis­mæs­si­ge reg­ler på områ­det klar­gø­res for myn­dig­he­der­ne, da dette i alle til­fæl­de er en for­ud­sæt­ning for, at sager­ne kan blive afgjort i over­ens­stem­mel­se med loven.” ”

Bir­git­te Fil­ten­borg til­fø­jer:

”Hvis jeg her skal frem­hæ­ve noget sær­ligt, så er det, at myn­dig­he­der­ne ikke har for­stå­et at eller i hvert fald ikke anven­der sær­lovens § 2, stk. 1, nr. 3) som en legal bevis­re­gel, der begræn­ser dem i deres bevis­be­døm­mel­se af den tids­mæs­si­ge sam­men­hæng mel­lem belast­ning og syg­dom. Hele for­må­let med sær­loven er, at lov­gi­ver har ønsket, at bevi­set for tids­mæs­sig sam­men­hæng skal kunne føres med en psy­ki­a­trisk spe­ci­al­læ­ge­er­klæ­ring, der er udstedt sene­re end 6 måne­der efter belast­nin­gens ophør, og hvori det erklæ­res, at den under­søg­te per­son lider af PTSD, og at syg­dom­men er opstå­et i til­knyt­ning til og som følge af udsen­del­sen som sol­dat.

- En sådan spe­ci­al­læ­ge­er­klæ­ring skal væg­tes meget tungt bevis­mæs­sigt efter sær­loven og tun­ge­re end efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. Når myn­dig­he­der­ne ikke gør det, ja så har det jo desvær­re hel­ler ikke haft nogen effekt, at vores poli­ti­ke­re med den sene­ste vete­ran­pak­ke afsat­te et mil­li­onbe­løb til second opinion-speciallægeerklæringer, eller for den sags skyld at Anke­sty­rel­sen blev sat til at lave en under­sø­gel­se af prak­sis på områ­det.

- Der­for er jeg også glad for at kon­sta­te­re, at beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren på bag­grund af jurapro­fes­sorens ana­ly­se har med­delt, at han vil ind­kal­de Fol­ke­tin­gets par­ti­er til en drøf­tel­se af sagen. Men jeg må sige, at vores tål­mo­dig­hed med myn­dig­he­der­ne er ved at være opbrugt, og Elmer Advo­ka­ter agter nu at ind­brin­ge en sag for dom­sto­le­ne til prin­ci­pi­el belys­ning af anven­del­sen af sær­lovens lega­le bevis­re­gel.”

Læs Sol­da­ter­le­ga­tets omta­le af den nye under­sø­gel­se her, hvor rap­por­ten om den juri­di­ske ana­ly­se og den empi­ri­ske rap­port også kan læses.

 

Kontakt

Even­tu­el­le spørgs­mål kan ret­tes til advo­ka­ter­ne Bir­git­te Fil­ten­borg eller Kar­sten Høj.

 

 

Advokat Birgitte Filtenborg

Birgitte Filtenborg

Advokat

Direkte: +45 3367 6773

Advokat Karsten Høj

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785