Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.02.2017

Køregrav var uforsvarligt indrettet - grundejer erstatningsansvarlig

Kathrine Frøkjær


Sagen er ført på vegne Politiforbundet for en politimand, som måtte ophøre med sit arbejde, da han kom alvorligt til skade, fordi han faldt ned i en køregrav under en udrykningsopgave.


Køregraven, der kun var afskærmet med en ca. 50 cm høj betonkant, som var den manden faldt over, blev af by- og landsretten vurderet uforsvarligt indrettet og udgjorde en reel fare for dem, der bevægede sig på området.


 


FALD I FORBINDELSE MED EN BRAND


Sagen omhandler en politimand, der sent en mørk aften i marts blev kaldt ud til en brand på en grundejers ejendom.


På gårdspladsen var der placeret en køregrav, der var afskærmet med en betonkant. På grund af branden var strømmen afbrudt, og det omkringliggende område rundt om bygningen var derfor ikke oplyst. Køregraven var placeret modsatte ende af ejendommen end der hvor branden foregik, som også lå ud til et bevokset og uoplyst areal.


I forbindelse med sikring af værdier, hvor politimanden færdedes på gårdspladsen, overså han i mørket betonkanten og faldt over den og ned i graven, der var ca. 175 cm dyb.


Han pådrog sig blandt andet skader på skulder, nakke og hals og fik efterfølgende gener i form af hukommelses- og koncentrationsbesvær, hvilket førte til hans pensionering senere samme år.


 


KØREGRAVEN UFORSVARLIGT INDRETTET


Under retssagen gjorde forsikringsselskabet blandt andet gældende, at den pågældende køregravs indretning var sædvanlig for den type, og at der findes mange tilsvarende indrettede køregrave.


Men byretten vurderede, at mandens skader var ”en påregnelig følge af ejendommens uforsvarlige indretning, hvorfor sagsøgte som grundejer ifalder et erstatningsansvar”.


Sagen blev anket af forsikringsselskabet, der repræsenterede grundejeren.


STADFÆSTET I ØSTRE LANDSRET


Østre Landsret stadfæstede byrettens dom og tiltrådte, at køregraven udgjorde en reel og forventelig fare, hvorfor grundejeren ifaldt erstatningsansvar.


Landsretten fandt i øvrigt heller ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af erhvervsevnetab, som både i arbejdsskadesagen og efter reglerne i erstatningsansvarsloven var vurderet til 50 % – dette også selvom Retslægerådet ikke med sikkerhed kunne henføre mandens hukommelses- og koncentrationsbesvær til hændelsen.


Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Mie Andersen, som førte sagen på vegne af Politiforbundet for medlemmet.


Nyhed som printvenlig-PDF


Flere nyheder
Om os