Køregrav var uforsvarligt indrettet — grundejer erstatningsansvarlig

Sagen er ført på vegne Poli­ti­for­bun­det for en poli­ti­mand, som måtte ophøre med sit arbejde, da han kom alvor­ligt til skade, fordi han faldt ned i en køre­grav under en udrykningsopgave.

Køre­gra­ven, der kun var afskær­met med en ca. 50 cm høj beton­kant, som var den manden faldt over, blev af by- og lands­ret­ten vurde­ret ufor­svar­ligt indret­tet og udgjorde en reel fare for dem, der bevæ­gede sig på området.

 

FALD I FORBINDELSE MED EN BRAND

Sagen omhand­ler en poli­ti­mand, der sent en mørk aften i marts blev kaldt ud til en brand på en grun­de­jers ejendom.

På gårds­plad­sen var der place­ret en køre­grav, der var afskær­met med en beton­kant. På grund af bran­den var strøm­men afbrudt, og det omkring­lig­gende område rundt om bygnin­gen var derfor ikke oplyst. Køre­gra­ven var place­ret modsatte ende af ejen­dom­men end der hvor bran­den fore­gik, som også lå ud til et bevok­set og uoplyst areal.

I forbin­delse med sikring af værdier, hvor poli­ti­man­den færde­des på gårds­plad­sen, overså han i mørket beton­kan­ten og faldt over den og ned i graven, der var ca. 175 cm dyb.

Han pådrog sig blandt andet skader på skul­der, nakke og hals og fik efter­føl­gende gener i form af hukommelses- og koncen­tra­tions­be­svær, hvil­ket førte til hans pensio­ne­ring senere samme år.

 

KØREGRAVEN UFORSVARLIGT INDRETTET

Under rets­sa­gen gjorde forsik­rings­sel­ska­bet blandt andet gældende, at den pågæl­dende køre­gravs indret­ning var sædvan­lig for den type, og at der findes mange tilsva­rende indret­tede køregrave.

Men byret­ten vurde­rede, at mandens skader var ”en påreg­ne­lig følge af ejen­dom­mens ufor­svar­lige indret­ning, hvor­for sagsøgte som grun­de­jer ifal­der et erstat­nings­ansvar”.

Sagen blev anket af forsik­rings­sel­ska­bet, der repræ­sen­te­rede grundejeren.

STADFÆSTET I ØSTRE LANDSRET

Østre Lands­ret stad­fæ­stede byret­tens dom og tilt­rå­dte, at køre­gra­ven udgjorde en reel og forven­te­lig fare, hvor­for grun­de­je­ren ifaldt erstatningsansvar.

Lands­ret­ten fandt i øvrigt heller ikke grund­lag for at tilsi­de­sætte Arbejds­ska­desty­rel­sens vurde­ring af erhverv­sev­ne­tab, som både i arbejds­ska­desa­gen og efter reglerne i erstat­nings­ansvars­lo­ven var vurde­ret til 50 % — dette også selvom Retslæ­ge­rå­det ikke med sikker­hed kunne henføre mandens hukommelses- og koncen­tra­tions­be­svær til hændelsen.

Spørgs­mål i sagen kan rettes til advo­kat Mie Ander­sen, som førte sagen på vegne af Poli­ti­for­bun­det for medlemmet.

Nyhed som printvenlig-PDF