Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
16.03.2017

Havde 29 fritstillede lærere under lærerlockouten krav på løn?

Kathrine Frøkjær


Pågældende sag omhandler 29 lærere, der var fritstillet under lærerlockouten i 2013. Spørgsmålet var, om de fritstillede lærere i så fald var omfattet af lockouten, og om de var berettiget til løn under lockoutperioden?


 


Lærerlockouten


Lærerlockouten fandt sted fra den 1. april til og med den 26. april 2013. Lockouten var en følge af forgæves overenskomstforhandlinger vedrørende navnlig spørgsmål om lærernes arbejdstid.


En række lærer var på dette tidspunkt fritstillede. Lærerne havde alle indgået individuelle aftaler med deres arbejdsgiver om, at de var fritstillede og modtog løn under fritstillingsperioden, men blev efterfølgende trukket i løn for de 25 dage, som lockouten varede.


Tvisten angik dermed spørgsmålet om, hvorvidt lærerne på trods af de individuelle aftaler om fritstilling var omfattet af lockouten.


 


Arbejdsrettens afgørelse


Den 15. marts 2017 afgjorde Arbejdsretten, at ansættelsesforholdet for de fritstillede lærere fortsat bestod på tidspunktet for og under lockouten, og at lockoutvarslet derfor også omfattede denne gruppe lærere.


Lærernes fritstilling fritog dem alene fra deres arbejdsforpligtelse, mens de øvrige rettigheder og pligter, der følger af ansættelsesforholdet, fortsat bestod.


De fritstillede lærer var derved omfattet af lockouten og havde som følge heraf ikke krav på vederlag for perioden, hvor lockouten varede.


Af præmisserne for afgørelsen fremgår:


“Varslingen af lockouten skete i medfør af § 5 i Hovedaftale af 8. september 2011 mellem Finansministeriet og Lærerens Centralorganisation og CO10-Centralorganisationen af 2010 og § 7 i Hovedaftalen af 5. december 2012 mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation. Det fremgår bl.a. heraf, at parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsning, herunder lockout.


Lockout er i vejledningerne om overenskomstmæssige arbejdskonflikter beskrevet som en eller flere arbejdsgiveres afskedigelser af en flerhed af arbejdstagere eller arbejdsgivernes nægtelse af at modtage disses arbejdskraft, uden at nægtelsen er begrundet i driftsmæssige forhold.


Kommunernes Landsforenings lockout omfattede ansatte lærere.


En fritstillet medarbejder er fortsat ansat hos og aflønnes af sin arbejdsgiver, men medarbejderen er fritaget for at udføre arbejdsopgaver for denne.


Ansættelsesforholdet for de fritstillede lærere bestod således fortsat på tidspunktet for og under lockouten. Selv om en lockout er karakteriseret ved, at arbejdsgiveren kan nægte at modtage de ansattes arbejdskraft, og de fritstillede lærere allerede var fritaget for deres arbejdsforpligtelse, finder Arbejdsretten, at de fritstillede lærere på lige fod med de øvrige ansatte lærere må anses for omfattet af gruppen af ansatte lærere. De var derfor omfattet af lockouten og har som følge heraf ikke krav på vederlag for den periode, hvor lockouten varede.


Moderniseringsstyrelsens lockout omfattede lærere, der var beskæftiget eller senere tiltrådte beskæftigelse.


Arbejdsretten finder, at fritstillede lærere må anses for at være beskæftigede, jf. herved U 1973.303 H, der anvender udtrykkene ansat og beskæftigede synonymt, ligesom der kan henvises til U 2000.504 H, hvorefter en fritstillet medarbejder blev anset for at være i lønnet beskæftigelse hos arbejdsgiveren og dermed omfattet af ulykkesforsikringen for virksomhedens ansatte.


Arbejdsretten finder, at retsstillingen for fritstillede lærere under en lovlig arbejdsstandsning ikke er parallel med den retsstilling, der gælder under en overenskomststridig arbejdsstandsning. Den foreliggende situation er dermed forskellig fra den situation, der forelå i Arbejdsrettens dom af 16. november 2000 (AR1999.894), men parallel med situationen i kendelsen af 3. maj 1999 i faglig voldgift.


Arbejdsgiverens tilkendegivelser over for og aftaler med de enkelte fritstillede lærere om, at de modtog løn under fritstillingen, kan ikke anses for at angå situationen, hvor der gennemføres en lockout”


 


Kontakt


Sagen blev ført af Lærernes Centralorganisation af advokat Peter Breum, til hvem spørgsmål kan rettes. Øvrig information om vores arbejds- og ansættelsesretlige område findes her.


Flere nyheder
Om os