Havde 29 fritstillede lærere under lærerlockouten krav på løn?

Pågæl­dende sag omhand­ler 29 lærere, der var frit­stil­let under lærer­lo­ck­ou­ten i 2013. Spørgs­må­let var, om de frit­stil­lede lærere i så fald var omfat­tet af lock­ou­ten, og om de var beret­ti­get til løn under lockoutperioden?

 

Lærerlockouten

Lærer­lo­ck­ou­ten fandt sted fra den 1. april til og med den 26. april 2013. Lock­ou­ten var en følge af forgæ­ves overenskomst­for­hand­lin­ger vedrø­rende navn­lig spørgs­mål om lærer­nes arbejdstid.

En række lærer var på dette tids­punkt frit­stil­lede. Lærerne havde alle indgået indi­vi­du­elle afta­ler med deres arbejds­gi­ver om, at de var frit­stil­lede og modtog løn under frit­stil­lings­pe­ri­o­den, men blev efter­føl­gende truk­ket i løn for de 25 dage, som lock­ou­ten varede.

Tvisten angik dermed spørgs­må­let om, hvor­vidt lærerne på trods af de indi­vi­du­elle afta­ler om frit­stil­ling var omfat­tet af lockouten.

 

Arbejdsrettens afgørelse

Den 15. marts 2017 afgjorde Arbejds­ret­ten, at ansæt­tel­ses­for­hol­det for de frit­stil­lede lærere fort­sat bestod på tids­punk­tet for og under lock­ou­ten, og at lock­outvars­let derfor også omfat­tede denne gruppe lærere.

Lærer­nes frit­stil­ling fritog dem alene fra deres arbejds­for­plig­telse, mens de øvrige rettig­he­der og plig­ter, der følger af ansæt­tel­ses­for­hol­det, fort­sat bestod.

De frit­stil­lede lærer var derved omfat­tet af lock­ou­ten og havde som følge heraf ikke krav på veder­lag for peri­o­den, hvor lock­ou­ten varede.

Af præmis­serne for afgø­rel­sen fremgår:

“Vars­lin­gen af lock­ou­ten skete i medfør af § 5 i Hoved­af­tale af 8. septem­ber 2011 mellem Finans­mi­ni­ste­riet og Lære­rens Central­or­ga­ni­sa­tion og CO10-Centralorganisationen af 2010 og § 7 i Hoved­af­ta­len af 5. decem­ber 2012 mellem Kommu­ner­nes Lands­for­e­ning og Lærer­nes Central­or­ga­ni­sa­tion. Det frem­går bl.a. heraf, at parterne aner­ken­der hinan­dens ret til at varsle og iværk­sætte arbejds­stands­ning, herun­der lockout.

Lock­out er i vejled­nin­gerne om overenskomst­mæs­sige arbejds­kon­flik­ter beskre­vet som en eller flere arbejds­gi­ve­res afske­di­gel­ser af en fler­hed af arbejds­ta­gere eller arbejds­gi­ver­nes nægtelse af at modtage disses arbejds­kraft, uden at nægtel­sen er begrun­det i drifts­mæs­sige forhold.

Kommu­ner­nes Lands­for­e­nings lock­out omfat­tede ansatte lærere.

En frit­stil­let medar­bej­der er fort­sat ansat hos og afløn­nes af sin arbejds­gi­ver, men medar­bej­de­ren er frita­get for at udføre arbejds­op­ga­ver for denne. 

Ansæt­tel­ses­for­hol­det for de frit­stil­lede lærere bestod såle­des fort­sat på tids­punk­tet for og under lock­ou­ten. Selv om en lock­out er karak­te­ri­se­ret ved, at arbejds­gi­ve­ren kan nægte at modtage de ansat­tes arbejds­kraft, og de frit­stil­lede lærere alle­rede var frita­get for deres arbejds­for­plig­telse, finder Arbejds­ret­ten, at de frit­stil­lede lærere på lige fod med de øvrige ansatte lærere må anses for omfat­tet af grup­pen af ansatte lærere. De var derfor omfat­tet af lock­ou­ten og har som følge heraf ikke krav på veder­lag for den peri­ode, hvor lock­ou­ten varede.

Moder­ni­se­rings­sty­rel­sens lock­out omfat­tede lærere, der var beskæf­ti­get eller senere tilt­rå­dte beskæftigelse.

Arbejds­ret­ten finder, at frit­stil­lede lærere må anses for at være beskæf­ti­gede, jf. herved U 1973.303 H, der anven­der udtryk­kene ansat og beskæf­ti­gede syno­nymt, lige­som der kan henvi­ses til U 2000.504 H, hvor­ef­ter en frit­stil­let medar­bej­der blev anset for at være i lønnet beskæf­ti­gelse hos arbejds­gi­ve­ren og dermed omfat­tet af ulyk­kes­for­sik­rin­gen for virk­som­he­dens ansatte.

Arbejds­ret­ten finder, at rets­stil­lin­gen for frit­stil­lede lærere under en lovlig arbejds­stands­ning ikke er paral­lel med den rets­stil­ling, der gælder under en overenskomst­stri­dig arbejds­stands­ning. Den fore­lig­gende situ­a­tion er dermed forskel­lig fra den situ­a­tion, der forelå i Arbejds­ret­tens dom af 16. novem­ber 2000 (AR1999.894), men paral­lel med situ­a­tio­nen i kendel­sen af 3. maj 1999 i faglig voldgift.

Arbejds­gi­ve­rens tilken­de­gi­vel­ser over for og afta­ler med de enkelte frit­stil­lede lærere om, at de modtog løn under frit­stil­lin­gen, kan ikke anses for at angå situ­a­tio­nen, hvor der gennem­fø­res en lockout”

 

Kontakt

Sagen blev ført af Lærer­nes Central­or­ga­ni­sa­tion af advo­kat Peter Breum, til hvem spørgs­mål kan rettes. Øvrig infor­ma­tion om vores arbejds- og ansæt­tel­ses­ret­lige område findes her.