Lovforslag ændres efter kritik

Justits­mi­ni­ste­ri­ets lovfor­slag om ændrede regler for tabt arbejds­fortje­ne­ste (L 136), som vi flere gange har omtalt (senest ved nyhed af 25. marts 2011, klik her), og som vi har frem­sendt en indgå­ende kritik af (se vores indlæg til rets­ud­val­get her), bliver nu i vidt omfang ændret.

Justits­mi­ni­ster Lars Barfoed udta­ler i en pres­seud­ta­lelse af 7. april 2011, at han vil fore­slå ændrin­ger, der vil medføre “… at der ikke længere (kan) rejses tvivl om, at lovfor­sla­get vil forbedre skade­lid­tes retsstilling.”

I udta­lel­sen hedder det om kritik­ken af lovfor­sla­get bl.a.:

“En del af denne kritik er efter min opfat­telse base­ret på en misfor­stå­else, men for at undgå enhver tvivl har jeg beslut­tet at frem­sætte et ændrings­for­slag, der tyde­lig­gør, at lovfor­sla­get ikke medfø­rer forrin­gel­ser af skade­lid­tes krav på erstat­ning for tabt arbejdsfortjeneste.”

Særligt, for så vidt angår forsla­gets regler om “… adgan­gen til bl.a. at kræve tilba­ge­be­ta­ling hos skade­lidte, har jeg beslut­tet at frem­sætte et ændrings­for­slag om, at disse dele­le­men­ter udgår af lovfor­sla­get, idet der vil være behov for i givet fald at over­veje de pågæl­dende spørgs­mål yderligere.”

I Jylland­spo­stens erhvervs­sek­tion er sagens sene­ste udvik­ling i øvrigt omtalt.

Vi kender endnu ikke det præcise indhold af de omtalte ændringsforslag.

Spørgs­mål om problem­stil­lin­gen kan rettes til Karsten Høj, Søren Kjær Jensen eller Joachim Faber-Rod.