Lovforslag om ændrede regler for tabt arbejdsfortjeneste ind i afgørende fase

Alle­rede ved lovfor­sla­gets (L136) frem­sæt­telse var Elmer & Part­nere særde­les kriti­ske over­for indhol­det (læs tidli­gere nyhed her ), da det udover den nødven­dige ændring til gavn for visse arbejds­ska­dede også inde­hol­der klare og væsent­lige forrin­gel­ser for de skade­lidte helt generelt.

En nærmere gennem­gang har ikke ændret på dette første­hånd­s­ind­tryk; tvær­ti­mod. Det vil ikke kun være de skade­lidte, der må formodes at miste hund­rede milli­o­ner kroner i erstat­ning, men også Staten og kommu­nerne vil være tabere, hvis lovfor­sla­get vedta­ges. Eneste vinder er forsik­rings­sel­ska­berne og andre, der skal betale personskadeerstatning.

Elmer & Part­nere har derfor frem­sendt en rede­gø­relse for lovfor­sla­gets indhold og konse­kven­ser til Folke­tin­gets Rets­ud­valg og udval­gets medlem­mer. Det indgår som bilag 5 og kan ses her.

Samti­dig er vi indbudt til fore­træde for Rets­ud­val­get den 7. april 2011.

I dagens udgave af Jyllands Postens erhvervs­sek­tion (side 8–9) er der en større omtale af Elmer & Part­ne­res kritik af lovforslaget.

Henven­delse om dette emne kan ske til advo­ka­terne Joachim Faber-Rod, Søren Kjær Jensen eller Karsten Høj.