fbpx

MEDLEM AF BUSINESS DANMARK FÅR MEDHOLD I ANKENÆVNET

I en netop afsagt kendelse har Anke­næv­net for Forsik­ring givet et medlem af Busi­ness Danmark medhold i, at han siden den 1. august 2017 har været beret­ti­get til udbe­ta­ling af erhverv­sev­ne­tab­sy­delse og indbe­ta­lings­sik­ring fra sin pensions­for­sik­ring. Endvi­dere er medlem­met sikret, at selska­bet fort­sat skal betale ydel­serne fremover.

 

SAGEN OMHANDLER

Sagen hand­ler om en mand, som i 2015 fik neuro­bor­re­li­ose med ansigts­lam­melse, nedsat kraft i venstre ben og kogni­tive gener i form af træt­hed, øget søvn­be­hov, hoved­pine, koncen­tra­tions­pro­ble­mer, hukom­mel­ses­be­svær og øget stressbarhed.

Efter længere tids sygdom blev manden opsagt fra sit arbejde, og efter en kommu­nal virk­som­heds­prak­tik blev han tilkendt fleksjob med 14 timers arbejde om ugen.

Selska­bet afvi­ste at yde dækning ved tab af erhverv­sevne under mandens pensions­for­sik­ring under henvis­ning til, at han ikke havde godt­gjort, at hans gene­relle erhverv­sevne ud fra en rent helbreds­mæs­sig vurde­ring var nedsat med mindst halv­de­len, hvil­ket var krite­riet under forsikringen.

I sagen havde både en over­læge i infek­tions­me­di­cin og en neuro­p­sy­ko­log vurde­ret, at manden havde bety­de­lige kogni­tive skader, som alle var opstået i rela­tion til neuro­bor­re­li­o­sen. I samråd med selska­bets egen neuro­lo­gi­ske læge­kon­su­lent vurde­rede selska­bet imid­ler­tid, at det ikke var læge­ligt afkla­ret, om mandens gener alene skyld­tes følger efter neuro­bor­re­li­ose, eller om generne skyld­tes belastningssymptomer.

Endvi­dere vurde­rede selska­bet, at manden burde kunne vare­tage et ikke kogni­tivt krævende arbejde med ruti­ne­præ­gede og enkle funk­tio­ner i mere end halv tid.

Med bistand fra sin faglige orga­ni­sa­tion, Busi­ness Danmark, indbragte manden derfor sagen for Anke­næv­net for Forsikring.

 

ANKENÆVNETS KENDELSE

Ved kendelse af 23. januar 2019 gav Anke­næv­net for Forsik­ring manden medhold i, at han havde været beret­ti­get til dækning ved tab af erhverv­sevne under sin forsik­ring siden 1. august 2017.

Anke­næv­net for Forsik­ring henvi­ste til, at manden ifølge sagens læge­lige oplys­nin­ger var funk­tions­be­græn­set på det kogni­tive område i form af træt­hed, øget søvn­be­hov, hoved­pine, koncen­tra­tions­pro­ble­mer, hukom­mel­ses­be­svær og øget stressbarhed.

Endvi­dere henvi­ste nævnet til, at manden havde været jobprø­vet i to forskel­lige afde­lin­ger på sin tidli­gere arbejds­plads, hvor hans skåne­hen­syn var blevet opfyldt, og hvor­ef­ter hans effek­tive arbejds­ind­sats var blevet vurde­ret til 12 timer om ugen.

Ende­lig henvi­ste nævnet til, at kommu­nen har bevil­get manden fleksjob.

Det var derfor Anke­næv­nets vurde­ring, at manden havde bevist, at hans gene­relle erhverv­sevne ud fra en helbreds­mæs­sig vurde­ring var nedsat med mere end halvdelen.

Selska­bet har opfyldt kendel­sen og har efter­be­talt erhverv­sev­ne­tab­sy­delse og indbe­ta­lings­sik­ring fra den 1. august 2017. Endvi­dere skal selska­bet fort­sat betale ydel­serne fremover.

 

KOMMENTARER

Kendel­sen viser, at Anke­næv­net lægger afgø­rende vægt på de fore­lig­gende læge­lige oplys­nin­ger, på resul­ta­tet af arbejds­prøv­nin­gen og på tilken­del­sen af fleksjob.

Deri­mod lægger Anke­næv­net mindre vægt på selska­bets egen vurde­ring af, hvor meget forsik­rings­ta­ge­ren vil kunne arbejde med mindre bela­stende arbejds­op­ga­ver, og på hvad selska­bets interne læge­kon­su­lent vurderer.

 

KONTAKT

Spørgs­mål til sagen eller til tab af erhverv­sevne gene­relt kan rettes til advo­kat Gert Willer­s­lev, der førte sagen for Busi­ness Danmark.

Læs anke­næv­nets kendelse.

Læs også om