Endnu en dom om midlertidig erhvervsevnetabserstatning

Vi har for få uger siden udsendt en nyhed om tre domme om midler­ti­dig erhvervsevnetabserstatning.
Nu kan vi præsen­tere endnu en dom.

Sagen kort fortalt
Retten i Nykø­bing F har nemlig ved dom af 24. februar pålagt Arbejds­ska­desty­rel­sen at aner­kende, at en soci­al­pæ­da­gog er beret­ti­get til midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning på 70 % med virk­ning fra maj 2012 — og ikke blot 65 % med virk­ning fra marts 2013.

Sagen er ført for Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Lands­for­bund, og drejede sig om følgerne efter en vold­sepi­sode, som soci­al­pæ­da­go­gen i sit arbejde med psykisk udvik­lings­hæm­mede havde været udsat for i 2011. Efter længe­re­va­rende syge­mel­ding blev hun opsagt til fratræ­den i forå­ret 2012.

I efter­å­ret 2012 fik hun afslag på mén og erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, men man ville se på sagen igen og i maj 2013 blev hun tilkendt varig méngodt­gø­relse på 15 % — hvil­ket senere blev forhø­jet til 18 %.

I forå­ret 2014 blev erhverv­sev­ne­ta­bet sat til 30 % og efter påklage til 35 %. Den afgø­relse førte til udta­gelse af stæv­ning og efter stæv­ning ændrede Arbejds­ska­desty­rel­sen afgø­rel­sen og tilkendte nu soci­al­pæ­da­go­gen til 65 % med virk­ning fra marts 2013, hvor man mente helbredstil­stan­den var tilstræk­ke­ligt afklaret.

Sammen med SL valgte vi imid­ler­tid at fort­sætte sagen ved retten mod krav om 70 %.

Retten i Nykø­bing F gav os heref­ter medhold i, at erhverv­sev­ne­ta­bet skulle forhø­jes til 70 % og at ydel­sen skulle have virk­ning fra maj 2012 og ikke marts 2013.

Det vides endnu ikke om dommen ankes.

I forhold til de i vores nyhed af 11. februar omtalte domme, kan det oply­ses, at den ene af disse – dommen fra Randers – er anket af Anke­sty­rel­sen til Landsretten.

Kontakt
Yder­li­gere oplys­nin­ger kan fås hos Søren Kjær Jensen skj@elmer-adv.dk, der har ført sagen for SL på vegne socialpædagogen.

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om