TO SAGER GENOPTAGET OM MIDLERTIDIGT ERHVERVSEVNETAB

Tilbage i februar vars­lede vi flere sager om forkerte afgø­rel­ser vedrø­rende midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab. Dengang under­stre­gede vi, at der desværre er alt for mange afgø­rel­ser truf­fet på baggrund af ”forsig­tige skøn” – hvil­ket i flere tilfælde bety­der afgø­rel­ser med for lille en erstatning.

Nu tyde­lig­gør to nye sager, at der stadig opstår fejl i afgø­rel­serne om midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab. I den ene sag er erhverv­sev­ne­ta­bet forhø­jet fra 35 % til 75 %. Og i den anden sag blev det forhø­jet fra mindre end 15 % til mellem 25 % og 65 % alt afhæn­gig af den skade­lid­tes aktu­elle mulig­he­der for indtægt i de rele­vante perioder.

 

ET OVERFALD

Den første sag omhand­ler en social- og sund­heds­hjæl­per, der i 2009 blev udsat for et over­fald på sit arbejde og som udvik­lede kroni­ske psyki­ske følger heraf. Efter længere tids syge­mel­ding genop­tog hun sit arbejde på nedsat tid. Hun endte dog med at blive opsagt og forsøgte flere gange at finde andet egnet job. De psyki­ske følger efter over­fal­det betød imid­ler­tid, at hun havde væsent­lige skåne­vil­kår, og en speci­al­læ­ge­er­klæ­ring vurde­rede i 2012, at hun rent faktisk var uden rest­er­hverv­sevne. Hun var ind og ud af syge­dag­pen­ge­sy­ste­met og senere syge­meldt på kontanthjælp.

Anke­sty­rel­sen tilkendte hende i afgø­relse fra januar 2016 et midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab på 35 %.

 

SKUB OG TRÆK AF HOSPITALSENG

Den anden sag omhand­ler en servi­ceas­si­stent på Odense Univer­si­tets­ho­spi­tal, som kom til skade i 2007 på sit arbejde. Hun skulle trække en tung el-seng ud af en eleva­tor. I sengen lå en patient, der vejede 130 kg. Det var svært at få sengen ud af eleva­to­ren. Træk­ket inde­bar derfor mange vrid, og hun fik ved træk­ket et smæld i ryggen med efter­føl­gende konstante smerter.

Hendes forløb efter skaden bød på syge­mel­ding og opsi­gelse. Hun star­tede deref­ter i et reva­li­de­rings­for­løb som konto­ras­si­stent, men blev i 2012 igen syge­meldt grun­det stadigt vedva­rende rygs­mer­ter, hvor­ef­ter hun over­gik til syge­dag­penge. Hun endte med at få bevil­get et mini­fleksjob med en effek­tiv arbejds­tid på 3 timer ugentligt.

I afgø­relse fra januar 2015 vurde­rede Anke­sty­rel­sen, at hendes midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab var mindre end 15 %.

 

GENOPTAGELSE EFTER STÆVNING

I begge sager stæv­nede vi på vegne af FOA som manda­tar for de skade­lidte Anke­sty­rel­sen med påstand om væsent­lig højere erhverv­sev­ne­tab som følge af arbejds­ska­derne. Og i begge tilfælde genop­tog Anke­sty­rel­sen sagerne og traf afgø­relse om at forhøje deres midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab fra henholds­vis 35 % til 75 % samt fra mindre end 15 % til mellem 25 % og 65 %.

Det er i den forbin­delse tanke­væk­kende, at vi (også i begge sager) forin­den havde sendt et udkast af stæv­nin­gerne til styrel­sen, uden at dette dog havde ført til en genop­ta­gelse af sagerne. Til gengæld bad Anke­sty­rel­sen i begge sager (efter sags­an­læg) med det samme retten om udsæt­telse og traf derpå en ny afgø­relse. Altså inden der blev udar­bej­det svar­skrift i retssagerne.

 

HVORFOR NYE AFGØRELSER?

Som vi poin­te­r­ede i februar, så træf­fes der stadig for mange afgø­rel­ser, der afgø­res med for lille en erstat­ning. Disse sene­ste to sager under­stre­ger problematikken.

Sagerne er eksem­pel på, at arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne i mange tilfælde skøns­mæs­sigt fast­sæt­ter erhverv­sev­ne­tab ud fra et ønske om et ”forsig­tigt skøn”, fordi man finder det usik­kert, hvis ikke den skade­lidte er ende­ligt afklaret.

Derved lader man så at sige skade­lidte bære risi­koen for usik­ker­he­den på grund af den mang­lende ende­lige afkla­ring. Dette er hver­ken i over­ens­stem­melse med arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 12 og § 17 eller Højeste­rets praksis.

Et midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab skal fast­sæt­tes ud fra en vurde­ring af skade­lid­tes aktu­elle mulig­he­der for at oppe­bære en indtægt – og uden hensyn­ta­gen til skade­lid­tes forven­tede mulig­hed for indtje­ning efter et afkla­rings­for­løb – herun­der et revalideringsforløb.

Netop på grund af afgø­rel­sens midler­ti­dige karak­ter, kan procen­ten nemlig nedsæt­tes igen. Eksem­pel­vis hvis skade­lidte kommer tilbage på arbejds­mar­ke­det senere hen og måske kan oppe­bære en højere indtægt end først vurde­ret, eller måske endda kan fast­holde sit indtægts­ni­veau fra før skaden.

På baggrund af stæv­nin­gerne – hvor bl.a. disse syns­punk­ter blev gjort gældende – genop­tog Anke­sty­rel­sen derfor afgø­rel­serne i de to konkrete sager, og forhø­jede det midler­ti­dige erhvervsevnetab.

Rent økono­misk inde­bæ­rer de nye afgø­rel­ser en poten­tiel værdi på henholds­vis 1, 2 million kroner og 800.000 kroner i løbende ydelser.

 

KONTAKT

Har du spørgs­mål til sagerne, kan du henvende dig til Kira Kolby Chri­sten­sen eller Laura Tholstrup.

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om