Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
30.09.2015

En indtægtsnedgang som følge af en arbejdsskade på 12,5% kan godt give ret til lovens minimumserstatning svarende til 15%.

wdwc


Det viser en ny afgørelse fra Ankestyrelsen i en sag, som Elmer & Partnere behandler for et medlem af FOA.


Medlemmet kom til skade med sin ryg på arbejdet som social- og sundhedsassistent tilbage i 2008, og det varige mén blev vurderet til 8 %.


Medlemmet blev sygemeldt, var inde i et længere afklarings- og revalideringsforløb og fik en række midlertidige afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne i denne periode.


I oktober 2012 fik hun bevilget fleksjob, blandt andet grundet rygskaden, men også grundet tilstødte psykiske gener uden sammenhæng med arbejdsskaden.


Det samlede tab i en periode på ledighedsydelse blev efter arbejdsskadesikringslovens § 17a beregnet til 40 %, og skønsmæssigt halvdelen – 20 % – blev tilskrevet arbejdsskaden.


Medlemmet opnåede i december 2014 ansættelse i et fleksjob, sagen blev genoptaget og det samlede tab efter § 17a blev nu beregnet til 25 %. Igen blev skønsmæssigt halvdelen – nu 12,5 % – tilskrevet arbejdsskaden. På den baggrund gav Arbejdsskadestyrelsen afslag på erstatning med henvisning til lovens minimumserstatning på 15 %.


Elmer & Partnere klagede på vegne af medlemmet med argument om, at der var påvist et klart og varigt erhvervsevnetab som følge af arbejdsskaden, og indtægtsnedgangen var af nogen betydning.


Ankestyrelsen fandt, at medlemmet var berettiget til erstatning svarende til et tab på 15 %.


Elmer & Partneres kommentarer


Det fremgår af forarbejderne til arbejdsskadesikringsloven, at det ikke med fastsættelsen af den nedre grænse for erhvervsevnetabserstatning (15 %) har været meningen at udelukke i øvrigt berettigede fra erstatning, og at dette betyder, at hvis der foreligger et klart og varigt erhvervsevnetab, vil der blive ydet erstatning.


Lovens minimumserstatning på 15 % er med andre ord ikke udtryk for en nedre grænse for den reelle størrelse af tabet (indtægtsnedgangen), og der er i princippet ikke fastsat nogen nedre grænse for tabets størrelse.


Som tidligere administrativ praksis på området kan der blandt andet henvises til Ankestyrelsens principafgørelser U-19-04 og senest 15-14.


Spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Filip Augustin Hansen fah@elmer-adv.dk, der førte sagen for medlemmet.


Flere nyheder
Om os