Ny lov om forsikringsformidling — ikrafttræden udsættes til 1. oktober 2018

Den 16. januar 2018 vedtog Folke­tin­get en ny lov om forsik­rings­for­mid­ling. Loven har til formål at gennem­føre dele af forsik­rings­di­stri­bu­tions­di­rek­ti­vet (IDD), herun­der at øge forbru­ger­be­skyt­tel­sen på forsik­rings­om­rå­det. Loven skal sikre forbru­gere den samme beskyt­telse, uanset om de køber forsik­rin­ger direkte fra forsik­rings­sel­ska­bet, fra en agent eller fra virk­som­he­der, der formid­ler forsikringer.

 

Hvad indebærer loven?

Loven inde­bæ­rer blandt andet, at flere distri­butø­rer af forsik­rin­ger skal have tilla­delse og skal være under­lagt tilsyn af Finan­stil­sy­net, og at alle led i distri­bu­tio­nen af en forsik­ring skal efter­leve de samme regler. Desu­den skal alle forsik­rings­for­mid­lere lave en krav- og behovs­a­na­lyse af deres kunder, så kunderne kun får tilbudt produk­ter, der er i over­ens­stem­melse med deres konkrete behov.

 

Gennemførelsesdatoen

Gennem­fø­rel­ses­da­toen for IDD var oprin­de­ligt fast­sat til den 23. februar 2018, men i okto­ber 2017 anmo­dede EU-Parlamentet kommis­sio­nen om at udskyde gennem­fø­rel­ses­da­toen til den 1. okto­ber 2018 med henblik på at sikre forsik­rings­bran­chen tilstræk­ke­lig tid til at imple­men­tere de nødven­dige tekni­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske ændringer.

Det er derfor bestemt i loven, at Erhvervs­mi­ni­ste­ren fast­sæt­ter tids­punk­tet for lovens ikraft­træ­den, og på Elmer Advo­ka­ters fore­spørgsel har Erhvervs­mi­ni­ste­riet netop oplyst, at mini­ste­ren forven­ter at sætte loven i kraft med virk­ning fra den 1. okto­ber 2018.

 

Læs mere om den nye lov og god skik bekendtgørelse i perspektiv

Detal­jerne i den nye lov om forsik­rings­for­mid­ling og god skik bekendt­gø­relse er nærmere beskre­vet i vores forsik­rings­ma­ga­sin, Perspek­tiv. Her stil­ler vi skarpt på de centrale bestem­mel­ser og brin­ger vores perspek­tiv på, hvor­dan den enkelte forbru­ger er stil­let, når den nye lov og bekendt­gø­relse træder i kraft.

 

Læs også om