Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
16.01.2005

Nye regler for retsafgifter

Elmer & Partnere

Nye regler for retsafgifter


Med virkning pr. 1. januar 2005 træder nye regler om retsafgifter i kraft. Reglerne finder anvendelse i sager, der anlægges eller ankes efter lovens ikrafttræden. Reglerne indebærer, at retsafgifterne nedsættes.


Ved sagsanlæg om penge eller penges værdi gælder følgende beregninger:


Ved sagens anlæg: 1. I sager med en sagsgenstand på op til og med 50.000 kr. betales ved sagens anlæg 500 kr.

 2. Sagens værdi fastsættes efter påstanden i stævningen.

 3. Hvis sagen anlægges imod flere sagsøgte, sammenlægges kravene og retsafgiften beregnes på baggrund af det samlede krav. Det samme gælder, hvis der er flere sagsøgere.

 4. I sager med en værdi over 50.000 kr. betales ved sagens anlæg yderligere 250 kr. samt 1,2% af det beløb, der overstiger 50.000 kr. Det indebærer, at der for sager med en sagsgenstand på op til og med 50.000 kr. alene betales en afgift på 500 kr.

 5. Den samlede betaling kan højst udgøre 75.000 kr. uanset sagens genstand.

 6. Der gælder en særlig regel i sager, der angår sager mod det offentlige. Her kan den samlede betaling højst udgøre 2.000 kr. (se nedenfor).

 7. I anerkendelsessøgsmål er retsafgiften 500 kr., medmindre anerkendelsessøgsmålet vedrører økonomiske værdier over 50.000 kr.


Sagens berammelse: 1. Når sagen berammes, betales en berammelsesafgift. Der skal imidlertid alene betales berammelsesafgift i sager, der vedrører en sagsgenstand på over 50.000 kr. Sagens værdi fastsættes efter påstanden på det tidspunkt, hvor afgiften skal betales. Dette vil sige, at der skal tages højde for en eventuel forhøjet eller nedsat påstand i forhold til stævningen.

 2. Berammelsesafgiften betales med 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr.

 3. Berammelsesafgiften kan højst udgøre 75.000 kr. uanset sagens genstand.

 4. I sager vedrørende myndighedsudøvelse (imod det offentlige) kan berammelsesafgiften højst udgøre 2.000 kr.


Ankesager: 1. For anke fra byret til landsret udgør afgiften mindst 750 kr. Den beregnes som ved indlevering af stævning til byretten, men udgør som nævnt mindst 750 kr.

 2. Ved anke til Højesteret beregnes retsafgiften som ved indlevering af stævning i 1. instans, men forhøjes med 50 pct. Samtidig udgør retsafgiften mindst 1.500 kr.


Sager mod det offentlige (eksempelvis stat, ministerier, styrelser, kommuner):

Det følger af lovforslaget, at ”sager om prøvelse af myndighedsudøvelse blandt andet omfatter sager om prøvelse af forvaltningsmyndigheders afgørelser samt sager om prøvelse af forvaltningsmyndigheders faktiske handlinger, hvor der er foretaget et indgreb i borgernes eller virksomhedernes forhold, fx ved brug af tvang eller i forbindelse med gennemførelse af tilsyn og kontrol”. Dette gælder eksempelvis sager anlagt imod Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og kommuner, og må som udgangspunkt også gælde afskedigelsessager for offentligt ansatte (fremgår dog ikke direkte af lovforslaget). I sager vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar for eksempelvis rådgivningsansvar og tingsskade gælder reglen også.


Særlige sagstyper:

Der er fastsat særlige regler for visse sagstyper. Det er således blandt andet fastsat særlige regler for sager omfattet af retsplejelovens § 335 a, markedsføringslovens § 23 (visse forbrugersager), lejelovens §§ 87 og 93 og erhvervslejelovens §§ 65 og 71. Der gælder ligeledes særlige regler for servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke svares vederlag, mortifikation af værdipapirer eller af servitutter, brugsrettigheder, grundbyrder, sager vedrørende erhvervelse af ejendomsdom eller dødsformodning.


Flere nyheder
Om os