Nye regler for retsafgifter

Med virk­ning pr. 1. januar 2005 træder nye regler om rets­af­gif­ter i kraft. Reglerne finder anven­delse i sager, der anlæg­ges eller ankes efter lovens ikraft­træ­den. Reglerne inde­bæ­rer, at rets­af­gif­terne nedsættes.

Ved sags­an­læg om penge eller penges værdi gælder følgende beregninger:

Ved sagens anlæg:

 1. I sager med en sags­gen­stand på op til og med 50.000 kr. beta­les ved sagens anlæg 500 kr.
 2. Sagens værdi fast­sæt­tes efter påstan­den i stævningen.
 3. Hvis sagen anlæg­ges imod flere sagsøgte, sammen­læg­ges kravene og rets­af­gif­ten bereg­nes på baggrund af det samlede krav. Det samme gælder, hvis der er flere sagsøgere.
 4. I sager med en værdi over 50.000 kr. beta­les ved sagens anlæg yder­li­gere 250 kr. samt 1,2% af det beløb, der over­sti­ger 50.000 kr. Det inde­bæ­rer, at der for sager med en sags­gen­stand på op til og med 50.000 kr. alene beta­les en afgift på 500 kr.
 5. Den samlede beta­ling kan højst udgøre 75.000 kr. uanset sagens genstand.
 6. Der gælder en særlig regel i sager, der angår sager mod det offent­lige. Her kan den samlede beta­ling højst udgøre 2.000 kr. (se nedenfor).
 7. I aner­ken­del­ses­søgs­mål er rets­af­gif­ten 500 kr., medmin­dre aner­ken­del­ses­søgs­må­let vedrø­rer økono­mi­ske værdier over 50.000 kr.

Sagens beram­melse:

 1. Når sagen beram­mes, beta­les en beram­mel­ses­af­gift. Der skal imid­ler­tid alene beta­les beram­mel­ses­af­gift i sager, der vedrø­rer en sags­gen­stand på over 50.000 kr. Sagens værdi fast­sæt­tes efter påstan­den på det tids­punkt, hvor afgif­ten skal beta­les. Dette vil sige, at der skal tages højde for en even­tuel forhø­jet eller nedsat påstand i forhold til stævningen.
 2. Beram­mel­ses­af­gif­ten beta­les med 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der over­sti­ger 50.000 kr.
 3. Beram­mel­ses­af­gif­ten kan højst udgøre 75.000 kr. uanset sagens genstand.
 4. I sager vedrø­rende myndig­heds­u­dø­velse (imod det offent­lige) kan beram­mel­ses­af­gif­ten højst udgøre 2.000 kr.

Ankesa­ger:

 1. For anke fra byret til lands­ret udgør afgif­ten mindst 750 kr. Den bereg­nes som ved indle­ve­ring af stæv­ning til byret­ten, men udgør som nævnt mindst 750 kr.
 2. Ved anke til Højeste­ret bereg­nes rets­af­gif­ten som ved indle­ve­ring af stæv­ning i 1. instans, men forhø­jes med 50 pct. Samti­dig udgør rets­af­gif­ten mindst 1.500 kr.

Sager mod det offent­lige (eksem­pel­vis stat, mini­ste­rier, styrel­ser, kommuner):
Det følger af lovfor­sla­get, at ”sager om prøvelse af myndig­heds­u­dø­velse blandt andet omfat­ter sager om prøvelse af forvalt­ningsmyn­dig­he­ders afgø­rel­ser samt sager om prøvelse af forvalt­ningsmyn­dig­he­ders fakti­ske hand­lin­ger, hvor der er fore­ta­get et indgreb i borger­nes eller virk­som­he­der­nes forhold, fx ved brug af tvang eller i forbin­delse med gennem­fø­relse af tilsyn og kontrol”. Dette gælder eksem­pel­vis sager anlagt imod Arbejds­ska­desty­rel­sen, Anke­sty­rel­sen og kommu­ner, og må som udgangs­punkt også gælde afske­di­gel­ses­sa­ger for offent­ligt ansatte (frem­går dog ikke direkte af lovfor­sla­get). I sager vedrø­rende offent­lige myndig­he­ders erstat­nings­ansvar for eksem­pel­vis rådgiv­nings­ansvar og tings­skade gælder reglen også.

Særlige sags­ty­per:
Der er fast­sat særlige regler for visse sags­ty­per. Det er såle­des blandt andet fast­sat særlige regler for sager omfat­tet af rets­plej­e­lovens § 335 a, markeds­fø­rings­lo­vens § 23 (visse forbru­ger­sa­ger), leje­lovens §§ 87 og 93 og erhvervs­lej­e­lovens §§ 65 og 71. Der gælder lige­le­des særlige regler for servi­tut­ter og parti­elle brugs­ret­tig­he­der, for hvilke der ikke svares veder­lag, morti­fi­ka­tion af værdi­pa­pi­rer eller af servi­tut­ter, brugs­ret­tig­he­der, grund­byr­der, sager vedrø­rende erhver­velse af ejen­doms­dom eller dødsformodning.

Læs også om