fbpx

Nyt lovforslag om ophævelse af den 30-årige absolutte forældelsesfrist for så vidt angår erhvervssygdomme

Der er netop sendt et nyt lovfor­slag i høring om at ændre foræl­del­ses­lo­ven, der blev vedta­get i 2007 og fuldt ud trådte i kraft 1. januar i år.

Med lovfor­sla­get fore­slås foræl­del­ses­lo­ven ændret på den måde, at den 30-årige abso­lutte foræl­del­ses­frist ophæ­ves for så vidt angår krav på godt­gø­relse eller erstat­ning for en erhvervs­syg­dom.

Hvis lovfor­sla­get vedta­ges, inde­bæ­rer det,

at der ikke gælder nogen abso­lut 30-årig foræl­del­ses­frist for krav på godt­gø­relse eller erstat­ning i anled­ning af en erhvervs­syg­dom, og

at sådanne krav alene vil være under­lagt den 5‑årige foræl­del­ses­frist i arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 36, stk. 3, som regnes fra den dag, hvor den skade­lidte bliver bekendt med sit krav (eller fra den dag, da vedkom­men­des mang­lende kend­skab til kravet kan tilreg­nes denne som groft uagtsomt).

Lovfor­sla­get medfø­rer dermed, at perso­ner — som får en erhvervs­syg­dom, der først udvik­ler sig mange år efter ophør med det arbejde, som er årsag til sygdom­men — kan få godt­gø­relse og erstat­ning efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, uanset hvor mange år sygdom­men er om at udvikle sig. Typisk vil der være tale om kræftsygdomme.

Der er tale om en klar og helt rime­lig forbed­ring af rets­stil­lin­gen for disse personer.

Even­tuel henven­delse om lovfor­sla­get kan ske til advo­kat Karsten Høj eller advo­kat­fuld­mæg­tig Birgitte Filtenborg.

Birgitte Filtenborg

Advokat