Østre Landsret: Relevant at forelægge sag om ret til privat invalidepension for Arbejdsskadestyrelsen

Elmer & Part­nere fører en række sager, hvor forsik­rings­sel­ska­ber afvi­ser at udbe­tale inva­li­de­pen­sio­ner til forsik­rings­ta­gere med den begrun­delse, at forsik­rings­ta­ge­rens erhverv­sevne ikke er tilstræk­ke­ligt nedsat.

Fortolk­nin­gen af erhverv­sev­ne­tabs­be­gre­bet i forsik­rings­be­tin­gel­serne udgør et vigtigt spørgs­mål i denne type sager.

I en verse­rende sag gjorde et større forsik­rings­sel­skab gældende, at det var over­flø­dig bevis­fø­relse at indhente en udta­lelse fra Arbejds­ska­desty­rel­sen under henvis­ning til, at erhverv­sev­ne­tabs­de­fi­ni­tio­nen i forsik­rings­be­tin­gel­serne adskilte sig væsent­ligt fra erhverv­sev­ne­tabs­be­gre­bet i erstat­nings­ansvars­lo­ven. Forsik­rings­sel­ska­bet anførte blandt andet, at erhverv­sev­ne­tabs­be­gre­bet i forsik­rings­be­tin­gel­serne var udtryk for, at der skulle fore­ta­ges en rendyr­ket medi­cinsk vurdering.

Byret­ten gav ved kendelse forsik­rings­sel­ska­bet medhold og afslog at give tilla­delse til at indhente en udta­lelse fra Arbejds­ska­desty­rel­sen. Lands­ret­ten ændrede imid­ler­tid byret­tens kendelse og henvi­ste til ordly­den af forsikringsbetingelserne.

Lands­ret­ten fandt ikke, at det på forhånd kunne udeluk­kes at en vejle­dende udta­lelse fra Arbejds­ska­desty­rel­sen kunne få betyd­ning for sagen.

Forsik­rings­ta­ge­ren fik dermed ret til at indhente en udta­lelse fra Arbejdsskadestyrelsen.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Gert Willer­s­lev, der førte sagen på vegne Uddannelsesforbundet.