Østre Landsret slår i principiel dom fast, at også månedslønnede skal have tabt arbejdsfortjeneste med tillæg af 12,5 % i feriepenge. Også medhold i 6. ferieuge, og at ATP-bidrag skal tillægges

Hvad sagen hand­lede om:
I dom, der blev afsagt fredag den 27. juni 2014, har et fler­tal af Østre Lands­rets 3 dommere tilkendt en skade­lidt yder­li­gere erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste med godt 135.000 kr. for en peri­ode på 25 måne­der. Der var betalt erstat­ning med godt 500.000 kr.

Det ansvar­lige forsik­rings­sel­skab mente, at skade­lidte alene havde krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste opgjort som månedsløn­nen med tillæg af det særlige feri­e­til­læg (her 2,3 %), og ikke som vi krævede med 12,5 %. Forsik­rings­sel­ska­bet mente desu­den, at der ikke skulle ydes erstat­ning for værdien af den aftalte ret til at holde en 6. feri­euge. Det blev støt­tet på et syns­punkt om, at den skade­lidte rent erstat­nings­mæs­sigt skulle stil­les, som om ansæt­tel­sen var fort­sat, og i det tilfælde ville skade­lidte ikke både have fået løn under ferie (herun­der 6. feri­euge) og 12,5 % + værdi af 6. feri­euge. Med andre ord var det selska­bets syns­punkt, at dækning af feri­e­penge oveni lønnen ville betyde, at skade­lidte ville blive overkompenseret.

Højeste­ret har i to tidli­gere sager i henholds­vis 2004 og 2009 — der begge vedrørte time­løn­nede — taget stil­ling til udmå­ling af krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste, når den skade­lidte på grund af skaden er forhin­dret i at holde ferie. I 2004-dommen slog Højeste­ret fast, at der skulle ydes erstat­ning for hele syge­pe­ri­o­den, selvom det lå fast, at den virk­som­hed, som skade­lidte arbej­dede på, holdt feri­e­luk­ket i 3 uger (hvor skade­lidte, som time­løn­net, så skulle have levet af tidli­gere optjente feri­e­penge). I dommen fra 2009 fik skade­lidte tilkendt erstat­ning for en samlet peri­ode på over 3 år med løn i 52 uger + 12,5 % i feri­e­penge pr. år uagtet, at skade­lidte, hvis han havde været i arbejde, jo kun ville have fået løn i 47 uger og så feri­e­penge i ferien på 5 uger.

Når den skade­lidte, som her afske­di­ges og over­går til syge­dag­penge, har vedkom­mende ikke længere ret til ferie med løn. Fra det tids­punkt er vedkom­mende stil­let fuld­stæn­dig som den time­løn­nede. Dermed er der erstat­nings­mæs­sigt ingen forskel. Højeste­ret har desu­den alle­rede i 2009-dommen taget stil­ling til, at der i visse situ­a­tio­ner kan fore­komme ”over­kom­pen­sa­tion” (52 uger tillagt feri­e­penge) uden, at det kan føre til en anden udmå­ling af erstat­nin­gen. Selska­bets syns­punkt vil til gengæld føre til et klart udæk­ket tab, idet skade­lidte efter f.eks. 2 år på syge­dag­penge ikke med den betalte erstat­ning har feri­e­penge ”med sig”, der kan bruges til at afholde ferie i en ny ansæt­telse de efter­føl­gende ferieår.

I sagen bestred selska­bet i øvrigt også, at arbejds­gi­ver­de­len af ATP-bidraget skulle tillæg­ges, da mang­lende indbe­ta­ling ikke påvir­kede stør­rel­sen af pensio­nen. Det syns­punkt svarede til Østre Lands­rets dom i U1987.596Ø. Herover­for gjorde vi gældende, at ATP i dag må lige­stil­les med enhver anden pensions­ord­ning på arbejds­mar­ke­det, og at det følger af rets­prak­sis, at værdien dermed skal tillægges.

Resul­tat og kommentarer:
2 af Østre Lands­rets dommere fulgte vores syns­punk­ter både om tillæg af 12,5 % i feri­e­penge og værdien af 6. feri­euge (=2,5 %). 1 dommer var enig med selska­bet i, at det erstat­nings­mæs­sigt gør en forskel, hvis skade­lidte (som her) er månedsløn­net med ret til ferie med løn og ikke time­løn­net med feri­e­penge. Alle 3 dommere var enige i, at arbejds­gi­vers ATP-bidrag skal tillæg­ges erstat­nin­gen som ”enhver anden pensions­ord­ning, som arbejds­gi­ver indbe­ta­ler til”.

Selvom det kun synes at være Codan, der har de beskrevne syns­punk­ter, må det forven­tes, at dommen ankes til Højeste­ret, da den er henvist til Østre Lands­ret som prin­ci­piel sag. Vi har tidli­gere omtalt tilsva­rende sag mod Tryg (læs mere her), hvor byret­ten gav os medhold, og hvor Tryg valgte at hæve deres ankesag. I en tilsva­rende sag anlagt mod Topdan­mark accep­te­rede de kravet uden at afgive svarskrift.

Spørgs­mål kan rettes til advo­kat Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk, der førte sagen for den skadelidte.