Østre Landsrets dom, om der skal medregnes feriepenge m.m. ved opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste, er anket til Højesteret

Østre Lands­rets dom af 27. juni 2014, se nyhed af 3. juli 2014, er af Codan anket til Højeste­ret. Der vil såle­des først på et tids­punkt i løbet af 2015 ende­lig blive taget stil­ling til, om der ved opgø­relse af erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste til skade­lidte, der på skade­tids­punk­tet var månedsløn­nede, skal medreg­nes 12,5 % i feri­e­penge, om ret til 6. feri­euge skal medreg­nes med (yder­li­gere) 2,5 %, og om arbejds­gi­vers ATP-bidrag lige­le­des skal medreg­nes (gælder selvsagt alle skadelidte).

Henven­delse af sagen kan fort­sat ske til advo­kat Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk, der fører sagen for den skadelidte.