Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.05.2010

Principiel afgørelse - for meget udbetalt godtgørelse eller erstatning skal ikke tilbagebetales hvis god tro

Elmer & Partnere

Ankestyrelsen har 5 maj 2010 truffet principiel afgørelse, om hvorvidt en udbetalt méngodtgørelse skulle tilbagebetales, når ménafgørelsen efterfølgende blev ændret til ugunst for den skadelidte.


Sagen, der er ført af BUPL på vegne et medlem, drejede sig om en arbejdsskade, der blev anerkendt i oktober 2008, og i samme afgørelse blev der tilkendt godtgørelse for varigt mén på 5%. Beløbet blev udbetalt til skadelidte. Den 9. februar 2009 – da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om erhvervsevnetab – ændrede Arbejdsskadestyrelsen sin tidligere trufne ménafgørelse og traf nu afgørelse om, at skadelidte ikke var berettiget til mén. Afgørelsen blev påklaget. 19. februar 2009 rejste forsikringsselskabet krav om tilbagebetaling. Da der ikke i den nye afgørelse var truffet afgørelse om eventuel tilbagebetaling, bad vi Arbejdsskadestyrelsen om at træffe afgørelse herom. 27. marts 2009 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om, at beløbet ikke skulle tilbagebetales. Afgørelsen blev påklaget til Ankestyrelsen af forsikringsselskabet.


Ankestyrelsen har nu truffet afgørelse, hvorefter skadelidte ikke skal tilbagebetale den udbetalte godtgørelse.


Af afgørelsen fremgår:


“Vi har behandlet sagen principielt for at belyse praksis om tilbagebetaling af udbetalte ydelser efter lov om arbejdsskadesikring.


Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du hverken vidste eller burde vide, at du ikke havde ret til ydelsen.


Ankestyrelsen har ved forståelsen af den nye tilbagebetalingsregel i loven taget udgangspunkt i ordlyden af § 40 a, stk. 1, nr. 3, sammenholdt med, at reglen ifølge forarbejderne udtømmende gør op med mulighederne for at kræve tilbagebetaling efter loven. Det har endvidere haft betydning for vores vurdering, at formålet med reglen har været at kodificere gældende ret og at formålet således ikke har været at udvide området for tilbagebetaling. Eftersom der ikke findes afgørelser, hvor Ankestyrelsen i tilfælde som den foreliggende har pålagt en sikret at tilbagebetale, er der ej heller i denne sag grundlag for at kræve tilbagebetaling.”


Kommentar:

Afgørelsen har været længe ventet, da Ankestyrelsen i de seneste år i meget vidt omfang har ændret afgørelser til ugunst for den skadelidte, der påklagede en afgørelse. Også selvom forsikringsselskabet ikke påklagede. Denne usikkerhed har tillige ført til, at mange skadelidte ikke har turdet påklage en afgørelse, de var utilfredse med, da en ændring af afgørelsen i “nedadgående retning” kunne føre til et krav om tilbagebetaling. Da praksis på patientskadeområdet – indtil videre – indebærer, at et for meget udbetalt beløb kan kræves tilbage uanset den skadelidtes gode tro, har forsikringsselskaberne anlagt flere retssager mod arbejdsskadelidte efter samme principper.


Ankestyrelsens principielle udmelding underbygger efter vores opfattelse, at praksis på patientskadeområdet ikke kan overføres til arbejdsskadesager.


Lovens § 40 a blev indført i begyndelsen af 2009. Vi kommenterede bestemmelsen og problemstillingen i nyhedsmail af 19. marts 2009.


I sager hvor skadelidte er blevet mødt med et tilbagebetalingskrav må det kraftigt anbefales at anmode Arbejdsskadestyrelsen om at tage stilling hertil, frem for at lade sagen føre ved domstolene uden forinden at få en administrativ afgørelse.


Vi henviser i øvrigt til vores nyhed af 19. marts 2009.


Henvendelse om sagen kan ske til advokat Søren Kjær Jensen, der har ført sagen for BUPL for den skadelidte.


Flere nyheder
Om os